Datubāze

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Kontaktu datubāze

Šajā datubāzē apkopotas institūcijas, kuru darbības virzieni ietver investīciju un investoru piesaisti Latvijā

Reģionāla līmeņa institūcijas (Latgales plānošanas reģiona teritorijā)

InstitūcijaApraksts Kontaktinformācija

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ir Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība, kas veidota uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes. Būtiskākie pasākumi Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai un labvēlīgu nosacījumu radīšanai investīciju piesaistei LUC darbības ietvaros ir sekojoši:
1. konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību;
2. motivācijas un apmācības pasākumi;
3. e-pakalpojumi – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai;
4. „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem;
5. konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
6. pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju/ uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana.
Latgales uzņēmējdarbības centrs
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tālrunis: +371 65423802
Fakss: +371 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Mājaslapa: www.latgale.lv/lv/luc/info

Biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”Biedrības “Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” mērķi:

1. sekmēt inženiertehnoloģiju nozaru attīstību Latgalē, nodrošinot sadarbību starp akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem;
2. piesaistīt investīcijas inženiertehnoloģiju nozarei, sekmējot inovācijas, palielinot nozares uzņēmumu konkurētspēju, eksporta pieaugumu un radot jaunas darba vietas;

3. veicināt Latgales reģiona konkurētspēju;

4. īstenot inovatīvus starpnozaru un pārrobežu sadarbības projektus.
Biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”
Maskavas iela 28B, Rēzekne, LV-4604, Latvija
Tālrunis: +371 64607700
Fakss: +371 64607707
E-pasts: latc@prototips.lv
Mājaslapa: www.prototips.lv, www.idejuviesnica.lv

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (RSEZ)Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) ir noteikta teritorija ar atvieglotu nodokļu režīmu. Tā izveidota 1997. gadā. Investoriem SEZ piedāvā izvietot ražošanu ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tuvu lielākajiem pasaules tirgiem – Krievijas un ES. Rēzeknes SEZ administrācija nodrošina informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu tās teritorijā, nekustamajiem īpašumiem, partnerību un sadarbību projektu izstrādē un realizācijā. Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

Atbrīvošanas aleja 93, 2.stāvs, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Tālrunis/ fakss: +371 64625941
E-pasts: info@rsez.lv
Mājaslapa: www.rsez.lv

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” piedāvā sekojošus pakalpojumus:
1. informācijas sniegšana par investīciju fondiem, biznesa uzsākšanas iespējām, novada un reģiona ekonomisko attīstību;
2. pieejamo resursu un kapacitātes ietvaros uzņēmējiem nepieciešamo pētījumu veikšana;
3. potenciālo sadarbības partneru meklējumi;
4. biroja pakalpojumi;
5. pasākumu organizēšana (semināri, konferences, biznesa vizīšu organizēšana);
6. projekta koncepciju formulēšana, projektu izstrāde, biznesa plānu izstrādes maksas pakalpojumu sniegšana, konsultācijas par iespējamiem fondiem Latvijā un Eiropas Savienība;
7. reklāmas izvietošana Balvu novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”;
8. pēc pasūtījuma uzņēmēju nodrošināšana ar nepieciešamajām licencēm;
9. telpu nodrošinājums lietišķo darījumu sarunām, grupām, sēdēm, kā arī Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem.
Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novads, LV-4501, Latvija

Tālrunis: +371 29437260
E-pasts: biznesacentrs@balvi.lv

Mājaslapa: zlbc.lv

Nacionāla līmeņa institūcijas

InstitūcijaApraksts Kontaktinformācija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.
Viens no LIAA darbības apakšvirzieniem ir finansējuma piesaiste no ārvalstu investoriem Latvijas investīciju projektiem to turpmākai attīstībai. Šādi investīciju projekti ir Latvijā strādājošas komercsabiedrības, jaunu komercsabiedrību dibināšanas ieceres, kā arī valsts un pašvaldību projekti.
Strādājot ar investīciju projektiem, prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. Neraugoties uz to, LIAA atbalsta ārvalstu investīciju piesaistīšanu arī tādiem ražošanas projektiem, kas ir ārpus minētajām prioritārajām nozarēm.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, Latvija
Tālrunis: +371 67039473
Fakss: +371 67039401
E-pasts: roberts.gudermanis@liaa.gov.lv
Mājaslapa: www.liaa.gov.lv

