Sanktpēterburgas masu mediji un tūroperatori iepazina Latgali

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ).
Projekta ietvaros, ar mērķi popularizēt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu Krievijas tirgū, no 19. jūnija līdz 23. jūnijam tika organizēts darba brauciens – ekskursija masu medijiem un tūroperatoriem no Sanktpēterburgas. Piecu dienu laikā viesi apmeklēja populāros reģiona tūrisma objektus. Brauciena dalībnieki iepazinās ar Balvu un Rugāju novadu tūrisma piedāvājumu, apmeklēja Rēzeknes novadu un Rēzeknes pilsētu, Preiļu novadu, iepazina Marka Rotko Mākslas centru Daugavpilī, savukārt, apmeklējot Ludzas Lielo latgaļu tirgu, viesi iepazinās ar Latgales reģiona amatniecības tradīcijām.
Jāatzīmē, ka kopskaitā (dažādu projektu ietvaros) šī bija jau 6. infotūre pa Latgali Sanktpēterburgas tūroperatoriem un žurnālistiem. Uz tālāko sadarbību un Latgales reģiona popularizēšanu Sanktpēterburgas tirgū viesi skatās ļoti optimistiski, tūroperatori izteica vēlmi sadarboties ar Latgales tūrisma firmām, kas gatavas uzņemt tūristus no Krievijas kultūras galvaspilsētas, savukārt žurnālisti brauciena laikā aktīvi strādāja, un jau drīzumā viņu iespaidi par Latgali tiks atspoguļoti Sanktpēterburgas izdevumos.
Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.


Šis dokuments ir sagatavots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.