Par projektu

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta nosaukums: „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” (Nr. LLV-390)

Projekta nosaukums angļu valodā: „Strategy for Investment Attraction to Urban Areas in LV-LT Cross-border Region”

Akronīms: WILLINVEST

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 (5.projektu konkurss)

Projekta partneri:
Latgales plānošanas reģions (Latvija) – projekta vadošais partneris
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401,
Kontaktpersona: Marika Dembovska
E-pasts: marika.dembovska@latgale.lv;
Tel.: +371 22020475
www.latgale.lv

Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubators (Lietuva)
Taikos iela 7, Visaginas, LT-31107
Kontaktpersona: Irina Morozova
E-pasts: irina@inkubatorius.lt
Tel.: +370 38670160
www.inkubatorius.lt

Vispārējais projekta mērķis: palielināt Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu pierobežas teritorijas konkurētspēju investīciju piesaistē un veicināt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību.

Specifiskie projekta mērķi:
1. veicināt inovatīvu tehnoloģiju (know-how) pārnesi, institucionālo sadarbību un izveidot pašlaik trūkstošas pamatstruktūras, kas nodrošinātu vienota investīciju piesaistes instrumenta izveidi LV-LT teritorijās;
2. uzņemties izaicinājumus, kas saistīti ar perifērisko atrašanās vietu, un palielināt apdzīvoto vietu, kas atrodas Latgales un Utenas pārrobežu rajonos, konkurētspēju;
3. veicināt skaidru un mērķtiecīgu informācijas plūsmu starp pilsētvides teritoriju īpašniekiem un potenciālajiem investoriem, tādejādi uzlabojot šo vietu iekšējo un ārējo pieejamību;
4. veicināt turpmāku liela apmēra investīciju ieplūšanu strateģiskajās pilsētvides teritorijās pārrobežu reģionā, tādejādi nodrošinot augstāku sabiedrības ekonomisko un sociālo labklājības līmeni.

Projekta mērķa grupas:

  • vietējo pašvaldību pārstāvji,
  • potenciālie investori,
  • reģiona iedzīvotāji,
  • projekta partneru iestādes, kas palielinās savu pieredzi un paaugstinās savu kapacitāti, balstoties uz pārrobežu pieeju un zināšanu pārņemšanu vienam no otra,
  • institūcijas, kas darbojas investīciju piesaistes jomā Latvijā un Lietuvā, kurām būs piekļuve augstas kvalitātes dokumentācijai un investīciju pakām izmantošanai turpmākajā darbā ar potenciālajiem investoriem.

Projektā paredzētas 4 aktivitāšu grupas:

WP1 Vadība un koordinācija:
3 projekta uzraudzības grupas sanāksmes un 6 projekta darba grupas sanāksmes, iekšējās un ārējās komunikācijas plāni, 4 individuālie partneru ziņojumi un 2 progresa pārskati

WP2 Informācijas un publicitātes pasākumi:

  • 4 preses relīzes latviešu un lietuviešu valodās,
  • 30 sek. ilgs reklāmas klips,
  • vizuāls teritorijas animācijas materiāls,
  • datubāze, kurā apkopotas institūcijas, kas saistītas ar investīciju piesaisti Latvijā un Lietuvā,
  • TV sižets

WP3 Investīciju piesaistes stratēģijas izstrāde pilsētvides teritorijām

WP4 Investīciju pakešu izstrāde

Projekta periods: 12 mēneši

Projekta kopējais budžets: 111578,50 EUR. No šīs summas 85% – 94841, 73 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts.