Projekta apraksts

            


2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Norvēģijas līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – Programma) mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Detalizētāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu pieejama: www.norwaygrants.lv.

Papildus informācija par Programmu pieejama šeit.

Projekta nosaukums: „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Projekta mērķis ir „Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus”.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

Projekta partneri Latvijā: Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, biedrība „Urban Institute”.

Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība.

Projekta periods: 18.12.2013. – 30.04.2016.

Projekta Nr.: 4.3-24/NFI/INP-002