Noderīga informācija

Rīcība pirms atgriešanās LATVIJĀ!

Apmeklē atbildīgās iestādes un saņem visus dokumentus un izziņas, kas liecina par nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ārvalstī:
– No darba devēja vai nodokļu administrācijas saņem dokumentus, kas apliecina valstī nostrādāto periodu un samaksātos nodokļus.
Par iespējām atgūt pārmaksātos nodokļus interesējies ārvalsts nodokļu institūcijā.
– Pirms izbraukšanas ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības dienestā vēlams saņemt U1 veidlapu, kas apliecina Tavu sociālās apdrošināšanas periodu šajā valstī.
– Ja ārvalstī Tev ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un Tu vēlies to saņemt arī meklējot darbu Latvijā, tad no ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības dienesta pieprasi U2 veidlapu.
Svarīgi!
Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlies pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa valstī, kur strādāji pēdējo reizi!
– Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Tā var būt noderīga laikā, kad Latvijā meklēsi darbu. Jo, kamēr Latvijā vēl neesi uzsācis strādāt un maksāt sociālās apdrošināšanas nodokli, Tu joprojām esi sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.
– Pirms izbraukšanas ārvalsts sociālās aizsardzības dienestā saņem arī E104 veidlapu, kas var būt noderīga, ja Latvijā radīsies nepieciešamība pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus.

– Ja ģimenē aug bērni, tad pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.

–  Sazinies ar visām iestādēm Latvijā, kuras Tev būs jāapmeklē vai kuras var sniegt kādu atbalstu – EURES Latvija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nacionālais veselības dienests, vietējā pašvaldība, skolas u.c.
– Apmeklē vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv , lai saņemtu informāciju par to, ko būtu svarīgi zināt pirms atgriešanās Latvijā. Portālā atrodams publisko pakalpojumu katalogs, kur vienkopus tiek apkopota un izvietota aktuālā informācija ne tikai par jautājumiem saistībā ar nodarbinātību, bet arī par personu pārcelšanos, uzturēšanos, uzņēmējdarbības uzsākšanu, veselības un sociālo aprūpi u.c.
Rīcība atgriežoties LATVIJĀ!
Ja esi uzturējies ārvalstī ilgāk par sešiem mēnešiem, tad reģistrējies pašvaldībā un deklarē savu dzīvesvietu Latvijā. To var izdarīt tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;
elektroniski portālā www.latvija.lv (sadaļās «A-Z e-pakalpojumi» → «Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana»); kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
– Ja, meklējot darbu Latvijā, esi izvēlējies turpināt saņemt ārvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu un esi saņēmis U2 veidlapu, tad septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no ārvalsts ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, savukārt Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā jāiesniedz U2 veidlapa.
Ja vēlies iegūt bezdarbnieka statusu un saņemt palīdzību darba meklēšanā vai savu prasmju pilnveidošanā, reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā.
– Ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu ārvalstīs, iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu. Ja šāda dokumenta nav, informē minēto iestādi, ka noteiktu laika periodu biji nodarbināts ārvalstīs.
– Ja vēlies Latvijā pieteikties bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz izziņas vai kādus citus dokumentus par minētajiem pabalstiem, kas piešķirti ārvalstīs.
– Lai saņemtu veselības aprūpi, reģistrējies pie ģimenes ārsta. Informāciju par to, kādi ģimenes ārsti strādā Tavā novadā vai pilsētā, vari saņemt Nacionālajā veselības dienestā.
– Ja joprojām esi Latvijas nodokļu rezidents un ārvalstīs ir gūti ienākumi, tad Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz gada ienākumu deklarāciju par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, klāt pievienojot arī dokumentus, kas apliecina ārvalstīs samaksātos nodokļus, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem un citus dokumentus.

