Projekta aktivitātes


Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county”
(turpmāk LLI-050 WATER JOY) īstenotas aktivitātes

Work Package 1

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2009.gada 14.janvārī Ludzā notika projekta Vadības grupas un projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika apstiprināta projekta WATER JOY LLI-050 Vadības komiteja 5 locekļu sastāvā un projekta ieviešanas grupa 8 locekļu sastāvā, kurām ir uzdots strādāt atbilstoši noteiktajiem pienākumiem un laika grafikam, kā arī tika apskatīts projekta pieteikums, budžets, aktivitāšu plāns un apspriestas 1.atskaites perioda aktivitātes atbilstoši projekta pieteikumam.

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2009.gada 3.februārī Utenā notika projekta Vadības grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika izskatīts jautājums par projekta priekšfinansēšanu, kā arī iepirkumu procedūru plānošana un norise. Tika uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt savlaicīgu projekta aktivitāšu priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu, jo projekta aktivitātes ir integrētas plānā un savstarpēji saistītas. Savlaicīga iepirkumu procedūru veikšana arī ir svarīga, lai plānotās aktivitātes varētu savlaicīgi uzsākt un realizēt atbilstoši plānotajam budžetam un grafikam. Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka tiek organizēts iepirkums tūrisma brošūras sagatavošanai un publicēšanai, lai to varētu prezentēt 2009.gada tūrisma izstādēs “Balttour 2009” un “Vivatour 2009”, kā arī uzsākti darbi pie iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrādes Projekta Vadītāja, Projekta grāmatveža un asistenta, kā ārējo ekspertu piesaistei.

2009.gada 3.februārī Utenā notika arī projekta ieviešanas grupas sanāksme, kuras laikā tika izskatīta plānoto projekta aktivitāšu ieviešanas gaita.

Fotogalerija

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2009.gada 18.jūnijā Utenā notika projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika prezentēti projekta pirmā atskaites perioda rezultāti. Dalībnieki tika noinformēti par 1.atskaites perioda individuālajām partneru atskaitēm un audita rezultātiem. Projekta koordinatore informēja par plānotajām aktivitātēm 2.atskaites periodā saskaņā ar projekta laika grafiku. Vietējie projekta koordinatori Līvānos un Ludzā iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar ūdens pasākuma “Neptūna svētki” Ludzā un ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētku Līvānos organizēšanas gaitu. Tika pārrunāti provizoriskie budžeta grozījumi un papildus rezultāti.

Programma

Fotogalerija

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2009.gada 18.septembrī Līvānos notika projekta Vadības Komitejas un projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmes laikā Latgales plānošanas reģiona projekta koordinatore Tatjana Kozačuka, Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta koordinators Jānis Veips un Utenas apriņķa administrācijas pārstāve Zita Ringelevičiene prezentēja projekta ieviešanas rezultātus 1. un 2. projekta atskaites periodos. Vietējie koordinatori projekta iesaistītajās pašvaldībās iepazīstināja ar projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu un rezultātiem katrā konkrētajā pašvaldībā. Latgales tūrisma eksperti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādes gaitu, kā arī prezentēja maršrutus, kas ir izstrādāti Latgales teritorijā ar perspektīvu turpināties Lietuvā. Vadības Komitejas locekļi apsprieda jautājumu par iespējamajiem budžeta grozījumiem un situāciju pašvaldībās sakarā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu.

Fotogalerija

Projekta LLI-050 „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā” (akronīms – WATER JOY) ietvaros 2009.gada 18.decembrī Utenā notika projekta ieviešanas grupas sanāksme.

Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija. Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros, tā realizācijas laiks ir 24 mēneši.

Sanāksmes laikā Latgales plānošanas reģiona projekta koordinatore Tatjana Kozačuka, Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta koordinators Jānis Veips un Utenas apriņķa administrācijas projekta koordinators Leonas Rutkauskas prezentēja projekta ieviešanas rezultātus līdz 2009.gada 18.decembrim.

Latgales tūrisma eksperti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jaunu 7 pārrobežu tūrisma produktu izstrādes gaitu, kā arī prezentēja maršrutus, kas ir izstrādāti Latgales teritorijā ar perspektīvu turpināties Lietuvā.

