Taksometru licencēšana

Pakalpojuma īsais apraksts:

 • Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem Latgales plānošanas reģiona teritorijā, izņemot Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo republikas pilsētu teritorijā.
 • Licences kartītes izsniegšanu katram pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim.

Kontakti:

Iveta Dubrovska65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lvSaules iela 15, Daugavpils, Latvija
Marika Dembovska65423801marika.dembovskalpr.gov.lvSaules iela 15, Daugavpils, Latvija

 

Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai jāiesniedz

 • aizpildīta iesnieguma veidlapa
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanu 50 euro
 • paziņojums par pārvadājumu tarifiem

Speciālā atļauja (licence) pārvadātājam tiek izsniegta uz četriem gadiem, skaitot no speciālās atļaujas (licences) spēkā stāšanās dienas.

Lēmums par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu Latgales plānošanas reģions tiek paziņots pārvadātājam. Informācija par Latgales plānošana reģiona izsniegtām speciālām atļaujām (licencēm) tiek publicēta tīmekļvietnē www.lpr.gov.lv.

Informācija par pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai tās darbības apturēšanu tiek ievadīta Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Licences kartītes saņemšanai jāiesniedz:

 • aizpildīta iesnieguma veidlapa
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru
 • apliecinājums, ka par taksometru ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss 130 euro par kalendāra mēnesi, par kuru tiek pieprasīta licences kartīte.

Lēmumu par licences kartītes piešķiršanu Latgales plānošanas reģions paziņo pārvadātājam un norāda informāciju transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.  Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences kartītes izsniegšanu, pārvadātājs viena mēneša laikā veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

Informācija par pārvadātājam izsniegtās licences kartītes anulēšanu vai tās darbības apturēšanu tiek ievadīta Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Lai saņemtu licences kartīti, saskaņā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datiem transportlīdzeklim jābūt reģistrētam pārvadātāja turējumā vai īpašumā  un transportlīdzeklim cita persona nav reģistrēta kā turētājs.

SVARĪGI!  Līdz 2018. gada 31. maijam personām, kuras vada transportlīdzekli, veicot pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, jābūt reģistrētām Taksometru vadītāju reģistrā atbilstoši 2018. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 149  “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili”.

Valsts nodevas:

 • Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 50 euro;
 • Valsts nodeva par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 8,00 euro;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss 130 euro par kalendāra mēnesi, par kuru tiek pieprasīta licences kartīte.

 

Maksājumu konti:

 • Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un valsts nodeva par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu iemaksājama:

konts: LV51TREL1060170921900,

saņēmēja budžeta kods: TRELLV22

saņēmēja nosaukums- Valsts kase

 

Maksājuma uzdevumā norādīt

 • Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Latgales reģionā
 • nodevas maksātāja reģistrācijas kods
 • nodevas maksātāja pilns nosaukums

 

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss jāieskaita:

Konts: LV17TREL813105600300B

saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22

saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests

saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281

 

Maksājuma uzdevumā norādīt:

 • uzņēmuma nosaukums,
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
 • transportlīdzekļa reģ.Nr.
 • mēnesis (vai mēnešus), par kuru veikts maksājums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • klātienē – Latgales plānošanas reģiona birojā, Saules ielā 15, Daugavpilī;
 • pa pastu – nosūtot parakstītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, uz adresi Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils;
 • nosūtot aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, uz e- pastu: pastslpr.gov.lv.