Projekta „Tour de Latgale & Pskov” tūrisma mārketinga plāna izstrādes darba grupas sēde

Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, tiks izstrādāts tūrisma mārketinga plāns.
2012. 27. jūlijā notika mārketinga plāna izstrādes darba grupas sapulce, kurā piedalījās SIA „Agile & Co” pārstāvji, Latgales reģiona tūrisma nozares speciālisti un projekta ELRI-129 darbinieki.
Sapulces laikā diezgan detalizēti tika apspriestas Latgales reģiona tūrisma nozares stiprās un vājās puses, tūrisma produktu daudzveidība un kvalitāte. Kā lielākā mūsu reģiona priekšrocība un bagātība tika uzsvērta Latgales daba, taču tūrisma nozares speciālisti norādīja uz to, ka veiksmīgai tūrisma attīstībai reģionā ir nepieciešama aktīvāka uzņēmēju dalība, jo jaunu un kvalitatīvu nozares piedāvājumu ir spējīgi radīt tikai uzņēmēji. Jāsaka, ka, strādājot pie dotā mārketinga plāna, galvenais akcents tiek likts uz Sanktpēterburgas un citu Krievijas reģionu tūristu piesaistīšanu, piedāvājot tieši šai mērķauditorijai interesējošus produktus.
Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale &Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Lai aplūkotu fotogaleriju, uzklišķiniet uz bildes:


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.