Projekta „Tour de Latgale & Pskov” ieviešanas grupas kārtējā sapulce

21. jūnijā notika kārtējā projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, ieviešanas grupas sēde.
Šoreiz sapulce tika organizēta Skype konferences veidā, nevis klātienē, taču tas nekaitēja sapulces kvalitātei, diskusijas bija auglīgas. Darba kārtībā bija iekļauti sekojoši jautājumi: projekta vadītāja S. Teivāne informēja par projekta ieviešanas aktualitātēm, visi partneri sniedza ziņojumus par projekta realizācijas gaitu, tika apspriesti arī citi organizatoriskie jautājumi.
Atgādinām, ka projekta ietvaros divu gadu laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai: izstrādāti starptautiski tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.
Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstīto atpūtas vietas Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā; tiks izvietotas bojas Latgales ezeros; uzstādīti informatīvie stendi un informatīvās zīmes tūrisma objektos Latgalē.
Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.