Pabeigts darbs pie tūrisma mārketinga plāna izstrādes projekta „Tour de Latgale & Pskov” ietvaros

Kā jau tika ziņots iepriekš, Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, tika izstrādāts tūrisma mārketinga plāns.

2012. gada 7. septembrī notika mārketinga plāna izstrādes darba grupas sapulce, kurā, tāpat kā iepriekšējās tikšanās reizēs, piedalījās SIA „Agile & Co” pārstāvji, Latgales reģiona tūrisma nozares speciālisti, kā arī projekta ELRI-129 darbinieki.

Sapulces gaitā tika izskatīts un akceptēts tūrisma mārketinga plāns. Jāsaka, ka dotais mārketinga plāns paredz Latgales reģiona tūrisma piedāvājuma uzlabošanu un paplašināšanu, lielāku reģiona pārstāvniecību interneta vidē un citas aktivitātes. Mārketinga plāns ir orientēts Krievijas uz tūristu piesaisti, šajā gadījumā runa iet ne tikai par Maskavas un Sanktpēterburgas tirgu, bet arī par citiem reģioniem.

Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda /Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.