Publicitāte

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta „WILLINVEST” realizācija veiksmīgi noslēgusies

No 2014. gada 1. marta līdz 2015. gada 30. aprīlim Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru ieviesa Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projektu „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā/ akronīms WILLINVEST ”.

Lai pārrunātu projekta laikā ieviestās aktivitātes un sasniegtos rezultātus, lai izvērtētu projektā piedzīvotos izaicinājumus un ieguvumus, kā arī raisītu diskusiju par jaunradīto materiālu izmantošanu turpmākajā darbā, 2015. gada aprīļa beigās uz tikšanos bija sanākuši projekta WILLINVEST vadības grupas dalībnieki un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā strādājošie Latgales plānošanas reģiona speciālisti. Tikšanās laikā klātesošie varēja iepazīties ar projekta ietvaros izveidotajiem informatīvajiem materiāliem un izteikt savu viedokli par to praktisko pielietojumu savā un pašvaldību speciālistu ikdienas darbā, strādājot ar jaunajiem uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem.

Tā kā pēdējos gados Latgales plānošanas reģions par vienu no savas darbības svarīgākajām prioritātēm ir izvirzījis uzņēmējdarbības veicināšanu un sekmīgu biznesa vides attīstīšanu, ikviens uzņēmējdarbības attīstību sekmējošs projekts tiek vērtēts kā ieguvums.

Liela Latgales plānošanas reģiona, kā arī Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatora priekšrocība ir ciešā sadarbība ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, jo tieši pašvaldības bieži vien ir tās vietēja līmeņa institūcijas, kas vislabāk pārzina savā teritorijā esošo industriālo vai rekreācijas zonu stāvokli un nepieciešamības gadījumā veic pārrunas ar ieinteresētajiem investoriem par ieguldījumu veikšanu teritoriju vai infrastruktūras uzlabošanā un labiekārtošanā.

Lai atvieglotu Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības speciālistu un pašvaldību darbinieku darbu ar potenciālajiem investoriem, projekta WILLINVEST laikā tika radīti šādi viens otru papildinoši un tematiski saistīti materiāli – stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā, investīciju pakas 5 Latgales reģionu pašvaldību industriālajām zonām un 3 industriālajām zonām Visaginas pilsētas teritorijā, informatīvās lapas un prezentācijas par katru no industriālajām zonām, vizuālās animācijas materiāls ar nākotnes vīziju par šo teritoriju turpmāku attīstību, kā arī Daugavpils, Rēzeknes un Līvānu pašvaldībās tika veikti darbi, kas aizsāks tehnisko plānu turpmāku izstrādi.

Vairāk par projekta „Willinvest” mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem var uzzināt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv (sadaļā „Reģionālie projekti”).

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģions
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv


Investīciju pakas – jauns praktisks līdzeklis Latgales reģiona pašvaldībām darbā ar potenciālajiem investoriem

2014. gada martā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru uzsāka Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā/ akronīms WILLINVEST” īstenošanu.

Projekta divas galvenās aktivitātes ir stratēģijas investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā izstrāde un investīciju paku sagatavošana. Šīs abas aktivitātes ir viena otru papildinošas un savstarpēji cieši saistītas. Projekta ietvaros tapusī stratēģija ir apjomīgs dokuments, kas ir papildināts ar astoņām investīciju projektu pakām, kas ir izstrādātas konkrētām Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu pašvaldību teritorijām un objektiem.

Investīciju projekta pakete „WILLINVEST” kontekstā ir dokumentu kopums, lai pašvaldībai piederošo pilsētvides teritoriju veiksmīgi prezentētu potenciālajiem investoriem. Tas būs pamats reģiona un vietējo pašvaldību turpmākajam darbam investīciju piesaistē konkrētajā pilsētas teritorijā – industriālajā zonā, kamēr šīs teritorijas būs pilnībā atjaunotas. Investīciju projekta pakai jāveicina šo zonu un objektu aktīvs tiešais mārketings gan internetā un klātienē pašvaldībās, gan ar ekspertu starpniecību, ņemot šo informāciju līdzi uz biznesa izstādēm un investoru forumiem.

Pilna investīciju paka ietver investīciju projekta aprakstu, kas pieejams arī angļu un krievu valodās, PowerPoint prezentāciju, vizuālu aprakstītās teritorijas animācijas materiālu un 30 sekundes ilgu reklāmas klipu. Investīciju paku materiāls tiks apkopots un sagatavots informatīvo lapu formātā krievu un angļu valodās, kuras pašvaldības varēs izmantot kā ērtu mārketinga materiālu darbā ar potenciālajiem investoriem.

Lai pašvaldību sarunas ar potenciālajiem investoriem būtu sekmīgas, pašvaldību rīcībā ir jābūt investoriem pievilcīgai teritorijai ar sakārtotu infrastruktūru, tieši tāpēc papildus investīciju paku aprakstošajai un vizuālajai daļai projekta „WILLINVEST” ietvaros trīs Latgales reģiona pašvaldībām piederošajās industriālajās teritorijās tiek veikti praktisku pasākumu kopumi – industriālās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskās izpētes veikšana un ortofotogrāfijas izgatavošana, kas ir sākumposmi tehnisko projektu izstrādei, ko turpinās realizēt iesaistītās Latgales reģiona pašvaldības.