Sanāksmes dalībnieki apsprieda Baltijas Ezeru Zemes brošūras, kā arī 10 pārrobežu maršrutu karšu izdošanas koncepciju. Mārketinga materiāli tiks izdoti 4 valodās: latviešu – krievu un lietuviešu – angļu. Tika apspriesta arī dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2010” un „Vivatour 2010”.

Fotogalerija

Work Package 3

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru nodrošināja mobilo izstādes stendu, kuru veidoja viena no Latvijas profesionālākajām izstāžu aprīkotājfirmām – SIA “Reklāmas aģentūra “Bulterjers””. Šis stends ir izmantojams tūrisma izstādēm “Balttour” un “Vivatour”, kā arī citās izstādēs.

Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvji kopā ar Utenas tūrisma speciālistiem ar projekta LLI-050 WATER JOY atbalstu piedalījās tūrisma izstādēs “Balttour 2009” un “Vivatour 2009”. Kā atzīmē tūrisma speciālisti, kopīgā abu reģionu dalība izstādēs bija ļoti veiksmīga. Kopīgais Baltijas Ezeru Zemes stends bija profesionāli sagatavots un plaši apmeklēts. Pēc statistikas datiem stendu apmeklēja aptuveni 20000 cilvēku. Projekta darbinieki un partneri bija veikuši sekmīgu izstādes darba dienu kārtības plānošanu, bija pietiekami izdales materiālu. Dalībnieki uzsvēra, ka lielu popularitāti ieguva brošūra “Divu mēnešu brīvdienas” (1 laidiens, 3000 eksemplāru), kuru Latgales plānošanas reģions izdeva projekta ietvaros. Brošūrā ir apkopota informācija par Latgales reģiona un Utenas apriņķa aktīvās atpūtas iespējām, amatniekiem, apskates saimniecībām, dabas objektiem, ēdināšanas pakalpojumiem, interneta pieejas punktiem, konferenču un semināru telpām, kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem, naktsmītnēm pilsētās un laukos, kā arī tika ievietoti ūdens, velo un citi maršruti Baltijas Ezeru zemes teritorijā. Brošūra satur informāciju latviešu un lietuviešu valodās. Brošūra tika dalīta izstādēs, kā arī izsūtīta Latgales reģiona tūrisma informācijas centriem darbam un izplatīšanai bez maksas.
Kā uzsvēra izstāžu apmeklētāji, veiksmīgs arī bija pārrobežu reģiona tūrisma sauklis „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē”. Papildus mārketinga aktivitātes bija publikācijas reģionālajos/nacionālajos masu medijos no projekta WATER JOY partneru puses.

Brošūra “Divu mēnešu brīvdienas” (LT)

Brošūra “Divu mēnešu brīvdienas” (LV)

Brošūra “Divu mēnešu brīvdienas” (vaks)

Fotogalerija no “Balttour 2009” un “Vivatour 2009” izstādēm.

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros 2009.gada 20.februārī Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Utenas apriņķa vadītāja administrāciju organizēja vietējo darba semināru Latgalē. Semināra mērķis bija stiprināt sadarbību tūrisma jomā starp Latviju un Lietuvu, veidot kopīgus maršrutus un iepazīties ar tūrisma situāciju Latgalē. Seminārā kopā ar Latgales tūrisma speciālistiem piedalījās pārstāvji no Lietuvas tūrisma asociācijas un Lietuvas tūrisma firmām – LITAMICUS TRAVEL, KELRODIS, LITHUANIAN TOURS, BUS TURAS, TRAVEL TIME. Lietuvas tūrisma speciālisti tika informēti par tūrisma iespējām Latgales reģionā, iecienītākajiem tūrisma objektiem un tūristu atpūtas vietām. Pasākuma laikā tika apmeklēti daži tūristu iecienīti objekti Daugavpilī un Aglonā.

