Pleskavā notika kārtējā projekta Tour de Latgale & Pskov ieviešanas darba grupas sēde

21. novembrī Pleskavā notika kārtējā projekta „Tour de Latgale & Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, ieviešanas darba grupas sēde.

Sapulces laikā tika pārrunātas projekta aktualitātes, projekta partneri pastāstīja par līdz šim paveiktajiem darbiem, tika apspriesta projekta tālākā virzība – dalība tūrisma gadatirgos, mārketinga kampaņas organizēšana, drukāto materiālu izdošana, ar tūrisma infrastruktūras uzlabošanu Latgalē un Pleskavas apgabalā saistītie jautājumi

Atgādinām, ka projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.