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN tīkls)Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gada 29. februārī un apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušo Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997. gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) paspārnē.
Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.
EEN Latvija LIAA birojs

Pērses iela 2, Rīga LV-1442, Latvija
Tālr. +371 67039430
Fakss +371 67039431

E-pasts: een@liaa.gov.lv
Mājaslapa: www.een.lv

EEN Latvija LTC birojs
Aizkraukles iela 21/326, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālr. +371 67540703
Fakss +371 67540709

E-pasts: een@edi.lv

Mājaslapa: www.innovation.lv

POLARIS processPOLARIS process ir investīciju stratēģija, kas vērsta uz investīciju piesaisti Latvijai un Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanu.

Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, tika izstrādāta unikāla metodika mērķtiecīgai investīciju piesaistei. Attiecīgā metodika tika nosaukta par POLARIS procesu.

POLARIS procesa metodika paredz:
1. noteikt investīciju mērķa nozares, kurās Latvijā jau ir pieredze, infrastruktūra un iestrādes, kā arī tās, kas būs perspektīvas tuvākajā nākotnē;
2. apkopot un aktualizēt Latvijā pieejamās zināšanās, tas ir, jaunākos atklājumus ar mērķa nozarēm saistītājās zinātņu sfērās, pētniecībā, kā arī progresīvākos Latvijā jau strādājošo komercsabiedrību produktus un sasniegumus;
3. piedāvāt ārvalstu investoriem projektus, kas sagatavoti, izmantojot Latvijā pieejamo zinātnisko bāzi, pieredzi un stratēģiskos resursus (piemēram, dabas resursi, novietojums, darbaspēks u.tml.). POLARIS process paredz arī savlaicīgu ārvalstu investoru datubāzes veidošanu. Tādēļ paralēli projektu sagatavošanai, kas veikta Latvijā, ārvalstīs tiek mērķtiecīgi atlasītas tās komercsabiedrības un investīciju fondi, kas jau strādā Latvijas izvēlētajā mērķa nozarē;
4. koordinēt sadarbību starp Latvijas valsts, pašvaldību iestādēm, privātā sektora pārstāvjiem (komercsabiedrības un nozaru asociācijas) un zinātniskā sektoru pārstāvjiem (universitātes un izpētes institūti).

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, Latvija
Tālrunis: +371 67039400
Fakss: +371 67039401
E-pasts: invest@liaa.gov.lv

Mājaslapa: www.polarisprocess.com/home/latvia/

Latvijas Tehnoloģiskais parksLatvijas Tehnoloģiskais parks dibināts 1996.gada 19.februārī, par pamatu ņemot pasaules attīstītāko valstu pieredzi tehnoloģisko parku izveidē.
Kā galvenos Latvijas Tehnoloģiskā parka darbības virzienus var minēt:
1. intelektuālā potenciāla un zinātņietilpīgās produkcijas popularizēšana Latvijā un ārvalstīs;
2. inovatīvu firmu izveidošanas un attīstības veicināšana;
3. jauno speciālistu, studentu iesaiste inovatīvās aktivitātēs;
4. sadarbības partneru un investoru meklēšana Latvijā un ārvalstīs;
5. informatīvu semināru un konferenču organizēšana.
Latvijas Tehnoloģiskais parks
Āzenes iela116/20-136, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 67089180
E-pasts: ltp@rtu.lv
Mājaslapa: www.ltp.lv/pub/index.php