Anketa dalībai VARAM remigrācijas pilotprojektā

Ja tu esi remigrants un vēlies atgriezties dzimtenē. Aizpildi anketu, nosūti to uz e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv. Izskatot vajadzības un vēlmes remigrācijas koordinatore sniegs individuālu atgriešanās piedāvājumu.

Remigracijas anketa


Ieskaties infografikā un uzzini, kā mazākumtautību skolās notiks pāreja uz mācībām latviešu valodā!

Pāreju uz mācībām valsts valodā paredzēts ieviest pakāpeniski, procesu noslēdzot 2021./2022.mācību gadā.

 

 

 

 

 

 

 

www.izm.gov.lv

 


Latviešu valodas aģentūra vēlas panākt sekmīgu remigrantu ģimeņu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

13.04.2018. Latviešu valodas aģentūrā notika Latviešu valodas aģentūras, Eiropas Latviešu apvienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvja un reģionālo remigrācijas koordinatoru saruna par atbalstu remigrējušo ģimenēm.

valoda.lv/tiksanas-par-reemigracijas-jautajumiem/

Latviešu valodas aģentūras mērķis ir panākt sekmīgu remigrantu ģimeņu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.

LVA kompetence: atbalsts pedagogiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē (skolēnu iekļaušanās Latvijas izglītības procesā; remigrācija kā process, kura realizēšana saistīta ar valsts valodas un izglītības politikas īstenošanu).

Problemātiskie aspekti:

 • Normatīvā bāze sakārtota, praksē vēl daudz uzlabojama
 • Skolas kolektīvu, pedagogu gatavība darbam ar iebraucējiem
 • Pašvaldību iesaiste un atbalsts (darbs, mājoklis, izglītība)
 • Diasporas informētība par bērnu izglītības iespējām Latvijā
 • Interešu izglītības iespēju izmantošana
 • Pedagogu profesionālā tīklošanās

2017.gada decembrī tika izveidoti video sižeti ar iesaistīto pušu, resp., skolotāju, vecāku, ministriju un pašvaldību pārstāvju, viedokļiem (labā prakse, problemātiskie jautājumi). IZM/ LVA/ VITAE  2018.gada28.februārī organizēja ekspertu tikšanos, kurā tika izvērtēta situācija un sniegti konkrēti ieteikumi, kurus apspriedīs plānotajā  konferencē (01.06.2018.). Šie pasākumi tiek plānoti sadarbībā ar Rolandu Ozolu un biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” ” (nevalstiska organizācija, kura īsteno ārpus formālās izglītības aktivitātes pieaugušo neformālajā izglītībā, interešu izglītībā un pētniecībā), kā arī ar Aiju Melli, Juglas vidusskolas direktori. Iesaistītās puses: IZM, LVA, IKVD; ĀM; KM; pašvaldības, skolas (administrācija un pedagogu kolektīvs); vecāki, skolēni; diasporas organizācijas (PBLA,ELA).

Kārtību, kādā izglītības iestādē jāuzņem skolēns, kurš ir atgriezies no ārzemēm,  nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu  Nr.591 “Kritēriji un kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” 30. un 31.punkts. Proti, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad:

 • izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
 • pedagogu komisija kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē secināto;
 • izglītības iestādes vadītājs uzņem skolēnu vecumam atbilstīgā klasē un
 • nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei (no viena līdz trīs mācību gadu laikā) mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvei.

Savukārt, ja izglītojamais iepriekš ir mācījies Latvijā,  netiek novērtētas skolēna zināšanas, veidojot komisiju, bet tiek noteikts atbalsts mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture” apguvei viena mācību gada laikā.   Izglītojamais  izglītības iestādē tiek uzņemts skolēna vecumam atbilstīgā klasē.

