Latgales plānošanas reģionā veiks pētījumu par sabieriskā transporta sistēmu un tās iespējamo attīstību pierobežas reģionos

2010. gada 30.septembrī Latgales plānošanas reģions noslēdza finansēšanas līgumu ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms Trans-port ieviešanu.


Projekts tiek ieviests sadarbībā starp vadošo partneri Kurzemes plānošanas reģionu un projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionu, Zemgales plānošanas reģionu, Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldi, Saldus novada pašvaldību, Ventspils brīvostas pārvaldi (Latvija) un Mažeiķu rajona pašvaldību, Šauļu reģiona attīstības aģentūru, Klaipēdas valsts jūras ostas direkciju (Lietuva) ar mērķi veicināt Latvijas –Lietuvas pierobežas reģionu sociāli ekonomisko attīstību, attīstīt pārrobežu transporta infrastruktūru, ieviešot jaunus loģistikas risinājumus kravu pārvadājumos un uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību.

Projektu plānots realizēt, nodrošinot četru aktivitāšu ieviešanu. Lai paaugstinātu ostu drošības līmeni, efektīvu elektronisko datu reģistrēšanu, uzglabāšanu un operatīvu apmaiņu ar citām iestādēm, darba pakas ietvaros paredzēta jaunu ostu informācijas un komunikāciju sistēmu ieviešana, esošo sistēmu pilnveidošana un navigācijas sistēmu modernizācija. Lai sekmētu reģionu pieejamību un konkurētspēju kopumā, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, projekta aktivitātes ietvaros tiks veikts pētījums par sabiedriskā transporta sistēmu un tās iespējamo attīstību Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos, lai pārskatītu esošo sabiedriskā transporta sistēmu un noteiktu mērķus un rīcību situācijas uzlabošanai, kā arī identificētu un novērtētu potenciālos sabiedriskā transporta maršrutus Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2010.gada septembrī un ilgs 15 mēnešus, t.i. līdz 2011.gada 31.decembrim.

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Kurzemes reģionu un uz Utenas reģionu, kuros piedālīsies Latgales reģiona sabiedriskā transporta organizatori, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, transporta nodaļas vadītājs, plānotājs un projekta koordinators.