SMEPRO REG

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos”

 SMEPRO REG, LVIII-056

Sākotnējo projektu SMEPRO (vairāk skatīt zuc.zemgale.lv/projekti/projekts/smepro/), kas tika īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansēja Eiropas Savienība, realizēja Zemgales plānošanas reģions un Vidzemes plānošanas reģions laikā no 01.07.2019. līdz 30.11.2022., ar mērķi – palielināt uzņēmumu skaitu ar pārrobežu sadarbības pieredzi starp Zemgales plānošanas reģiona uzņēmumiem, kā arī dalīties pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par Latvijas eksporta iespējām un prasībām. Savukārt, šis SMEPRO REG ir 3.projektu konkursā (kapitalizācija un rezultātu stiprināšana) apstiprinātais projekts un ir minētā projekta turpinājums tā rezultātu stiprināšanai visos Latvijas reģionos.

Projekta īstenošanas laiks: 15.04.2023. – 14.11.2023. (7 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Vidzemes plānošanas reģions www.vidzeme.lv

Latgales plānošanas reģions www.lpr.gov.lv

Rīgas plānošanas reģions www.rpr.gov.lv

Projekta mērķis: Projekta SMEPRO rezultātu kapitalizācija un nostiprināšana, lai veicinātu attīstību un sadarbību starp četru Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta vidēm, lai piesaistītu investīcijas un attīstītu MVU eksporta potenciālu.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Organizētas pieredzes apmaiņas un labās prakses vizītes uz pieciem reģioniem, veicinot un pētot uzņēmējdarbības vidi;
 • Noorganizētas iepriekš izstrādātās “Apmācību spēles” papildus sesijas un izdoti papildus eksemplāri;
 • Izveidoti trīs videoklipi par nozarēm un viens informatīvais videoklips par Zemgales plānošanas reģionu;
 • Paaugstināta uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskā kapacitāte uzņēmējdarbības atbalsta vides veicināšanai;
 • Organizēts noslēguma seminārs, lai veicinātu sabiedrības informētību par projekta rezultātiem un veicinātu tā ilgtspējību.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, zpr@zpr.gov.lv, tālr: +371 630 27549, Zemgales plānošanas reģiona Facebook lapa: www.facebook.com/Zemgale/

Projekta partneris: Latgales plānošanas reģions, e-pasts: pasts@lpr.gov.lv,

biroju adreses:

 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782
 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss: 64624300
 • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044
 • Latgales plānošanas reģiona Facebook lapa: www.facebook.com/latgales.regions

Latgales plānošanas reģions projekta ietvaros īstenos šādas aktivitātes uzņēmējdarbības vides attīstībai:

 • Piedalīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos Zemgales, Vidzemes, Rīgas un Kurzemes reģionos
 • Pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšanas Latgales plānošanas reģionā
 • Apmācību spēļu izspēle reģionos
 • Informatīvu video sižetu izstrāde par uzņēmējdarbības vidi Latgalē – kokapstrādes un tūrisma nozarēs
 • Informatīvu video sižetu pārraides un publicitātes pasākumi par uzņēmējdarbības vidi Latgalē – kokapstrādes un tūrisma nozarēs
 • Aprīkojuma iegāde projekta aktivitāšu īstenošanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
 • Publicitātes pasākumi
 • Projekta administrēšana un uzraudzība Latgales plānošanas reģionā

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 183 456,87 EUR,

Projekta finansējums Latgales plānošanas reģionam ir 39885,50 EUR.

Projekts SMEPRO REG tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības viedokli.