Projekta aktivitātes

            


0.aktivitāte. Projekta vadība.

1.aktivitāte. Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās īstenošana ļaus nodrošināt, ka Latvijas plānošanas reģioni 2014.gadā pabeidz izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus, kuri kalpos par pamatu investīciju plānošanai teritorijām, kā arī pašvaldību izvirzīto investīciju vajadzību un risinājumu koordinācijai reģionālā mērogā, īpaši attiecībā uz jautājumiem un problēmām, kas pārsniedz vienas pašvaldības robežas.
Aktivitātes ietvaros notiks Latvijas plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrāde Kurzemes, Vidzemes, Rīgas un Zemgales reģioniem, kā arī Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde.

2.aktivitāte. Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana

2.aktivitātes mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu kapacitāti vietējās attīstības plānošanā un izveidot ciešāku sadarbību pašvaldību un to iedzīvotāju (vietējo kopienu) starpā.
Projekta 2.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

 • Pieredzes apmaiņu projekta Latvijas un Norvēģijas partneru starpā, kas paredz Norvēģijas ekspertu braucienus uz Latviju, kā arī Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu ekspertu braucienus uz Norvēģiju.
 • Latvijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas braucienu, lai piedalītos OECD LEED apmācību programmā pašvaldību ekspertiem par ekonomiskās attīstības plānošanas instrumentiem vietējā līmenī.
 • Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Pasākumi ietvers apmācību seminārus Latvijas pašvaldību speciālistiem par vietējās attīstības plānošanu, kā arī situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību seminārus.
 • Latvijas vietējo kopienu kapacitātes palielināšanu teritoriālās attīstības plānošanas jautājumos. Tās ietvaros paredzēti apmācību semināri kopienu līderu kapacitātes stiprināšanai un seši pilotprojekti vietējo kopienu attīstības plānu izstrādei un īstenošanai. Apmācību pasākumu noslēgumā tiks izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību.

3.aktivitāte. Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī

3.aktivitātes mērķis ir uzlabot saikni starp teritoriālās attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās. Projekta 3.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

 • Pieredzes apmaiņas braucienus uz Latviju un Norvēģiju, lai apspriestu jautājumus, kuri attiecas Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pieredzi teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas jomā.
 • Sasaistes mehānisma izveidošanu starp teritoriālās attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesiem Latvijas pašvaldībās. Aktivitātes ietvaros piecās Latvijas pašvaldībās tiks īstenoti pilotprojekti, kuru ieviešanas laikā iegūtie rezultatīvie rādītāji kalpos par pamatu citu Latvijas pašvaldību speciālistu kapacitātes palielināšanai un iegūtās pieredzes pārnesei.
 • Metodiskā materiāla sagatavošanu par teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaisti izvēlētajās piecās pašvaldībās, kas iekļaus arī Norvēģijas eksperta pārskatu par Norvēģijas pieredzi, kalpos kā izziņas materiāls pārējām Latvijas pašvaldībām un tiks izmantots aktivitātes ietvaros notiekošo apmācību semināros.
 • Piecu apmācību semināru organizēšanu Latvijas pašvaldībām par pilotprojektu rezultātiem un Norvēģijas pašvaldību pieredzi teritoriālās attīstības un budžeta plānošanas sasaistē.

4.aktivitāte. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei.

4.aktivitātes mērķis ir nodrošināt valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenta – Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi. Projekta 4.aktivitāte ietver šādus galvenos darbības virzienus:

 • Pieredzes apmaiņu jautājumos par piekrastes teritoriju attīstības plānu izstrādi Latvijā un Norvēģijā starp VARAM, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioniem un Eustagderes un Estfollas reģionālajām pašvaldībām.
 • Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei. Plānojums ietvers nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko plānojumu piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, tai skaitā stratēģisko karti ar attīstāmajām vietām un detalizētus plānojumus šīm vietām, kā arī stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma mērķis ir izveidot priekšnosacījumus piekrastē attīstāmo teritoriju pieejamības uzlabošanai un veicināt publiskās infrastruktūras objektu izbūvi. Plānojuma izstrādes laikā tiks apzinātā esošā situācija, iegūta informācija par erozijas un plūdu riska zonām, piekrastes ainavām, piekrastes pašvaldību plānotajiem publisko investīciju projektiem un prognozētajām tūristu plūsmām.
 • Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānu izstrādi Baltijas jūras piekrastei Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu teritorijā, kuri paredzēti iekļaušanai Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma sastāvā un ietvers priekšlikumus un risinājumus cilvēku drošības un glābšanas uzlabošanai piekrastē. Cilvēku glābšanas un drošības nodrošināšanas plānus izstrādās Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni.

5.aktivitāte. Publicitāte.

5.aktivitātes mērķis ir informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” mērķi, uzdevumiem un rezultātiem.