Tour de Crafts projekta rezultāti

 


 

Latgales amatnieki


TOUR DE CRAFTS pārrobežu tūrisma maršruta koncepcija /ENG/ LT


TCD Karte


TDC brand book


TCD Karte: vietas, ko apmeklēt


LT

ENG


Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šie materiāli ir sagatavoti ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par to saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.