Projekta apraksts


Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 (2.projektu konkurss)

Projekta nosaukums: „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms VILLAGE HERITAGE

Projekta iesniedzējs: Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra (Lietuva)

Projekta partneris: Latgales plānošanas reģions (Latvija)

Projekta mērķa grupas:
1. Projekta tiešā mērķa grupa ir lauku iedzīvotāji, kas dzīvo pierobežas 20 ciemos, kā arī aktīvākie 40 iedzīvotāji no šiem ciemiem, kas ir potenciālie uzņēmējdarbības iesācēji savos ciemos; Ciemu koordinatori, vietējie biznesa un tūrisma informācijas pakalpojumu sniedzēji, kas tiks iesaistīti projekta rezultātu stiprināšanā pēc projekta ieviešanas (50 cilvēki)
2. Potenciālie tematisko ciemu apmeklētāji un jauno produktu patērētāji – gan vietējie, gan no citiem novadiem un ārzemēm (tūristi un visi, kurus interesē kulinārais mantojums, amatniecība; bērnu grupas no skolām; lielāki uzņēmēji).
3. Projekta īstenošanā iesaistītie projekta partneru pārstāvji, kas palīdz organizēt un vadīt projekta aktivitātes.

Projekta vispārējais mērķis: palīdzēt ciemiem pierobeža un attīstīt katra ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un pakalpojumiem; veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un vienota Tematisko Ciemu koncepcija.

Specifiskie mērķi:
1. simulēt mazās uzņēmējdarbības attīstību ciemos, atbalstot un iedrošinot ciematu iedzīvotājus uzsākt uz tūrismu un citiem ekonomikas sektoriem vērstu biznesu;
2. nodrošināt ciematu iedzīvotāju prasmju un spēju attīstību;
3. atbalstīt ilgtspējīgu pārrobežu Tematisko Ciematu tīkla izveidi Latgalē un Aukštaitijā.

Projekta periods: 24 mēneši