Latviešu valodas aģentūra (IZM) sniedz atbalstu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kuriem jāpalīdz iekļauties Latvijas izglītības sistēmā (remigrantu, bēgļu, patvēruma meklētāju, trešo valsts piederīgo ģimeņu bērniem, resp., skolotājam ir jāmāk strādāt lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī sniegt individuālu atbalstu, lai uzlabotu latviešu valodas prasmi). Kursi notiek gan atsevišķiem skolu kolektīviem, gan grupām, kurās ir skolu administrāciju pārstāvji un skolotāji no dažādām Latvijas skolām. 2014.gadā LVA izstrādāja pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem bērniem” (36 h), kura tiek katru gadu atjaunota, precizēta. Izstrādāts diagnosticējošs darbs (pieejams maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2 ), kopš 2014.gada ir izglītoti 385 pedagogi un skolu administrāciju pārstāvji.

Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību un metodiskie materiāli pieejami LVA mājaslapas apakšvietnē “Māci un mācies latviešu valodu” maciunmacies.valoda.lv/

Esošais normatīvo dokumentu kopums izglītībā nosaka kārtību, kurā pašlaik tiek nodrošināta remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās izglītības sistēmā (bērni, kuri dzimuši un auguši ārpus Latvijas, bērni, kuri atgriežas Latvijā, skolēni ir uzņemami vecumam atbilstīgā klasē, papildus nodarbības latviešu valodas apguvei, ko finansē pašvaldības u.c.). Šo kārtību būtu nepieciešams pilnveidot, risinot dažādus aktuālos jautājumus:

 • dodot iespēju remigrējušo ģimeņu bērniem iekļauties izglītības iestādēs apmaiņas programmās Latvijā, kamēr ģimenes vēl atrodas ārpus Latvijas, tādējādi sagatavojot viņus iespējai atgriezties Latvijā pilnvērtīgāk;
 • izmantojot dažādas papildus norādes šobrīd izstrādājamajos normatīvo aktu grozījumos jaunā mācību satura kontekstā, lai ļautu respektēt remigrējušo ģimeņu bērnu vajadzības;
 • iekļaujot normas topošajā Diasporas likumā.

Pašreizējā atbalsta sistēma, kura nodrošina remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanos izglītības sistēmā Latvijā, ir pilnveidojama, īpašu uzmanību veltot tādiem jautājumiem kā:

 • atbalsta sistēmas izveide pirms remigrācijas (dažāda veida nometnes, apmaiņas programmas bērniem un viņu ģimenēm, informatīvs atbalsts par dažādiem ar izglītību un remigrāciju saistītiem jautājumiem u.c.) un pēc remigrācijas (nodrošinot atbilstošu/pietiekami ilgu/personalizēti pielāgotu pārejas laiku un metodes bērniem pilnvērtīgām iespējām iekļauties izglītības sistēmā, īpašu uzmanību veltot latviešu valodas apguvei, nodrošinot izglītības iestādes atbalsta personāla pieejamību bērniem un viņu ģimenēm, tai skaitā izstrādājot dažādus informatīvos materiālus par jautājumiem, kur un kā risināt aktuālos jautājumus, problēmjautājumus, piedāvājot skolēnu mentoru pakalpojumus u.c.)
 • atbalsta sistēmas paplašināšana izglītības iestāžu pedagogiem, nodrošinot kvalitatīvu profesionālo pilnveidi darbam ar jautājumiem par remigrējušo ģimeņu bērniem un viņu ģimenēm, tai skaitā jautājumiem par starpkultūru izglītību, iespējām individualizēt, diferencēt un personalizēt mācību procesu, strādājot ar dažādu zināšanu un spēju līmeņu un kultūru bērniem;
 • jauno pedagogu sagatavošana, tajā iekļaujot arī studiju kursus un tematiskos lokus par jautājumiem, kuri skar remigrējušo bērnu un dažādu kultūru iekļaušanos izglītības sistēmā Latvijā.

