Biznesa atbalsta pakalpojumi (WP3)

Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2011. gada 21. un 22. oktobrī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji Vitebskā, Baltkrievijā, piedalījās starptautiskajā investīciju forumā „Inovatīvs bizness – nākotnes investīcijas” ar mērķi pārstāvēt projekta teritoriju kā vienotu reģionu un prezentēt perspektīvākos investīciju objektus potenciālajiem investoriem. Latgales – Ignalinas reģiona stends izraisīja lielu interesi izstādes apmeklētājiem un pulcēja lielu skaitu interesentu. Tajā tika piedāvāti veiksmīgākie investīciju projekti tādi kā Daugavpils lidosta, RSEZ, Visaginas rūpnieciskā zona un Zarasaitis ezera infrastruktūras izveide aktīvai atpūtai un sportam, kā arī materiāli par citiem Latgales-Ignalinas investīciju projektiem.
Potenciālie sadarbības partneri atzina Latgales-Ignalinas reģiona priekšrocības: pilsētu un novadu industriālās teritorijas bagātas ar rūpniecības nozaru un loģistikas tradīcijām, investēšana tajos būtu sadarbības iespējas ar ES dalībvalstīm un iesaistīšanās ES tirgus ekonomikā.


Projekta REGION REGION INVEST ietvaros 2011. gada nogalē Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST”, LLII-119, novadīja apmācības vairāk kā 180 biznesa iesācējiem, esošiem uzņēmējiem, uzņēmumiem eksportētājiem, kā arī studentiem par sekojošām mācību programmām:
„Biznesa vadība” ar nosaukumu „Stratēģiskā biznesa vadība un biznesa attīstības iespējas Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā”, „Bizness iesācējiem” ar nosaukumu „Biznesa uzsākšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”, Eksporta plānošana Latgales-Lietuvas pārrobežu reģionā.
Apmācību mērķis bija uzlabot esošās iemaņas, apgūt jaunas zināšanas, veicināt konkurenci biznesa iesācējiem, uzņēmējiem, studentiem, kā arī sniegt informāciju un atbalstu biznesa informāciju centru, biznesa inkubatoru, Reģiona uzņēmējdarbības atbalsta un pašvaldību pārstāvjiem.
Trīs apmācību programmu laikā tika izskatītas tādas tēmas, kā stratēģiskā vadība un biznesa attīstības resursi perspektīvajos reģiona uzņēmumos/sektoros, uzņēmumu un reģiona efektīva ārvalstu tiešo investīciju piesaiste un īstenošana, idejas un pareizu stratēģiju nozīmīgums investīciju piesaistē, biznesa uzsākšanai nepieciešamie resursi, stratēģiskā vadība, tiesiskie aspekti, eksporta plānošana, tirgus izpēte un vadības sistēmas.
Papildus apmācībām interesentiem bija unikāla iespēja saņemt profesionālu speciālistu konsultācijas biznesa uzsākšanā, kā arī eksporta plānošanā.


Projekta LLII-119 REGION INVEST ietvaros 2012. gada 24.-26. aprīlī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji Maskavā, Krievijā, piedalījās starptautiskajā investīciju izstādē „REX-2012”. Dalības mērķis bija iepazīstināt potenciālos ārvalstu investorus ar prespektīvākajiem Latgales-Utenas investīciju objektiem, pārstāvēt projekta teritoriju kā vienotu reģionu.
Izstādes „REX-2012” ekspozīcija sastādīja 2500 m2, vairāk kā 150 dalībnieki izstādes ietvaros prezentēja savus projektus. Apmeklētāju skaits pārsniedza 6000.
Izstādes ietvaros tika nodibināti kontakti ar potenciālajiem investoriem, kas ir pozitīvi noskaņoti un atvērti sadarbībai. Tika sarunātas tikšanās ar potenciālajiem investoriem viņu vizītes laikā Latvijā, kur tiks apspriesti projektu realizācijas plāni, kā arī apskatīti investīciju objekti.


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales –Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros tika izstrādāta „Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”, kuru Latgales plānošanas reģiona uzdevumā sagatavoja SIA DEA Baltika.

Rokasgrāmata biznesa iesācējiem sastāv no trīs nodaļām – (1) Vadlīnijas biznesa iesācējiem, (2) Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas instruments un (3) Pielikumi, – kur katra no tām sniedz gan teorētisku, gan praktisku informāciju.

