TOUR


Programma: Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013

Projektu līdzfinansē Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 (http://www.estlatrus.eu), atbalsta Europeaid (http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm)

Projekta nosaukums: Tūre pa Latgali & Pleskavu (ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), akronīms TOUR

Projekta iesniedzējs: Latgales Plānošanas reģions (Latvija)

Projekta partneri: Latgales Reģiona attīstības aģentūra, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, investīciju un telpiskās plānošanas nodaļa, Pleskavas tūrisma attīstības centrs.

Vispārējais projekta mērķis: attīstīt sadarbību un izveidot patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales reģionu un Pleskavas apgabalu.

Specifiskie projekta mērķi:

 1. Palielināt abu reģionu pievilcību un atpazīstamību Eiropas Savienībā un Krievijā;
 2. Paaugstināt reģionālo administrāciju un tūrisma speciālistu kapacitāti ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un palielināt konkurētspēju tūrisma nozarē;
 3. Attīstīt tūrisma infrastruktūru kā daļu no starptautiskajiem tūrisma maršrutiem.

Projekta plānotie rezultāti:
1. Aktivitāšu grupa I: Vadība un koordinācija:

 • 5 vadības komitejas sanāksmes un 5 projekta ieviešanas grupas sanāksmes;
 • biroja tehnikas iegāde Pleskavas tūrisma attīstības centram

2. Aktivitāšu grupa II: Informācija un vizualitāte:

 • projekta mājas lapas izveide uz esošas e-platformas: www.latgale.lv;
 • portāla www.visitpskov.com, kas kalpos kā informācijas avots par projekta aktivitātēm Krievijā, izstrāde;
 • e-avīzes par projekta aktivitātēm sagatavošana un izplatīšana ik ceturksni;
 • kopējo mārketinga materiālu izstrāde un izdošana, tajā skaitā, tūrisma brošūra (27 200), karte (5 000) un maršrutu ceļvedis (1 000);
 • mārketinga plāna izstrāde kopēja tūrisma galamērķa veicināšanai ar mērķi apzināt aktivitātes, kas ir jāīsteno, lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību;
 • profila sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, Linkedin) izveide;
 • 2 piecu dienu promotūru organizēšana tūrisma operatoriem un žurnālistiem;
 • mārketinga kampaņas organizēšana Sanktpēterburgā;
 • kopēja dalība 10 tūrisma izstādēs (Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Tallinā)
 • 4 mārketinga aktivitāšu īstenošana pasākumu organizēšanas ietvaros Latgalē;
 • mārketinga kampaņas organizēšana nacionālajā un reģionālajā TV un radio stacijās Sanktpēterburgā;

3. Aktivitāšu grupa III: Tūrisma attīstības veicināšana:

 • 5 starptautisko tūrisma maršrutu izstrāde;
 • Rīcības plāna izstrāde ar mērķi – ilgtermiņa kopējo tūrisma maršrutu attīstības sekmēšana;
 • 8 radošo darbnīcu organizēšana, pamatojoties uz subjektu savstarpējo interesi, tajā skaitā 1) radošuma un inovācijas iesaistīšana tūrisma pakalpojumos; 2) mārketinga loma tūrisma sekmēšanā; 3) kvalitātes vadība un tūrisma produktu dažādošana; 4) tūrisma informācijas centru loma reģionālā tūrisma veicināšanā; 5) robežšķēršošanas problēmas un to iespējamie risinājumi.

4. Aktivitāšu grupa IV: Infrastruktūras attīstība:

 • 19 uz ūdens resursiem balstītu atpūtas vietu labiekārtošana Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā;
 • 13 tūrisma objektu informatīvo stendu uzstādīšana;
 • 195 boju izvietošana Latgales ezeros;
 • 13 informatīvo zīmju uzstādīšana pie tūrisma objektiem Latgalē.

Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90% jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10% partneru līdzfinansējums.
Projekta periods: 24 mēneši