Risk-free

Projekta nosaukums: LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free)

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018.-30.06.2020.

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions 

Projekta partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV), Visaginas pašvaldības administrācija (LT), Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT).

Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR.

Projekta mērķis: veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.

Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas:

  1. atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana,
  2. sporta pasākumu ieviešana, tajās iesaistot projekta mērķa grupu.

Lai attīstītu atbalsta sistēmu, tiks organizēti 3 kapacitātes stiprināšanas pasākumi – apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un Lietuvā, piesaistot 20 dalībniekus no visu partneru organizācijām, tas ļaus izveidot arī pārrobežu profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses apmaiņai. Projekta ietvaros tiks izstrādāts arī metodisks materiāls – rokasgrāmata latviešu un lietuviešu valodās personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, apkopojot pieejas un metodes sporta aktivitāšu izmantošanā mērķauditorijas sociālās integrācijas veicināšanai un motivēšanai būt aktīviem. Nozīmīgs ieguldījums būs 13 pašvaldībās Latvijā un 2 – Lietuvā pilnveidota un aprīkota publiski pieejama sporta infrastruktūra.

Projekta ietvaros ir paredzētas arī sporta aktivitātes. Pirmkārt, pašvaldības, kurās tiks pilnveidota sporta infrastruktūra, tiks aicinātas organizēt treniņus un dažāda veida sacensības bērniem un jauniešiem. Reģiona līmenī tiks organizētas publiski pieejamas sporta aktivitātes, piesaistot arī zināmus un jauniešus iedvesmojošus cilvēkus, kas jauniešiem vadīs treniņus. Nozīmīgākais pasākums būs ielu sporta sacensību organizēšana – vienas dienas sacensības dažādās disciplīnās, kurās piedalīsies ap 100 dalībnieku, piesaistot bērnus un jauniešus no katra projekta partnera puses.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.