Izstrādāta Latgales un Ignalinas AES reģionu investīciju piesaistes rokasgrāmata

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros izstrādāta Latgales un Ignalinas AES reģionu investīciju piesaistes rokasgrāmata. Rokasgrāmatā ietverta informācija par investīciju vides analīzi, likumdošanas analīzi investīciju piesaistei, noteikti TOP-40 investīciju objekti, izstrādāta Latgales-Ignalinas AES reģionu pārrobežu sadarbības stratēģija un rīcības plāns 2012-2014. gadam.

Šī dokumenta galvenais mērķis ir iepazīstināt ar rīcības plānu Latgales un Ignalinas reģionu sadarbības stiprināšanai, kopīgas uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes veicināšanai, kā arī reģionu konkurētspējas un ekonomiskās attīstības straujākas izaugsmes sasniegšanai.

Lai izstrādātu sadarbības stratēģiju un rīcības plānu tās ieviešanai, tika veikts investīciju vides novērtējums, saistošās likumdošanas analīze, kā arī labāko investīciju projektu identificēšana un aprakstīšana Latgales un Ignalinas reģionos. Tāpat arī tika analizētas novadu un reģionu attīstības stratēģijas, lai topošie dokumenti un stratēģija būtu saskaņā ar citiem ilgtermiņa attīstības dokumentiem, un tiktu novērstas dubultas darbības līdzīgu aktivitāšu īstenošanai.

Rokasgrāmata iekļauj informāciju par TOP-40 investīciju objektiem Latgales-Ignalinas pārrobežu reģionā. Analizējot investīciju piesaistes alternatīvas reģionos, uzmanība jāpievērš projektu atrašanās vietai, nozīmei ekonomikā, īpašumtiesībām, projekta pārvaldnieku ieinteresētībai īstenot projektu, infrastruktūrai un projekta attīstības iespējām. Izvēlētie investīciju piesaistes projekti parāda daudzveidīgas iespējas uzņēmējdarbībai: tūrisma, rūpniecības, lauksaimniecības un pakalpojumu sfērās reģionos, kā arī projektu turētājiem sniedz iespēju analizēt savas investīciju piesaistes priekšrocības un trūkumus. Kopumā reģionos ir vērojamas plašas un daudzveidīgas iespējas sadarbībai gan ekonomikas, gan kultūras, gan izglītības jomās, tomēr tieši jaunas finansiālās iespējas veicinās reģioniem gan kopēju, gan citu saistīto nozaru izaugsmi.

Pamatojoties uz sagatavoto informāciju par TOP-40 investīciju objektiem, Latgales plānošanas reģions publicējis katalogu „Investē Baltijas ezeru zemē”, tajā pieejama informācija 4 valodās. Katalogs ir reprezentatīvs un informatīvs materiāls potenciālajiem investoriem. Tas ir pieejams drukātā formātā Latgales plānošanas reģionā Saules ielā 15, Daugavpilī, kā arī elektroniski TOP-40 investīciju objekti ir iekļauti investīciju projektu datu bāzē.

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lvŠis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.