Par projektu

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta nosaukums angļu valodā :

Development of transport and port communication systems

Akronīms:

Trans-port

Projekta numurs:

LLIII-180

Projekta nosaukums latviešu valodā:

Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība

Programma:

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam

Projekta periods:

15 mēneši, no 2010. gada 30. septembra līdz 2011. gada 31. decembrim

Projekta mērķis:

veicināt Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionu sociāli ekonomisko attīstību, uzlabot pierobežas reģionu iekšējo un ārējo pieejamību, sekmējot sabiedriskā transporta paklpojumu pārklājumu un nodrošinājumu reģionos, kā arī izveidojot un attīstot kominikāciju sistēmas reģionu lielajās ostās.

Projekta plānotas aktivitātes:

  • A1 Vadība un koordinācija
  • A2 Ostu komunikāciju sistēmu ieviešana un pilnveidošana
  • A3 Pētījums „ Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos” izstrāde
  • A4 Publicitāte

Projekta mērķa grupas:

projekts un tā realizācijā sasniegtie rezultāti aptvers divu veidu grupas: tiešās un netiešās mērķa grupas, kuras būs gan iesaistītas projekta aktivitāšu realizācijā un gan gūs sociālekonomisku ieguvumu no projekta rezultātiem tiesā un netiešā veidā.

  • Tiešā mērķa grupa ir partnerinstitūcijas;
  • Netiešā mērķa grupa ir projekta partnerinstitūciju sociālie sadarbības partneri un sabiedrība kopumā, kas tiek informēti par projekta esamību, tā ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta budžets: kopējais projekta budžets EUR 763 491, t.s. infrastruktūras izveidei EUR 460 100. Latvijas partneru finansējuma īpatsvars sastadā 56% jeb EUR 428 827, bet Lietuvas partneru – 44% jeb EUR 334 664.
Programmas līdzfinansējums 85% jeb EUR 648 972, partneru līdzfinansējums 15% jeb EUR 114 519.

Latgales plānošanas reģiona budžets kopā satadā EUR 65 774, t.s. 85% EUR 55 907 un 15% EUR 9 866.10