Latgales plānošanas reģions noslēdz līgumu par projekta “Region Invest” ieviešanu un aicina partnerus uz pirmo projekta darba grupas sanāksmi.

2010. gada nogalē Latgales plānošanas reģions noslēdza finansēšanas līgumu ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” ieviešanu, kurš tiks līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projektu ieviešanu nodrošina projekta vadošais partneris Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar projekta partneriem – Daugavpils Universitāti (Latvija) un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) ar mērķi veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijās, ar vienotu pārrobežu reģiona pieeju sekmēt eksportu un ražošanu, kā arī sadarbību starp uzņēmējdarbības un akadēmisko sektoru Baltijas Ezeru zemes ekonomiskās attīstības telpā.

Projekta ieviešana ilgs 24 mēnešus. Šajā laikā tiks uzlabota ar biznesu un zinātni saistītā infrastruktūra, renovējot 69.10 m2 lielu Daugavpils Universitātes (DU) auditoriju un izveidojot pētniecības centru ar videokonferences aprīkojumu, tiks uzlabotas esošo uzņēmēju un biznesa iesācēju spējas un zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, tās uzsākšanā un eksporta plānošanā, nodrošinot 3 apmācību moduļus uzņēmējiem, kā arī tiks izveidotas 3 studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, maģistra programma „Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī „Projektu vadības” kursi Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā. Projekta ietvaros plānots arī izveidot pētniecības un tehnoloģiju tīklu, iesaistot biznesa, akadēmisko un publisko sektoru inovāciju un augstāko tehnoloģiju attīstībā uzņēmējdarbībā Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, organizējot tehnoloģiju seminārus, kā arī attīstīt vienotu stratēģisku pieeju Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijā vienotām eksporta, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības aktivitātēm, izveidojot potenciālo objektu investīciju portfeļus un nodrošinot tiešā mārketinga pasākumus.

2011. gada 25. janvārī Daugavpilī notika pirmā visu projekta partneru tikšanās, kurā notika iepazīšanās ar projekta ieviešanas komandu, tika pārrunātas projektā ieplānotās aktivitātes, sadalīti projekta partneru pienākumi un apstiprināts turpmāko aktivitāšu darba plāns.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.latgale.lv) vai Daugavpils Universitātes mājas lapā (www.du.lv).


Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.