Izstrādāta “Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros tika izstrādāta „Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”, kuru Latgales plānošanas reģiona uzdevumā sagatavoja SIA „DEA Baltika”

Rokasgrāmata biznesa iesācējiem sastāv no trīs nodaļām: 1) Vadlīnijas biznesa iesācējiem, 2) Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas instruments un 3) Pielikumi, – kur katra no tām sniedz gan teorētisku, gan praktisku informāciju.

1) Vadlīnijās biznesa iesācējiem: interesentiem par uzņēmējdarbību un potenciālajiem uzņēmējiem ir pieejama šāda informācija – Latvijā pastāvošo 10 uzņēmējdarbības formu raksturojums; skaidrojums par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu un uz to attiecināmo uzņēmējdarbības formu uzskaitījums; praktiska informācija par uzņēmējdarbības formu reģistrēšanu; komersantu un uzņēmēju reģistrācijas izmaksas; informācija par valsts un pašvaldību institūcijām; uz saimniecisko darbību attiecināmā LR likumdošana; darbaspēka piesaistīšanas veidi; praktiska informācija par norēķinu kontu atvēršanu; noderīgi interneta pakalpojumi uzņēmējiem; informācija ārzemju investoriem par biznesa iespējām Latvijā.

2) Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas instruments ir veidots kā darba grāmata potenciālajiem uzņēmējiem, kurā var iegūt gan pamatzināšanas par biznesa plāna sagatavošanu un tajā iekļaujamo informāciju, gan arī aprakstīt savu biznesa ideju; un novērtēt sevi kā biznesa iesācēju ar kontroljautājumu palīdzību.

3) Rokasgrāmatas pielikumos ir atrodami: nodokļu aprēķinu piemēri; uzņēmējdarbībā bieži lietotu dokumentu paraugi; uzņēmējiem noderīgas interneta saites.

Rokasgrāmata lejupielādei latviešu un lietuviešu valodās pieejama Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.latgale.lv Region Invest projekta sadaļā

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.