REGION INVEST projekta ietvaros notika 6.tehnoloģiju seminārs “Inovācija un jaunas tehnoloģijas – reģionālās attīstības veicināšanai”

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) ietvaros 2012. gada 19.aprīlī, Daugavpils Universitātes ēkā Vienības ielā 13, 310. auditorijā, notika tehnoloģiju seminārs “Inovācija un jaunas tehnoloģijas – reģionālās attīstības veicināšanai”
Semināra mērķis – informēt uzņēmējus un citus interesentus par aktualitātēm un instrumentiem jaunu produktu izstrādē, diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, sevišķi jaunu produktu izstrādē. Konferencē tika radīta iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību.
Lektoru uzstāšanās laikā tika skartas reģionālās attīstības aktuālās problēmas, kas saistītas ar resursiem, finansējumu, uzņēmējdarbību, infrastruktūras uzlabošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu.
Ar lekcijām un prezentācijām uzstājās Latvijas un ārzemju lektori: pedagoģijas doktore Gundega Lapiņa no Latvijas Tehnoloģiskā centra, profesors Voicehs Kosiedovskis no Nikolaja Kopernika Universitātes (Toruņa, Polija), Elmo De Angelis, Eiropas projektu vadītājs no Itālijas, Egle Baltrune (Tehnoloģiju pārneses centrs, Viļņas Zinātņu un Tehnoloģijas parks), Valdis Avotiņš (Ventspils Augstskola, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs) , Matīss Neimanis ( Latvijas Universitātes Inovāciju centrs, Latvija), Jans Senkans (Axon Cable SIA, Latvia). Tika izskatīti tādi jautājumi kā inovāciju loma uzņēmējdarbības attīstībā, inovācija kā reģionālās attīstības virzītājspēks, Itālijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas valstu pieredze inovāciju vadības jomā un ietekmē.
Konferenci apmeklēja – uzņēmēji, pašvaldību speciālisti, biznesa atbalsta struktūru pārstāvji, zinātnieki, pētnieki, studenti un citi interesenti.

Ziņojumu sagatavoja:
Latgales Plānošanas Reģions
Iveta Mukāne, projektu vadītāja
T./fax 65428111
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
________________________________________
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.