Projekta aktivitātes

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


2011. gada 21.-22.novembrī projekta „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība”, akronīms TRANS-PORT, ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju. Pieredzes apmaiņas brauciena piedalījās Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas organizatori, Latgales plānošanas reģiona projekta TRANS-PORT koordinators un sabiedriskā transporta eksperts, kā arī Latgales reģiona pašvaldību pārstāvji.
Brauciena dalībnieki un projekta vadošais partneris (Kurzemes plānošanas reģions) tika iepazīstināti ar SIA „AC Konsultācijas” pētījuma „Sabiedriskā transporta sistēmas izpēte un priekšlikumi tās attīstībai Latgales plānošanas reģionā” rezultātiem, kā arī notika tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” pārstāvjiem. Brauciena beigās dalībnieki apmeklēja Liepājas autoostu.

2011.gada 12.augustā projekta LLIII-180 TRANS-PORT ietvaros notika projekta Vadības grupas un projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmes laika tika izskatīts jautājums par projekta pētījuma „Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” izstrādi.

2010.gada 2.decembrī Klaipēdā notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros projekta LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” Trans-port vadības komitejas (PSG) un ieviešanas vienības (PVG) sanāksme.

2010.gada 26.oktobrī Saldus novada pašvaldībā notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros projekta LLIII-180 „Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība” Trans-port uzsākšanas sanāksme (Kick off meeting).

Sanāksmē piedalījās vadoša partnera –Kurzemes plānošanas reģiona un 8 projekta partneru – Zemgales planošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Saldus novada pašvaldības, Mažeiķu rajona pašvaldības, Šauļu reģiona attīstības aģentūras, Klaipēdas valsts jūras ostas direkcijas, Liepājas Speciālas Ekonomiskās Zonas pārvaldes, Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvji. Sanāksmes gaitā tika izveidota projekta Vadības komiteja (PSG) un projekta ieviešanas vienība (PVG) un nominēti partneru pārstāvji šajās projekta struktūrvienībās.