Lielākie izaicinājumi remigrējušo ģimeņu bērnu sekmīgai iekļaušanai izglītības sistēmā Latvijā ietver tādus jautājumus kā:

 • visu iesaistīto pušu attieksme un spēja respektēt dažādību mācību procesā;
 • ļoti atšķirīgā skolas organizācijas kultūra Latvijā salīdzinājumā ar remigrējušo ģimeņu bērnu iepriekšējo mītnes zemi;
 • kopējā paradigmas maiņa izglītībā, kurai visas iesaistītās puses ir gatavas tikai daļēji, un remigrējušo ģimeņu un viņu bērnu iekļaušanās izglītības sistēmā ir tikai indikators, kurš izceļ problēmas, kas saistītas ar šo jautājum

Informācijai:

 • gadā Latvijā no ārzemēm ir atgriezušies 462 bērni skolas vecumā, no tiem 209 Latvijā izglītības iestādēs nav mācījušies, lielākā daļa no bērniem iepriekš ir mācījušies Lielbritānijā (27%), Vācijā (9,2%), Īrijā (4,2%);
 • remigrējušo ģimeņu bērni pašlaik mācās 31 izglītības iestādē un 10 pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • esošā pieredze apliecina, ka remigrējušo ģimeņu bērniem tiek nodrošināts ļoti dažāds atbalsts, izvērtējot katru gadījumu individuāli, tomēr ir izglītības iestādes, kuras šādus bērnus uzņemt nav gatavas;
 • Latviešu valodas aģentūra piedāvā profesionālās pilnveides kursu skolotājiem par aktuālajiem jautājumiem, ir izveidot slēgtā facebook grupa, kurā meklēt metodisko atbalstu, kā arī tiek organizēti semināri par aktuālajiem jautājumiem;
 • Katras ģimenes situācija ir ļoti individuāla – vislielākos izaicinājumus mēdz sagādāt tādi jautājumi kā rīcība ar bērniem, kuri atgriežas 9.klasē un viņiem priekšā ir noslēguma eksāmeni, ļoti atšķirīgās prasības ikdienas mācību procesā dažādās valstīs, ļoti dažādais latviešu valodas zināšanu līmenis;
 • esošā pieredze apliecina, ka veiksmīgāka iekļaušanās izglītības sistēmā notiek, ja bērni pirms ģimenes remigrācijas procesa ir piedalījušies dažāda veida nometnēs Latvijā (piemēram, 3×3, 2×2);
 • sekmīgākai remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanai izglītības sistēmā varētu veidot sadarbības skolu tīklu, kuras būtu gatavas uzņemt bērnus uz laiku, bet tam nepieciešams sakārtot normatīvo bāzi;
 • nepieciešams domāt par atbalstu ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem, īpaši papildus domājot par klases audzinātāja lomu šajā procesā;
 • kopumā jautājums par remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanos izglītības sistēmā Latvijā ir fragmentēts un sadrumstalots starp dažādām institūcijām, procesiem, bet uz to būtu nepieciešams lūkoties vienkopus (jaunais mācību saturs, jauno pedagogu sagatavošana īpašu uzmanību pievēršot pedagogu psiholoģiskajai sagatavotībai, psihologu pieejamībai izglītībā, dažādu fondu finansējuma mērķtiecīga izmantošana, dzīvojamā fonda pieejamība remigrējošajām ģimenēm, dažādi pilotprojekti, kurus īsteno dažādas valsts institūcijas u.c.)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par biznesa iespējām

Ja vēlies uzsākt uzņēmējdarbību:

1) informācija LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana (Biznesa ABC) – tur ir daudzas apakšnodaļas

2) LIAA veic vienas pieturas konsultācijas uzņēmējiem (klātienē, telefoniski, rakstiski): www.liaa.gov.lv/lv/klientu-apkalposana

3) Ekonomikas ministrijas Facebook lapa “Atbalsts uzņēmējiem”: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem/

4) Izveidots informatīvs ceļvedis par darba atļauju noformēšanas procesu ārzemniekiem: em.gov.lv/lv/jaunumi/15882-izveidots-informativs-celvedis-par-darba-atlauju-noformesanas-procesu-arzemniekiem

