Aktivitātes

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā / akronīms WILLINVEST”, LLV-390 ietvaros tika izstrādāta stratēģija, kuru Latgales plānošanas reģiona uzdevumā sagatavoja personu apvienība, kas sastāvēja no SIA „Civitta Latvija”, SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas” un SIA „Grupa 93”.

Stratēģija sastāv no trim daļām. Pirmā daļa „Investīciju vides novērtējums” ir šī brīža investīciju vides Latgales-Ignalinas AES reģionā (Visaginā) analīze. Otrajā daļā „Vidēja termiņa stratēģija” tiek uzstādīti mērķi un uzdevumi investīciju piesaistei, kā arī noteiktas prioritārās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi un pilnveidojumi, lai veicinātu investīciju piesaisti reģionam. Trešajā daļā „Investīciju mārketinga plāns” iekļauts skaidrs investoru piesaistes un pakalpojumu sniegšanas rīcības plāns Latgales plānošanas reģiona un Ignalinas AES reģiona biznesa inkubatora administrācijai, kā arī citām vietēja līmeņa iesaistītajām pusēm.

Stratēģijā iekļauta investīciju situācijas analīze Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, investīciju alternatīvu analīze, finansēšanas stratēģijas iespējas, iespējamie pilsētvides teritoriju darbības modeļi, argumenti par labu investīciju piesaistes nepieciešamībai, kā arī reģionu specializācija un konceptu karte, kurā attēlotas pilsētvides teritoriju savstarpējās attiecības.

Investīciju projekta paketes industriālajām pilsētvides teritorijām Latgales plānošanas reģionā

Investīciju projekta pakete WILLINVEST kontekstā ir dokumentu kopums, lai pašvaldībai piederošo pilsētvides teritoriju veiksmīgi prezentētu potenciālajiem investoriem. Tas būs pamats reģiona un vietējo pašvaldību turpmākajam darbam investīciju piesaistē konkrētajā pilsētas teritorijā (industriālajā zonā), kamēr šīs teritorijas būs pilnībā atjaunotas (dokuments kalpos vismaz 10 gadus pēc WILLINVEST projekta beigām). Investīciju projekta paketei jāveicina šo zonu (objektu) aktīvs tiešais mārketings gan internetā un klātienē pašvaldībās, gan ar ekspertu starpniecību, ņemot šo informāciju līdzi uz biznesa izstādēm un investoru forumiem. Šie rezultāti veicinās turpmāku investīciju projektu praksi un iniciatīvas, lai apmierinātu vietējo pašvaldību vajadzības un nodrošinātu augstāku ekonomisko un sociālo labklājību Latgales reģiona iedzīvotājiem.

1.DAUGAVPILS Ziemeļu rūpnieciskā zona

2.RĒZEKNES pilsētas industriālāzona

3.LĪVĀNU industriālā zona

4.Robežšķērsošanas un loģistikas parks KRĀSLAVAS novada Pātarniekos

5.Pierobežas loģistikas centrs LUDZĀ

Vizualizācijas materiāls

Vizuālās animācijas materiāls ir nākotnes vīzija par industriālo zonu attīstības virzieniem piecu Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pilsētvides teritorijās.
Vizualizācijas materiāls ir veidots kā palīgmateriāls pašvaldībām praktiskajā darbā un pārrunās ar potenciālajiem investoriem.

30 sek. ilgs reklāmas klips

Reklāmas klips ir projekta WILLINVEST “seja”, kura mērķis ir piedāvāt iespējamos risinājumus investīciju piesaistes problēmu risināšanā Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijas industriālajās zonās.