Projekta REGION INVEST vadības komitejas un ieviešanas grupas sanāksmes Daugavpilī

Šī gada 12.janvārī Daugavpilī notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā”, akronīms Region Invest, kārtējās vadības komitejas un ieviešanas grupas sanāksmes.
Sanāksmēs piedalījās projekta partneri – Latgales Plānošanas Reģiona, Daugavpils Universitātes un Ignalinas Atomelektrostacijas Reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji. Projekta partneri atskaitījās vadošajam partnerim par paveiktajām aktivitātēm otrajā atskaites periodā un plānoja projekta ieviešanu turpmākajiem periodiem.
Projekta partneri atzina, ka pa šo gadu projekta ietvaros jau ir paveikts pieteikami daudz: uzlabota ar biznesu un zinātni saistītā infrastruktūra, renovējot 69.10 m2 lielu Daugavpils Universitātes auditoriju, instalējot videokonferences aprīkojumu un 2012.gada 9.februārī notiks renovētās auditorijas Nr.301 oficiālā atklāšana. Projekta ietvaros tiek uzlabota akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” un maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”, iepērkot mācību literatūru.
Projekta ietvaros Latgales plānošanas reģiona pārstāvji Vitebskā, Baltkrievijā piedalījās starptautiskajā investīciju forumā „Inovatīvs bizness – nākotnes investīcijas” ar mērķi pārstāvēt projekta teritoriju kā vienotu reģionu un prezentēt perspektīvākos investīciju objektus potenciālajiem investoriem.
Daugavpilī un Rēzeknē tika novadītas apmācības par tēmām „Biznesa vadība”, „Bizness iesācējiem” un „Eksporta plānošana” un sniegtas konsultācijas biznesa jomā vairāk kā 200 uzņēmējiem.
Šobrīd notiek darbs pie pētījuma „Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas”, kura ietvaros tiks apzināti un pamatoti uzņēmējdarbības un augstskolu sadarbības problēmu un inovāciju trūkuma iemesli pētījuma teritorijā, izstrādāti ieteikumi uzņēmēju-pētnieku sadarbības veicināšanai, lai sekmētu jaunāko tehnoloģiju un inovāciju attīstību un ieviešanu pētījuma teritorijas darba tirgū.
Projekta ietvaros paredzēti 8 tehnoloģiju semināri, 4 no kuriem jau ir veiksmīgi notikuši un pulcinājuši interesentus no dažādām sabiedrības sfērām.
Projekta partneri vienojās par dalību investīciju izstādē, kura notiks šā gada pavasarī Maskavā, Krievijā. Jau laicīgi tiek plānots arī projekta noslēguma pasākums – Biznesa Forums, kura ietvaros tiks apkoti un izstādē prezentēti visi projekta ieguvumi un rezultāti.
Projekta partneri pārrunāja arī plānotos projekta grozījumus, budžeta pārdali un papildus aktivitāšu ieviešanu.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv

________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.