Sanktpēterburgas tūroperatoru un masu mediju pārstāvju vizīte Latgalē

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ).

Projekta ietvaros no 2012. gada 19. jūnija līdz 23. jūnijam tiek rīkots Latgales apskates brauciens tūroperatoriem un masu mediju pārstāvjiem no Sanktpēterburgas. Piecu dienu laikā Sanktpēterburgas viesi tiks iepazīstināti ar Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu. Brauciena ietvaros žurnālisti un tūroperatori apmeklēs tūrisma objektus Rēzeknē, Preiļos, Aglonā, Krāslavā, Daugavpilī u.c., kā arī kļūs par Lielā latgaļu gadatirgus dalībniekiem Ludzā.

Sanktpēterburgas tūrisma tirgus ir izvēlēts par prioritāti Latgales tūrisma nozares attīstībai, vairāku gadu garumā Latgales reģions veic mārketinga pasākumus Krievijas kultūras galvaspilsētā, par to liecina arī arvien pieaugošais Krievijas un tieši Sanktpēterburgas tūristu skaits Latgalē.

Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.