Projekta Tour de Latgale & Pskov partneru tikšanās Pleskavā

28. martā Pleskavā notika pirmā projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, ieviešanas komandas sēde.

Tikšanās laikā tika apspriesti būtiski jautājumi projekta īstenošanas procesa tālākai attīstībai un virzībai. Daudz laika tika veltīts jautājumiem par publiskajiem iepirkumiem, publicitātes pasākumiem, tika pārrunāta dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos, apspriesti tehniskie jautājumi attiecībā uz topošajiem starptautiskajiem tūrisma maršrutiem.

Atgādinām, ka projekta ietvaros divu gadu laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai: izstrādāti starptautiski tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.

Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstīto atpūtas vietas Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā; tiks izvietotas bojas Latgales ezeros; uzstādīti informatīvie stendi un informatīvās zīmes tūrisma objektos Latgalē.

Projekta budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.