5) noderīgas saites: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/mikrouznemejdarbiba_un_uznemejdarbibas_uzsaksana_/

6) Mikrouzņēmuma likums: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/mikrouznemejdarbiba_un_uznemejdarbibas_uzsaksana_/mikrouznemumu_nodokla_likums/

7) Grāmatvedības programmas mikrouzņēmumiem: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/mikrouznemejdarbiba_un_uznemejdarbibas_uzsaksana_/gramatvedibas_programmas_/

8) uzņēmējdarbības ceļa kartes: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/mikrouznemejdarbiba_un_uznemejdarbibas_uzsaksana_/uznemejdarbibas_cela_kartes/

9) dažāda informācija portālā Latvija: www.latvija.lv/lv/PPK/Uznemejdarbiba

Informācija Startup jomā:
www.liaa.gov.lv/en/baltic-startup-mag-2018 – par startup vidi Baltijā

 • Pielikumā CoFounder žurnālā par Latvijas startup vidi
 • Pielikumā info “Startup Visa Application Process” – gatavojam līdzīgus materiālus par startup likumu, kā arī infografiku par startup ekosistēmu. Aprīlī plānojam šo materiālu pabeigt
 • Pēc 2-3 mēnešiem būs arī info-portāls startuplatvia.lv; jau “apsaimniekojam” mūsu FB lapu – lūgums popularizēt J
 • Pēc aptuveni 6 mēnešiem būs arī pētījums par startup vidi – Ekonomikas Ministrija šobrīd to plāno iepirkt
 • Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likums

Grozījumi likumā: em.gov.lv/lv/jaunumi/18767-grozijumi-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likuma-laus-sniegt-atbalstu-vairak-jaunuznemumiem

Kontaktpersona LIAA: Olga Barretu-Gonsālvisa, LIAA Tehnoloģiju departamenta Inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadošā eksperte, tālr.67039481, olga.barretu@liaa.gov.lv

Eksportētājiem:

1) LIAA konsultācijas uz noslēgta līguma pamata

2) LIAA mājas lapa “LIAA eksports”: eksports.liaa.gov.lv/ (ziņas, LIAA pakalpojumi, tirdzniecības misijas, semināri, noderīga informācija u.c.)

3) partneru un pasākumu katalogs Exim: www.exim.lv/

4) LIAA organizētie pasākumi: www.liaa.gov.lv/lv/calendar

Uzņēmējdarbības vide:

1) EM sagatavotās izmaiņas uzņēmējdarbības vides kvalitāte uzlabošanai: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/uznemejdarbibas_vides_uzlabosana/

2) Pasaules Bankas novērtējums Doing Business: www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/uznemejdarbibas_vides_uzlabosana/doing_business/Valsts garantijas mājokļa iegādei turpmāk pieejamas arī jaunajiem speciālistiem

No šā gada 1. marta tiks paplašināts mājokļu garantiju programmas saņēmēju loks – valsts atbalstu mājokļa iegādei varēs saņemt arī jaunie speciālisti vecumā līdz 35 gadiem, kuriem apgādībā nav bērnu, un ģimenes ar bērniem līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Altum mājokļu progr_20.02.docx


Informācija par pašvaldībās pieejamiem pakalpojumiem vietagimenei.lv


Pieaugušo izglītība Latvijā

Iespējas mācīties nodarbinātajiem www.macibaspieaugusajiem.lv/

Iespējas mācīties un karjeras konsultācijas bezdarbniekiem www.nva.gov.lv/vieglilasit/index.php?cid=5&mid=6

Profesijas apguves iespējas jauniešiem viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/par_jauniesu_garantiju/

Neformālās izglītības atzīšana ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana likumi.lv/doc.php?id=242653;%20http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/252777?size=1

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšana Latvijā www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana