Par projektu


Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta nosaukums: Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apriņķī; akronīms WaterJoy

Programma: Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt Latgales un Utenas reģionu ekonomisko attīstību, attīstīt tūrisma nozari, pozicionējot abus reģionus kā vienotu tūrisma galamērķi un nodrošinot ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.

Specifiskie mērķi:
* dažādot tūrisma produktus un sekmēt ekonomisko rakstura labumus, nodrošinot investīcijas ūdens tūrisma infrastruktūrā un pieejamībā;
* veikt mārketinga pasākumus, t.s. dalība izstādēs, reklāmas kampaņas utt.;
* izveidot ienākošā tūrisma aģentūru labākai tūrisma attīstības koordinēšanai reģionā.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP1 Vadība un koordinācija:

 1. sešas projekta vadības komitejas sanāksmes;
 2. astoņas projekta darba grupas sanāksmes;
 3. sagatavoti 12 partneru ziņojumi un 4 projekta progresa pārskati.

WP2 Ūdens tūrisma infrastruktūras attīstība:
Tiks labiekārtotas 20 atpūtas vietas (10 – Latgalē, 10 – Aukštaitijā):

 1. viena sabiedriskā atpūtas vieta Daugavas un Dvietes upēm Ilūkstes novadā Pristainē;
 2. trīs sabiedriskās atpūtas vietas pie Mazā Ludzas ezera Ludzas pilsētā;
 3. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Viļakas ezera Viļakas pilsētā;
 4. četras sabiedriskās atpūtas vietas pie Balvu ezera, Pērkonu ezera un Bolupes Balvos;
 5. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Medumu ezera Medumos (tiks izveidotas 2 laivu piestātnes);
 6. trīs sabiedriskās atpūtas vietas pie Alausas ezera Utenas rajonā;
 7. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Aisetas ezera Utenas rajonā;
 8. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Aimestas ezera Utenas rajonā;
 9. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Rubikiai ezera Anīkšču rajonā;
 10. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Nevežas ezera Anīkšču rajonā;
 11. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Sventoji ezera Anīkšču rajonā;
 12. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Sventoji ezera Anīkšču rajonā;
 13. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Dusynas ezera Anīkšču rajonā;
 14. viena sabiedriskā atpūtas vieta pie Viešintas ezera Anīkšču rajonā.

Tiks izveidoti 2 jauni tūrisma objekti:

 1. ūdens un aktīvā tūrisma centrs pie Dubnas un Daugavas upēm Līvānu pilsētā;
 2. ūdens tūrisma galerija Līvānu pilsētā.

Tiks sagatavoti 5 tehniskie projekti:

 1. sagatavots projekta pamatojums un tehniskā dokumentācija sabiedriskās atpūtas infrastruktūrai pie Daugavas upes Krāslavā;
 2. sagatavots tehniskais projekts divu sabiedrisko atpūtas vietu apgaismošanai pie mazā Ludzas ezera Ludzas pilsētā;
 3. sagatavots tehniskais projekts sabiedriskās atpūtas infrastruktūrai Medumu parkā;
 4. sagatavots tehniskais projekts B kategorijas (zilais karogs) pludmales labiekārtošanai pie Balvu ezera Balvu pilsētā;
 5. sagatavots tehniskais projekts sabiedriskās pludmales pieejas ceļa rekonstrukcijai pie Balvu ezera Balvu pilsētā.

Tiks sagatavoti 5 pieci skiču projekti sabiedriskās atpūtas infrastruktūras labiekārtošanai pie Balvu ezera, Pērkonu ezera un Bolupes Balvu pilsētā.

WP3 Kopīga tūrisma piedāvājuma veidošana:

 1. organizēti 4 apmācību un pieredzes apmaiņas semināri pašvaldību un tūrisma pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem Latgalē un Utenā;
 2. organizētas 4 kopīgas darbnīcas jaunu tūrisma produktu un piedāvājumu attīstībai;
 3. izdotas 2 bilingvālas kartes „Uz ūdens resursiem balstītā atpūta Baltijas Ezeru zemē” (latviešu – lietuviešu valodā, angļu – krievu valodā), katra 10 000 eksemplāru,
 4. izdotas bilingvālas (latviešu – krievu, lietuviešu – angļu valodā) kartes ar vietējo aktīvā tūrisma piedāvājumu (ūdens/ daba/ riteņbraukšana) 1000 eksemplāros;
 5. organizēti mārketinga pasākumi Baltijas Ezeru zemes popularizēšanai pirms tūrisma sezonas sākuma nacionāla un starptautiskā līmeņa laikrakstos, mājas lapās, radio stacijās, reģionālajās TV;
 6. radīts kopīgs Baltijas Ezeru zemes izstāžu stends;
 7. nodrošināta dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs BALTTOUR 2009 – 2010 un VIVATOUR 2009 – 2010;
 8. organizēti 5 tematiskie ūdens tūrisma pasākumi (3 Latvijā, 2 Lietuvā);
 9. radīti 14 jauni tūrisma produkti vai piedāvājumi;
 10. sniegta informācija reģionālajās mājas lapās www.latgale.lv, www.utena.aps.lt
 11. sagatavotas 11 preses relīzes;
 12. sagatavotas 21 preses publikācija par Baltijas Ezeru zemes tūrisma piedāvājumiem.

Projekta periods: 24 mēneši, no 2009. gada 7. janvāra līdz 2011. gada 6. janvārim.

Kontaktinformācija:
Projekta koordinatore Tatjana Kozačuka
e-pasts: tatjana.kozacuka@latgale.lv
Tālr. +371 26395176