Programma

Fotogalerija

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros 2009.gada 31.jūlijā viesnīcā Park Hotel “Latgola” notika vietējais darba seminārs. Seminārā piedalījās Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvji, Latgales tūrisma eksperti, Latgales tūrisma sfēras uzņēmēji, kā arī Ogres rajona TIC direktore Aivita Heniņa, kura iepazīstināja klātesošos ar jaunu un konkurētspējīgu tūrisma produktu veidošanas principiem, paplašinot papildinot savu prezentāciju ar labiem piemēriem “no dzīves”. Semināra sākumā projekta koordinatore Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī kontekstu jaunu tūrisma produktu izstrādei. Kopīgi tika izskatīts Latgales tūrisma portāls turisms.latgale.lv un izstrādāti priekšlikumi portāla uzlabošanai, kuri noteikti tiks ņemti vērā veicot portāla uzlabošanas darbus. Semināra laikā dalībnieki arī diskutēja par portāla vizuālā izskata uzlabošanas nepieciešamību, jo dotajā brīdī portāls vairāk pilda datu bāzes funkciju un noteikti ir jāpiestrādā pie fotogalerijas. Tika izteikts arī viedoklis par GPS koordinātu piešķiršanas nepieciešamību visiem Latgales tūrisma objektiem, kas savukārt atvieglotu objektu sasniedzamību.
Semināra ietvaros tika apspriestas jaunu Latgales tūrisma produktu tēmas, kā arī tika izskatīts jautājums par tūrisma pakalpojumu kvalitāti un kvalitātes kritēriju izstrādāšanas nepieciešamību.

Vietējā darba semināra programma

Fotogalerija

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros Ludzas novada dome sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Latgales reģiona attīstības aģentūru un Utenas apriņķa vadītāja administrāciju notika Neptūna svētki Ludzā. Neptūna svētki ir laiku piemirsta Ludzas pilsētas tradīcija, kuru vēlas atjaunot un padarīt ikgadēju un vēl daudzkrāsaināku. 2009.gada 1. augustā Mazā Ludzas ezera piekrastē Zaldātu radziņā, jaunajā, par projekta līdzekļiem labiekārtotajā atpūtas vietā saplūda vairāk kā 4 tūkstoši cilvēku gan ludzānieši, gan ciemiņi no visas Latgales- Balviem, Krāslavas, Rēzeknes, Preiļiem, Līvāniem, Viļakas, Daugavpils, Dagdas, Viļāniem, gan sadarbības partneri no Lietuvas, Krievijas, Vācijas, Baltkrievijas.
Zaldātu Radziņā ar jauno plostu atbraukušais Neptūns ar pilsētas mēru Jevgeniju Kusču un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktoru Māri Bozoviču atklāja jauno, skaisto pludmali, kas ir izveidota ar projekta WATER JOY finansiālo atbalstu. Jaunajos sporta laukumos pludmales volejbola un futbola turnīros visas dienas garumā par uzvaru cīnījās 20 futbola komandas un vairāk kā 25 sieviešu un vīriešu volejbola komandas, pludmales smiltīs sacentās ģimenes ar bērniem un nenopietnās sacensībās arī pieaugušo komandas, ar laivām Ludzas „ pērles” meklēja komandas no Ludzas, Krāslavas, Balviem, Rēzeknes, makšķerēšanas fani jau no rīta gaismas mēģināja izvilkt lielāko Ludzas ezera zivi, skatītāji varēja vērot labu handbola spēļu parādi, varēja vizināties ar zirdziņiem, varēja panašķoties bufetēs, just līdzi saviem spēlētājiem vai paši aktīvi iesaistīties jautrajās atrakcijās. Bet vislielāko sajūsmu pasākuma dalībniekos izsauca vizināšanās ar plostu ekskursijā un netradicionālo peldlīdzekļu parāde. Komanda Poseidons uzdāvināja pilsētai ezera krasta apsardzes kuģi, bet citi peldzlīdzekļi saņēma romantiskākā, pikantākā, stabilākā, kareivīgākā, šarmantākā nosaukumus, balvas un skatītāju aplausus. Neptūna svētku noslēgumā pilsētas parka estrādē svētku dalībniekus un viesus priecēja latgaliešu grupu Bez PVN, Pēc lietus, Inter un ludzāniešu grupu uzstāšanās un balle pāri pusnaktij. Jāsaka, ka gan ludzāniešiem, gan viesiem pasākums ļoti patika un tika izteikts novēlējums turpināt šo tradīciju nākamā gadā. Un nu gaidīsim ūdenstūrisma mīļotājus un citus ceļotājus Ludzā!

Fotogalerija

Neptūna svētku programma

Nolikums

Pieteikumu formas

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” (WATER JOY) ietvaros 2009.gada 21.augustā Utenas apriņķa vadītāja administrācijā notika vietējais darba seminārs. Seminārā piedalījās Utenas apriņķa tūrisma informācijas centru un pašvaldību pārstāvji, Sirvetes, Labanoras un Gražutes reģionālo parku un Aukštaitijas nacionāla parka pārstāvji, kā arī Latgales plānošanas reģiona projekta koordinatore Tatjana Kozačuka un Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta koordinators Jānis Veips.
Semināra sākumā Utenas apriņķa vadītāja administrācijas projekta LLI-050 WATER JOY koordinators Leonas Rutkauskas iepazīstināja klātesošos ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm Utenas apriņķī, kā arī ar projekta realizāciju saistītām problēmām un iecerēm.
Projekta koordinatore Tatjana Kozačuka prezentēja projekta rezultātus Latgalē, kā arī iepazīstināja ar projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm 2.atskaites periodā.
Semināra laikā tika apspriesta jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrāde, mārketinga materiālu sagatavošanas un izdošanas darbi, pārrobežu semināru organizēšanas koncepcija, kā arī komandu piedalīšanās ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētkos, kas notiks š.g. 18.-19.septembrī Līvānos.

Fotogalerija

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros 2009.gada 10.-11.septembrī notika pieredzes apmaiņas brauciens pa Latgali Utenas apriņķa tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, kā arī pārrobežu darba grupas seminārs.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Utenas apriņķa tūrisma speciālisti, uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar Latgales reģiona tūrisma resursiem un produktiem, tajā skaitā aktīvās atpūtas iespējām, Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem, velotūrisma maršrutiem, amatnieku centriem, kā arī projekta ietvaros labiekārtotajām publiskās atpūtas vietām.
Savukārt, pārrobežu darba grupas semināra gaitā, kas notika Aglonas novadā 10.septembrī viesu mājā „Mežinieku mājas”, kurā piedalījās arī Latgales tūrisma eksperti un uzņēmēji, tika apspriesta jaunu pārrobežu tūrisma produktu izstrāde. Latgales tūrisma eksperti prezentēja 7 jaunus pārrobežu maršrutus Baltijas Ezeru Zemes Latgales teritorijā. Tika prezentēti sekojošie maršruti: “Baltijas Ezeru zeme gardēžiem”, “Zirgs – veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai”, “Laimes loks – nostāsti un teikas”, “Iepazīsti Baltijas Ezeru zemi caur amatu tradīcijām”, kā arī kultūrvēsturiskais maršruts, ziemas piedāvājumu maršruts un velomaršruts.
Semināra laikā arī tika apspriesta mārketinga materiālu izstrādes koncepcija, kā arī dalība starptautiskajās izstādēs „Balttour 2010” un „Vivatour 2010”.
2009.gada 21.-22.oktobrī Utenas apriņķī notiks otrais pārrobežu darba grupas seminārs, kurā piedalīsies arī tūrisma eksperti un uzņēmēji no Latgales reģiona.

