REGION INVEST projekta ietvaros Latgales plānošanas reģions uzsāk vienotu investīciju objektu priekšizpēti Latgales reģionā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam ietvaros 2010.gada 25.novembrī tika uzsākta projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” ieviešana. Latgales plānošanas reģions kopā ar projekta sadarbības partneriem Daugavpils Universitāti un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru ievieš projektu ar mērķi veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijās, ar vienotu pārrobežu reģiona pieeju sekmēt eksportu un ražošanu, kā arī sadarbību starp uzņēmējdarbības un akadēmisko sektoru Baltijas Ezeru zemes ekonomiskās attīstības telpā. Viens no projekta apakšmērķiem ir attīstīt vienotu stratēģisku pieeju Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijā vienotām eksporta, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības aktivitātēm, izveidojot potenciālo objektu investīciju portfeļus un nodrošinot tiešā mārketinga pasākumus. Šī mērķa izpildei viena no projekta aktivitātēm ir Vienotas investīciju objektu priekšizpētes veikšana ar kopējas datu bāzes izveidi. Latgales plānošanas reģions veiks detalizētu Latgales reģiona investīciju piesaistes vietu (objektu) noteikšanu, izvērtēšanu, materiālu un informācijas vākšanu, aprakstu sagatavošanu, datu bāzes izveidi.
Lai noteiktu Latgales stratēģiskākos investīciju objektus, aicinām interesentus pieteikties, iesniedzot informāciju par potenciālajiem investīciju objektiem, pārsūtot to elektroniski Latgales plānošanas reģiona REGION INVEST projekta vadītājai Ivetai Mukānei uz e-pastu iveta.mukane@latgale.lv. Papildus informāciju sniegsim pa tālruni 65428111 vai 29193915.
Patiecamies par sadarbību.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111, 29193915
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.