Patentzinību seminārs „Dizainparaugi un preču zīmes” – iespēja inovatīvu produktu attīstībai un ražošanai

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) ietvaros 2011. gada 5. oktobrī, Daugavpils Universitātes ēkā Vienības ielā 13, 310. auditorijā, notika patentzinību seminārs „Dizainparaugi un preču zīmes”.
Semināra mērķis bija iepazīstināt interesentus ar dizainparaugu un to reģistrāciju Latvijā un ārvalstīs, ar preču zīmju izvēli, to reģistrēšanu un aizsardzību, kā arī ar radošās domāšanas metodēm konkurētspējas stiprināšanai.
Semināra ietvaros tika pieaicināti vairāki ārējie eksperti: Asja Dišlere, LR Patentu valdes galvenā eksperte dizainparaugu jautājumos, Dace Liberte, LR Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore un Vita Brakovska, biedrības „ZINIS” eksperte.
Semināra laikā tika apspriestas tādas tēmas, kā dizainparaugi un to reģistrācija Latvijā un ārvalstīs, orientējošās izmaksas, dizainparaugu aizsardzība, dizainparauga īpašnieka izņēmuma tiesības, informācijas iegūšana par dizainparaugiem, preču zīmju izvēle, to reģistrēšana un aizsardzība, preču zīmju izvēles pozitīvie un negatīvie piemēri, ieguvumi no preču zīmju reģistrācijas, reģistrētās preču zīmes izmantošana komercdarbībā, kā arī tika izskatīti piemēri no tiesu prakses par preču zīmju strīdu izskatīšanu.
Savukārt semināra otrajā daļā auditorija tika iepazīstināta ar radošā indivīda jēdzienu, starpnozaru disciplīnu un sadarbību nākotnes produktu vārdā, kā arī tika iesaistīta praktiskajā darbā komandās, kurā dalībnieki mācījās domāt radoši. Dalībnieki atzina, ka apmācību rezultātā spēs patstāvīgi iepazīt savus iekšējos radošos resursus un pielietot tos profesionālajai izaugsmei, personiskās harizmas izveidošanai, iziet ārpus „ikdienas rāmjiem” un pielietot jaunas radošās domāšanas metodes konkurētspējīgu risinājumu izstrādei kā sadzīvē, tā arī uzņēmējdarbībā.

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projekta vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv


Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.