Pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu


Programma: Norvēģijas valdības finanšu instrumenta Grantu shēma “Īstermiņa ekspertu fonds”

Projekta nosaukums – „Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem”.

Projekta iesniedzējs – Latgales plānošanas reģions.

Projekta vispārējais mērķis - uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu starp Latgales reģionu Latvijā un Trondelāgas reģionu Norvēģijā.

Projekta specifiskie mērķi:
1. Organizēt mācību braucienu uz Norvēģijas Trondelāgas reģionu 26 Latgales reģiona pārstāvjiem.
2. Iepazīties ar Trondelāgas reģiona sociālekonomiskajām īpatnībām, pārņemt labas prakses piemērus reģiona konkurētspējas veicināšanai.
3. Nodibināt un veicināt sadarbību starp Latgales un Norvēģijas reģiona publisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 26 Latgales plānošanas reģiona pārstāvji – politiķi, darbinieki, Latgales reģiona attīstības aģentūras pārstāvji, kas ir iesaistīti reģiona attīstības procesā.

Projekta netiešā mērķa grupa ir reģiona pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmējdarbības attīstības atbalsta institūcijas.

Projekta aktivitātes:
1. Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.
2. Mācību brauciens uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā un pieredzes apmaiņas rezultātu apkopojums.

Projekta rezultāti:
1. Īstenots Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā.
2. Realizēta labas prakses piemēru apmaiņa starp Latgales un Trondelāgas reģioniem izglītības, reģionālās attīstības un MVU veicināšanas jomā.
3. Izveidoti un nodibināti kontakti ar Trondelāgas reģiona pašvaldībām un reģionālajām institūcijām.
4. Parakstīta vienošanās par nodomu protokolu par sadarbību starp Latgales un Trondelāgas reģioniem.
5. Nodibināta sadarbība starp Latgales un Trondelāgas publiskā sektora pārstāvjiem.
6. Nodrošināta projekta publicitāte un izplatīta informācija par abu reģionu sadarbības iniciatīvu.

Projekta periods ir 3 mēneši (sākums 2009. gada augustā).