Projekta aktualitātes

            


2014.gada 10.un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Semināru norises vietas bija izvēlētas ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju, lai kopā ar pašvaldību un valsts iestāžu teritoriālajiem pārstāvjiem diskutētu par pakalpojumu nodrošinājumu Latgales reģionā.

Latgales reģionam raksturīgas īpašas iezīmes – ES ārējās robežas tiešais tuvums, zemes iedzīvotāju blīvums un ilgstoši augsts bezdarbs, migrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai sasniegtu Latgales Stratēģijas 2030 noteikto mērķi – reģiona iedzīvotāju skaita saglabāšana 2030.gadā vismaz 300 000 iedzīvotāju līmenī, kā viens no sasniegšanas veidiem ir noteikts jaunu pakalpojumu pieejamības modeļu izveide.

Semināros piedalījās Latgales pašvaldību pārstāvji, VSAA Daugavpils reģionālās nodaļas, VMD Dienvidlatgales virsmežniecības, Uzņēmumu reģistra, VID Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra, VZD Latgales reģionālās nodaļas, VVD Rēzeknes RVP, LAD Austrumlatgales RLP, VMD Austrumlatgales virsmežniecības, LAD Ziemeļaustrumu RLP, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji. Dalībnieki modelēja potenciālās pakalpojumu saņemšanas vietas un diskutēja par pakalpojumu saņemšanas standartu Latgalē.


Lai kopā meklētu optimālos risinājumus publisko pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas uzlabošanā, LPR projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros aicina piedalīties seminārā – ideju talkā, kas norisināsies:

10.12.2014. plkst.13.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 2,
11.12.2014. plkst.9.00 Rēzeknes pilsētas domes zālē 134.t., Atbrīvošanas alejā 93,
11.12.2014. plkst.14.00 Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā Vidzemes ielā 2b.

Semināru darba kārtība pielikumā, aicinām izvēlēties Jums izdevīgāko vietu! Pieteikšanās līdz 08.12.2014. obligāta, nosūtot informāciju ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, pārstāvēto organizāciju un izvēlēto semināra vietu uz e-pastu Ingrida.Bernane@latgale.lv

Darba kārtība (298.50 KB)

11. aprīlī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konferencē, kas tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam perioda finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. Konferencē tika diskutēts par reģionālās un vietējās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaisti gan reģionos, gan pašvaldībās.

3.aprīlī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros organizētā seminārā “Plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – pieeja un metodes”, ko rīkoja Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Semināra mērķis bija iepazīties ar plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieejām un metodēm.

Marta sākumā Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas speciālisti devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Lillehammeri, Norvēģijā. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas teritorijas plānošanas sistēmu kopumā, gan vietējā, gan reģionālā līmenī.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam perioda finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros Latgales plānošanas reģions jūnijā uzsāka Latgales pašvaldību teritoriālo iestāžu aptauju par publisko pakalpojumu pašreizējo pieejamību un vēlamo nepieciešamību pagastu līmenī. Lielākā daļa teritoriālo pārvalžu vadītāju norādījuši, ka vislielākais pieprasījums ir pēc Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras konsultācijām pagastos. Tāpat būtu vēlama Valsts zemes dienesta, Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts meža dienesta darbinieku klātbūtne neskaidro jautājumu atrisināšanā vismaz reizi mēnesī pagastā uz vietas.
Latgales plānošanas reģiona publisko apkalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes eksperts un plānošanas reģiona administrācijas vadība jūnijā un jūlijā tikās ar Balvu, Viļakas, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas novadu un Daugavpils un Rēzeknes pilsētas vadību un atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanas iespējas pašvaldībās, pakalpojumu pašreizējo kvalitāti un iespējas arī saistībā ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejamo finanšu līdzekļu optimālu izlietojumu, pamatojoties uz stratēģiskajiem attīstības plānošanas dokumentiem un reālajām vajadzībām. Pašvaldību pārstāvji uzsvēra nepieciešamību pēc kvalitatīviem, visiem pieejamiem un saprotamiem pakalpojumiem, pēc iespējas novēršot birokrātisko slogu un atvieglojot pakalpojumu saņemšanu ikvienam iedzīvotājam.
Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas un konsultācijām tiks uzsākta publisko pakalpojumu kartēšana.


Sanāksme ar Latgales novadu izpilddirektoriem 22.oktobrī

Š.g. 22.oktobrī Balvos notika Latgales reģiona novadu izpilddirektoru sanāksme. Tikšanās laikā sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm Norvēģijas līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ieviešanā Latgales reģionā. Šī projekta ietvaros tiek izstrādāta Publisko pakalpojumu attīstības koncepcija Latgales reģionam. Izpilddirektori piedalījās iepriekš veiktās pašvaldību teritoriālo pārvalžu vadītāju aptaujas izvērtēšanā, izsakot savu viedokli par publisko pakalpojumu esošo pieejamību un to turpmāko nepieciešamību. Diskusijā tika uzsvērts, ka viens no svarīgākajiem faktoriem ir ar drošību saistīto iestāžu klātbūtne pašvaldībās un pārliecība, ka pieejamie pakalpojumi būs kvalitatīvi, regulāri un saprotami.
Saistībā ar publisko pakalpojumu attīstību reģionā, tika diskutēts arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un 2014.-2020.gada ES fondu SAM 3.3.2. un 5.6.2. ieviešanu un nekavējoties veicamajiem uzdevumiem reģiona rīcības plāna sagatavošanai.


2014.gada 10.un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Semināru norises vietas bija izvēlētas ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju, lai kopā ar pašvaldību un valsts iestāžu teritoriālajiem pārstāvjiem diskutētu par pakalpojumu nodrošinājumu Latgales reģionā.

Latgales reģionam raksturīgas īpašas iezīmes – ES ārējās robežas tiešais tuvums, zemes iedzīvotāju blīvums un ilgstoši augsts bezdarbs, migrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai sasniegtu Latgales Stratēģijas 2030 noteikto mērķi – reģiona iedzīvotāju skaita saglabāšana 2030.gadā vismaz 300 000 iedzīvotāju līmenī, kā viens no sasniegšanas veidiem ir noteikts jaunu pakalpojumu pieejamības modeļu izveide.

Semināros piedalījās Latgales pašvaldību pārstāvji, VSAA Daugavpils reģionālās nodaļas, VMD Dienvidlatgales virsmežniecības, Uzņēmumu reģistra, VID Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra, VZD Latgales reģionālās nodaļas, VVD Rēzeknes RVP, LAD Austrumlatgales RLP, VMD Austrumlatgales virsmežniecības, LAD Ziemeļaustrumu RLP, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji. Dalībnieki modelēja potenciālās pakalpojumu saņemšanas vietas un diskutēja par pakalpojumu saņemšanas standartu Latgalē.