Fotogalerija

Pasākuma programma

Semināra programma

Šī gada 18.-19.septembrī Līvānu novadā norisinājās vērienīgs pasākums – starptautiskie Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētki. Abu pasākuma norises dienu laikā dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk kā 700 dalībnieki no Līvāniem, kā arī sadarbības partneri no Ludzas, Krāslavas un Kārsavas.
1. pasākuma dienas rītā ikvienam interesentam bija iespēja bez maksas nokārtot eksāmenu un saņemt velosipēdista tiesības, ko izmantoja gandrīz 100 dažāda vecuma iedzīvotāji. Šāda veida akcija Līvānos jau kļuvusi par tradīciju un notiek vairākus gadus pēc kārtas.
Izglītības darbinieku sporta svētkos, kas norisinājās minētā pasākuma ietvaros, piedalījās 10 Līvānu novada izglītības iestāžu komandas, startējot kompleksajā maratonā un vairākās citās disciplīnās– volejbola servēs, olu karos, radošajā konkursā, tūrisma tehnikas stafetē u.c. Kopvērtējumā pirmo vietu guva Jersikas pamatskolas komanda, 2. – Rudzātu internātpamatskolas komanda, bet 3. – Līvānu novada domes komanda.
Savukārt no pārējiem sacensību dalībniekiem (kopumā 6 komandām), uzvaru kompleksajā maratonā ieguva Kārsavas pašvaldības komanda, volejbola servēs– komanda „Jānis Klaužs, Andris Vaivods, Māris Bozovičs”, bet badmintona piespēlēs– Ludzas pašvaldības komanda. Komplekso maratonu, ko veidoja velo kross (8 km) un nobrauciens ar laivu (7,5 km), pasākuma organizatori vērtē kā sarežģītāko un profesionālāko sacensību posmu.
18. septembra galvenais notikums bija Līvānu Aktīvā tūrisma centra atklāšana uz pussalas starp Dubnu un Daugavu. Centrs veidots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam projekta WATER JOY ietvaros. Svinīgi pārgriezt lentu tika aicināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Borzovičs.
Atsaucību guva arī 2. pasākuma dienas aktivitātes. Līvānu novada sporta veterāni, kas plaši pazīstami ar daudzās Latvijas un pasaules mēroga sacensībās gūtajām uzvarām, šoreiz aktīvi piedalījās līvānieša, LR Saeimas deputāta Jāņa Klauža organizētajā volejbola zibens turnīrā, lai gatavotos kārtējām starptautiskajām sacensībām – Sporta veterānu Eiropas čempionātam volejbolā, kas norisināsies šī gada oktobrī Ēģiptē.
Akcijā „Ritenis pie riteņa Latvijas garākās Rīgas ielas garumā” oficiāli tika reģistrēti 96 dažādu vecuma grupu dalībnieki. Skaitliskā ziņā īpaši izcēlās Līvānu novada domes un Līvānu 1. vidusskolas pārstāvji, kā arī Līvānu novada seniori. Pasākuma organizatori akciju vērtē kā izdevušos un atzīst, ka šī bijusi pirmā reize, bet turpmākajos gados to plānots iedibināt kā tradīciju, velosipēdistu ķēdi ar katru gadu veidojot arvien garāku.
Līdztekus sacensībām, visi interesenti varēja gūt informāciju par dažādiem ar veselīgu dzīvesveidu saistītiem jautājumiem, piedaloties brīvdabas konferencē „Aktīvā atpūta un veselība”, apskatot izstādi vai saņemot informatīvos materiālus. Lai pārliecinātos par drošības jostu nepieciešamību automašīnā, katrs, kas vēlējās, varēja izbaudīt simulētas autoavāriju situācijas. Skatītāji ar interesi vēroja arī velotriāla paraugdemonstrējumus ar „Latvijas Zelta talantu” piedalīšanos.
Īpašu interesi vecāka gadagājuma cilvēku vidū izraisīja nūjošanas skola, kas norisinājās abas svētku dienas un ko vadīja sertificēta nūjošanas instruktore Valentīna Svilāne no Rēzeknes.
Abas svētku dienas dalībnieki varēja cienāties ar organizatoru sarūpētu veselīgu zupu, darbojās arī Zaļā kafejnīca.
Pasākuma mērķis bija popularizēt aktīvo atpūtu un veselīgu dzīvesveidu, kas arī tika sasniegts. Jau izsenis līvānieši bijuši aktīvi, sportiski, un šo svētku laikā to ir kārtējo reizi apliecinājuši. Pasākuma organizatori izsaka pateicību visiem, kas ar savu dalību atbalstījuši pasākuma norisi.
Ūdens sporta un aktīvā tūrisma svētkus organizēja Līvānu novada dome ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadiem projekta WATER JOY finansiālu atbalstu. Projektu koordinē Astērija Vucēna, Līvānu novada domes tūrisma organizatore.

