Projekta „Tour de Latgale & Pskov” tūrisma mārketinga plāna izstrādes darba grupas kārtējā sēde

Kā jau tika ziņots iepriekš, Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, tiks izstrādāts tūrisma mārketinga plāns.
2012. gada 20. augustā tika sarīkota mārketinga plāna izstrādes darba grupas kārtējā sapulce, kurā, tāpat kā iepriekšējā reizē, piedalījās SIA „Agile & Co” pārstāvji, Latgales reģiona tūrisma nozares speciālisti, kā arī projekta ELRI-129 darbinieki.
Ņemot vērā to, ka darbs pie plāna izstrādes rit diezgan raiti, šajā tikšanās reizē darba grupas locekļi pievērsa īpašu uzmanību jau ļoti konkrētām darbībām, kas neapšaubāmi sekmētu tūrisma nozares attīstību reģionā. Daudz uzmanības tika veltīts Latgales tūrisma bāzes esamībai interneta vidē – Latgales tūrisma portāla atjaunināšanai un aktualizēšanai, kā arī aktīvai darbībai sociālajos tīklos. Reģiona tūrisma speciālisti uzsvēra, ka reģiona uzņēmējiem nepieciešama aktīva tūrisma asociācija, kas aizstāvētu viņu tiesības. Protams, tika apspriesti arī dažādi kanāli Latgales reģiona popularizēšanai Krievijas tirgū – reklāmas kampaņas, promotūres, dalība dažādos masu pasākumos, bukletu izplatīšana Krievijas Federācijas teritorijā utt.
Nākamā, noslēdzošā mārketinga plāna izstrādes darba grupas sapulce notiks 7. septembrī.
Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.