Investīciju paku izstrāde veicinās turpmāku investīciju projektu praksi un iniciatīvas, lai apmierinātu vietējo pašvaldību vajadzības un nodrošinātu augstāku ekonomisko un sociālo labklājību Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu iedzīvotājiem, kā arī palīdzēs vietējām pašvaldībām turpmākajās tiešajās sarunās ar potenciālajiem investoriem.

Detalizētāku informāciju par izstrādātajām investīciju pakām, kā arī papildu informāciju par projektu interesenti var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv (sadaļā „Reģionālie projekti”).

Informāciju sagatavoja:
Marika Dembovska
Latgales plānošanas reģiona
projekta „WILLINVEST” vadītāja
E-pasts: marika.dembovska@latgale.lv


Projekta „WILLINVEST” ietvaros top stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā

Laika posmā no 2014.gada marta līdz 2015.gada februārim Latgales plānošanas reģions kopā ar Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru realizē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projektu „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā/ akronīms WILLINVEST”.

Par projekta specifiskajiem mērķiem ir noteikta skaidras un mērķtiecīgas informācijas plūsmas starp pilsētvides teritoriju īpašniekiem un potenciālajiem investoriem veicināšana, kā arī turpmāku liela apmēra investīciju ieplūšanas stratēģiskajās pilsētvides teritorijās pārrobežu reģionā sekmēšana. Šo apakšmērķu veiksmīgas īstenošanas rezultātā tiks uzlabota iekšējā un ārējā piekļuve privātajām investīciju teritorijām un nodrošināts augstāks sabiedrības ekonomiskais un sociālais labklājības līmenis.

Lai sekmētu šo apakšmērķu sasniegšanu, viena no projekta aktivitātēm paredz stratēģijas investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā izstrādi.

2014. gada 15. oktobrī tika parakstīts līgums ar stratēģijas iztrādes ekspertiem. Plānots, ka stratēģijas izstrāde tiks pabeigta 2015. gada janvārī.

Stratēģija tiks izmantota komunikācijai ar potenciālajiem investoriem, kā arī tā tiks nosūtīta investoru piesaistes organizāciju tīkla dalībniekiem Latvijā un Lietuvā. Šis dokuments kalpos kā vienots pārrobežu plāns un uzlabots instruments pilsētvides teritorijās darbojošos nozaru plānošanai. Tā mērķis ir ieteikt veidus, kā pārvarēt izaicinājumus, ko reģionam rada tā perifērais novietojums, kā arī palielināt Latgales-Ignalinas pārrobežu reģiona apdzīvoto vietu konkurētspēju.

Izstrādātā stratēģija tiks papildināta ar prioritāro attīstības teritoriju vizualizāciju, kā arī septiņām investīciju projektu pakām Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionos.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv (sadaļā „Reģionālie projekti”).

Informāciju sagatavoja:
Marika Dembovska
Latgales plānošanas reģiona
projekta „WILLINVEST” vadītāja
E-pasts: marika.dembovska@latgale.lv


Latgales plānošanas reģions uzsācis projekta „WILLINVEST” īstenošanu

Latgales plānošanas reģions 2014. gada 1. martā ir uzsācis Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā/ akronīms WILLINVEST” īstenošanu.

Projekta ieviešanu nodrošina projekta vadošais partneris Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar projekta partneri Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubatoru (Lietuva). Projekta „Willinvest” vispārējais mērķis ir palielināt Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu pierobežas teritorijas konkurētspēju investīciju piesaistē un veicināt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību. Galvenās mērķa grupas ir vietējo pašvaldību pārstāvji, potenciālie investori, reģionu iedzīvotāji, kā arī institūcijas, kas darbojas investīciju piesaistes jomā Latvijā un Lietuvā.

Projekta realizācija ilgs 12 mēnešus. Projektā paredzētas 4 aktivitāšu grupas, no kurām galvenās un apjomīgākās ir stratēģijas investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā izstrāde un investīciju paku izstrāde 7 pilsētvides teritorijām Latgales reģionā un Ignalinas atomelektrostacijas reģionā. Šie dokumenti tiks papildināti ar prioritāro attīstības teritoriju vizualizāciju.

Projekta laikā īstenotās aktivitātes veicinās un palielinās Latgales – Ignalinas reģionu atpazīstamību un pievilcību investīcijām. Esošās uzņēmējdarbības vides sakārtošana un attīstība ir sekmējošs faktors esošo uzņēmēju un potenciālo investoru interesei par Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionu.

Vairāk par projekta „Willinvest” mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem var uzzināt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv (sadaļā „Reģionālie projekti”).

Informāciju sagatavoja:
Marika Dembovska
Latgales plānošanas reģiona
projekta „WILLINVEST” vadītāja
E-pasts: marika.dembovska@latgale.lv