Afiša

Fotogalerija

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros 2009.gada 21.-22.oktobrī notika pieredzes apmaiņas brauciens pa Utenas apriņķi Latgales tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, kā arī pārrobežu darba grupas seminārs.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Latgales reģiona 20 tūrisma speciālisti un uzņēmēji tika iepazīstināti ar Utenas apriņķa tūrisma resursiem un produktiem, tajā skaitā aktīvās atpūtas iespējām, Aukštaitijas kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem, kā arī projekta ietvaros labiekārtotajām publiskās atpūtas vietām pie Alauskas ezera Utenas rajonā.
Savukārt, pārrobežu darba grupas seminārā, kas notika 21.oktobrī V. Čepulienes viesu mājā, Saldutišķos, Utenas rajonā, Utenas apriņķa tūrisma speciālisti prezentēja 7 jaunus pārrobežu tūrisma maršrutus Baltijas Ezeru Zemes Utenas apriņķa teritorijā, tādus kā “Baltijas Ezeru zeme gardēžiem”, “Zirgs – veselībai, skaistai stājai un dvēseles harmonijai”, “Laimes loks – nostāsti un teikas”, “Iepazīsti Baltijas Ezeru zemi caur amatu tradīcijām”, kā arī kultūrvēsturiskais maršruts, ziemas piedāvājumu maršruts un velomaršruts.
Semināra laikā arī tika apspriesta mārketingu materiālu izdošana, kā arī dalība starptautiskajās izstādēs „Balttour 2010” un „Vivatour 2010”.

Fotogalerija

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” (WATER JOY) ietvaros 2010.gada 22.-23.februārī notika pieredzes apmaiņas brauciens pa Utenas apriņķi Latgales tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, kā arī pārrobežu seminārs. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija.

Pieredzes apmaiņas braucienā un pārrobežu seminārā piedalījās 22 cilvēki no Latgales reģiona, tajā skaitā Latgales tūrisma speciālisti un uzņēmēji. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Utenas apriņķa tūrisma resursiem un produktiem. Dalībnieki apmeklēja kultūras tūrisma objektu – keramika Vytauta Valiuša muzeju, iepazinās ar Aukštaitijas kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumu darbību, kā arī apskatīja projekta WATER JOY ietvaros labiekārtotās publiskās atpūtas vietas pie Nevežas ezera un Šventojes upes Anikšču rajonā. Viens no interesantākajiem bija piedzīvojumu tūrisma produkts – Aukštaitijas šaursliežu dzelzceļš.

Savukārt, pārrobežu darba grupas seminārā, kas notika 22.februārī biznesa centrā „Keturi Kalnai” Aniksčos, Utenas apriņķa tūrisma speciālisti prezentēja 7 jaunus pārrobežu tūrisma produktus Baltijas Ezeru Zemes Utenas apriņķa teritorijā, tādus kā “Tradīcijas Baltijas Ezeru zemē”, “Ūdens tūrisms Baltijas Ezeru zemē”, “Veselības tūrisms Baltijas Ezeru zemē”, „Tūrisms Rāznas un Aukštaitijas nacionālajos parkos”, „Dabas tūrisms Baltijas Ezeru zemē”, „Sakrālais tūrisms Baltijas Ezeru zemē”, „Piedzīvojumu tūrisms Baltijas Ezeru zemē”.

Fotogalerija

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” (WATER JOY) ietvaros 2010.gada 27.aprīlī atpūtas bāzē „Obiteļa” notika pārrobežu seminārs, kurā piedalījās Latgales un Utenas apriņķa tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību darbinieki, Latgales un Utenas apriņķa tūrisma uzņēmēji, kopā 40 dalībnieki. Semināra sākumā projekta koordinatore Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kā arī plānotājām aktivitātēm 4.atskaites periodā.

Aina Dzalbe, Krāslavas novada domes projekta koordinatore informēja par to, ka Daugavas Festivāls Krāslavā projekta WATER JOY ietvaros tiks organizēts 17.jūlijā Krāslavas pilsētas svētku ietvaros. Daugavas Festivālā ir plānotas sekojošas aktivitātes: makšķerēšana, amatnieku tirdziņš, sacensības ar laivām pa Daugavu, „piedzīvojumu” trasīte.

Līga Kondrāte, Ludzas TIC vadītāja, iepazīstināja klātesošos ar kvalitātes prasībām lauku tūrisma mītnēm, bet, Inga Keķere, Dagdas novada TIC vadītāja, pastāstīja par mārketinga metodēm tūrisma piedāvājuma uzlabošanai, papildinot savu prezentāciju ar labiem piemēriem “no dzīves”.

Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, savukārt partneris no Latvijas puses ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet no Lietuvas puses – Utenas apriņķa vadītāja administrācija.

Fotogalerija

17.jūlijā Krāslavā ar lielu iedzīvotāju un novada viesu atsaucību nosvinēts „Daugavas festivāls” pilsētas svētku ietvaros, kas pulcināja gan novada ļaudis, gan viesus no citām pašvaldībām un kaimiņvalstīm.

Pasākums tika organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta WATER JOY LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Krāslavas novadi domi.

Šogad krāslavieši savas pilsētas svētkus gaidīja ar lielu degsmi un nepacietību, jo tie solījās būt krāšņi un savādāki nekā citiem gadiem.

Jau 16.jūlija vakarā Krāslavas estrādē ar savām dziesmām krāslaviešus pulcēja un svētkus ieskandināja latviešu estrādes mākslinieki. Sapulcējušos svētku dalībniekus gaidīja vēl kāds notikums – atjaunotā Krāslavas pilsētas laukuma un tam pieguļošo ieliņu un krāslaviešu sen gaidītās strūklakas svinīga atklāšana. Vakars izdevās emociju pārpildīts, svētku gaisotne virmoja katrā pilsētas nostūrī.

Svinīgs ausa 17.jūlija rīts, kad jau agri no rīta Krāslavas mazās ieliņas steidza piepildīt amatnieki no tuvākiem un tālākiem Latvijas nostūriem. Te katrs krāslavietis un katrs Krāslavas viesis varēja atrast sev piemērotu suvenīru. Amatnieku tirdziņā māla podi mijās ar austiem rokdarbiem, klūgu pinumi ar gleznotāju gleznām, kokgriezēju roku darbi ar pērļotājiem. Gardēžus piesaistīja svaigas maizes smarža un tikko vāktas tējas aromāts.
Kamēr amatnieki priecēja ar saviem talantiem, krāslaviešos pieauga sportisks azarts. Un ne velti, jo šajā dienā Krāslavā norisinājās Daugavas Festivāls.

Cīnīties par uzvarām bija ieradušās komandas ne vien no Krāslavas novada, bet arī no Daugavpils, Līvānu, Dagdas un Aglonas novadiem. Visagrāk sportisko garu izjust bija devušies makšķernieki. Jau no pulkstens četriem no rīta viņi gatavojās lielajam lomam. Makšķernieku sacensības notika gan komandām, gan individuāli. Komandu vidū goda pjedestāls izskatījās šādi: 1.vieta – „Līvānu āķis” (Kazimirs Anspaks, Mikus Valainis, Viktors Piļščikovs) – 7.570 kg, 2. vieta – „Asaka” (Viktors Zaviša, Aija Sarkane-Skerškāne, Diļāra Ratkeviča) – 2.590 kg, 3.vietu ieguva komanda „Osoka” (Jurijs Vanags, Zoja Vanaga, Edvīns Kalnačs) – 1.910 kg. Individuālajās sacensībās lielākā veiksme bija Kazimiram Anspakam (4.570 kg), otrā vieta ir makšķerniecei Aijai Sarkanei-Skerškānei (1.560 kg), bet trešās vietas ieguvējs Mikus Valainis (1.550 kg). Par lielāko zivi tika apbalvots Jurijs Vanags, viņa veiksmīgais loms – plaudis 950 gr.

Ūdenssporta cienītāji varēja mēroties spēkiem airējoties ar kanoe laiviņām pa Krāslavas skaisto un ainavisko Daugavu. Ātrākie 9 komandu vidū izrādījās Aglonas novada domes komanda „Aglonas ašie” (Ainārs Streļčs, Ieva Streļčs), atstājot aiz sevis Krāslavas novada viesu nama „Vilnis” komandu (Ilmārs Indrāns, Snežana Bondere) un Līvānu novada domes komanda „Līvānu laivinieks” (Kristīne Pļiščikova, Viktors Pļiščikovs)

Savukārt, asāku izjūtu cienītājiem bija iespēja izmēģināt „piedzīvojumu trasīti”, laižoties lejā pa trosēm no Krāslavas tilta pār Daugavu. Šķiet, skatītājiem baiļu sajūta bija lielāka nekā dalībniekiem. Šajā disciplīnā visdrosmīgākie un visātrākie 8 komandu vidū bija Krāslavas jauniešu komanda „Kurkulēni” (Deniss Masļakovs, Božena Žagotska, Veronika Krūmgolde, Viktors Karpovs), atstājot aiz sevis Indras pagasta jauniešu kluba komandu „Stāvēt aizliegts” (Ruslans Klīmanis, Svetlana Jefimčika, jevgēnijs Lisovs, Vita Begunova) un Līvānu novada domas komandu „Līvānu Tarzāns”.

Sīva cīņa norisinājās strītbola laukumā, kur par „Daugavas bumbu 2010” cīnījās 20 komandas dažādās vecuma grupās. D grupas fināls izvērtās ļoti spraigs, jo cīņas laukumā bija divas ļoti spēcīgas komandas – Dagdas novada un Daugavpils novada komandas. Nepārspēti palika dagdānieši (Anatolijs Čapkevičs, Jānis Viškurs, Rolands Kovalis un Valērijs Nagļa). Otrās vietas ieguvēji Daugavpils novada komanda „Bruņinieks/ Latgale”(Māris Bozovičs, Vasilijs Naumovs, Māris Umbraško un Iļja Ivanovs) un trešo vietu ieguva Daugavpils pilsētas komanda (Andrejs Borodavko, Jurijs Maskaļūns- Jodzevičs, Edgars Lauskis, Romāns Ņikiforovs)

Visas dienas garumā mazie krāslavieši un pilsētas visjaunākie viesi varēja iztrakoties uzpūšamajās atrakcijās, radoši darboties dažādās radošajās darbnīcās, izvizināties zirga mugurā, doties rotaļās ar Šreku un princesi Feonu vai vienkārši vērot mazo dejotāju priekšnesumus.

Pēc tik piesātinātas dienas visi svētku dalībnieki tika aicināti uz Krāslavas estrādi, kur notika svētku noslēguma koncerts. Tika apbalvoti Daugavas festivāla uzvarētāji, uzstājās viesi no Zarasiem, Braslavas, Volokolamskas, kā arī Krāslavas deju kolektīvi. Svētku izskaņā visus priecēja svētku salūts un zaļumballe līdz rītam.

Krāslavas novada iedzīvotāji un viesi atzīmēja, ka tie bija grandiozākie svētki Krāslavā pēdējo gadu laikā!!!

Afiša

Fotogalerija

Nosvinēts ūdens festivāls „Regatta 2010”

11. septembrī Anikšču rajonā, projekta WATER JOY ietvaros labiekārtotajā pludmalē, pie ezera Rubikiu nosvinēts ūdens festivāls „Regatta 2010”, kas pulcināja gan dalībniekus un skatītājus no Anikšču rajona, gan viesus no citām pašvaldībām.

Pasākums tika organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta WATER JOY LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru, Anikšču rajona pašvaldību un Utenas rajona pašvaldību.

Festivāla ietvaros tika organizētas dažāda veida sacensības, kurās piedalījās ap 50 komandu no Kauņas, Birzai, Kupiskis un Panevezys pilsētām. Vecākajam sacensību dalībniekam ir 62 gadi, bet jaunākajam tikai 9 gadi. Sacensības pulcināja lielu skatītāju skaitu – gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no citiem reģioniem. Un ne velti, jo pasākuma organizatori bija parūpējušies par interesantu, piesātinātu dienu. Sportiskie svētku dalībnieki varēja sacensties sacensībās ar ūdensslēpēm, sporta jahtām “Lazer” un “Fin”, kā arī mazajām buru laivām, bet atbalstītāji varēja ne vien just līdzi, bet arī priecāties par skaistajām jahtām. Tie, kam uz ūdens nav drošības sajūtas, varēja mēroties izveicībā, piedaloties sacensībās ar zāles slēpēm.

Pēc labi padarīta darba – labi organizētiem svētkiem, saņemtām godalgām un gūta gandarījuma par piedalīšanos, visi tika aicināti uz svētku mielastu. Svētku galdā tika likta kūpoša zivju zupa, kas priecēja katru svētku dalībnieku. Svētku noslēgumā ar jauku koncertu dalībniekus sveica Astas Pilypaitė un Valdas Maksvytis.

Programma

Fotogalerija