(1) Vadlīnijās biznesa iesācējiem interesentiem par uzņēmējdarbību un potenciālajiem uzņēmējiem ir pieejama šāda informācija: Latvijā pastāvošo 10 uzņēmējdarbības formu raksturojums; skaidrojums par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu un uz to attiecināmo uzņēmējdarbības formu uzskaitījums; praktiska informācija par uzņēmējdarbības formu reģistrēšanu; komersantu un uzņēmēju reģistrācijas izmaksas; informācija par valsts un pašvaldību institūcijām; uz saimniecisko darbību attiecināmā LR likumdošana; darbaspēka piesaistīšanas veidi; praktiska informācija par norēķinu kontu atvēršanu; noderīgi interneta pakalpojumi uzņēmējiem; informācija ārzemju investoriem par biznesa iespējām Latvijā.
(2) Biznesa uzsākšanas izvērtēšanas instruments ir veidots kā darba grāmata potenciālajiem uzņēmējiem, kurā tie var iegūt gan pamatzināšanas par biznesa plāna sagatavošanu un tajā iekļaujamo informāciju, gan arī aprakstīt savu biznesa ideju; un novērtēt sevi kā biznesa iesācēju ar kontroljautājumu palīdzību.
(3) Rokasgrāmatas pielikumos ir atrodami: nodokļu aprēķinu piemēri; uzņēmējdarbībā bieži lietotu dokumentu paraugi; uzņēmējiem noderīgas interneta saites.

Rokasgrāmata lejupielādei pieejama šeit:


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales –Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros tika izstrādāta vidēja termiņa „Pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģija Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionam”, kuru Latgales plānošanas reģiona uzdevumā sagatavoja SIA Baltijas Konsultācijas.

Stratēģijas mērķis:

  • noteikt vidēja termiņa stratēģiskās prioritātes, atbalsta virzienus un darbības, kas nepieciešamas pētniecības un tehnoloģiju atbalstam reģionā, tādējādi sekmējot ražošanas sektora attīstību vidējā termiņā;
  • izstrādāt rekomendācijas un priekšlikumus pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstībai.

Stratēģijas izstrādei nepieciešamās esošās situācijas analīzes veikšanai primāri tika veikta sekundāro datu analīze. Tika izvērtēti jau veiktie pētījumi ar uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību saistītās jomās. Tika analizēti plānošanas un stratēģiskie dokumenti Latvijas un Lietuvas situācijas apzināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī – nacionālās attīstības stratēģijas, inovāciju un pētniecības stratēģijas, reģionu un pilsētu attīstības plāni. Tika identificēti potenciāli inovatīvie uzņēmumi un izlases veidā veiktas klātienes un telefonintervijas. Izlases veidošanā uzņēmumi tika ranžēti, ņemot vērā to darbības nozares un pieejamo informāciju par īstenotajiem pasākumiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanā.

Stratēģijas izstrādei tika veikts ekspertu viedokļu apkopojums, kas balstīts uz esošās situācijas analīzes rezultātiem un ES un globālo tendenču analīzes rezultātiem. Mērķa grupu iesaistei stratēģijas izstrādes procesā tika organizēts koprades pasākums pēc idejuTalkas metodes.

„Pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģija Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā” lejupielādei pieejama šeit:


Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros izstrādāta Latgales un Ignalinas AES reģionu investīciju piesaistes rokasgrāmata. Rokasgrāmatā ietverta informācija par:

  • investīciju vides analīzi,
  • likumdošanas analīzi investīciju piesaistei,
  • noteikti TOP-40 investīciju objekti ,
  • izstrādāta Latgales-Ignalinas AES reģionu pārrobežu sadarbības stratēģija un rīcības plāns 2012-2014 gadam.

Šī dokumenta galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar rīcības plānu Latgales un Ignalinas reģionu sadarbības stiprināšanai, kopīgas uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes veicināšanai, kā arī reģionu konkurētspējas un ekonomiskās attīstības straujākas izaugsmes sasniegšanai.

Rokasgrāmata iekļauj informāciju par TOP-40 investīciju objektiem Latgales-Ignalinas pārrobežu reģionā. Analizējot investīciju piesaistes alternatīvas reģionos, uzmanība tika pievērsta projektu atrašanās vietai, nozīmei ekonomikā, īpašumtiesībām, projekta pārvaldnieku ieinteresētībai īstenot projektu, infrastruktūrai un projekta attīstības iespējām. Izvēlētie investīciju piesaistes projekti parāda daudzveidīgās iespējas uzņēmējdarbībai tūrisma, rūpniecības, lauksaimniecības un pakalpojumu sfērās reģionos, kā arī projektu turētājiem ļauj salīdzināt savas investīciju piesaistes priekšrocības un trūkumus. Kopumā reģionos ir vērojamas plašas un daudzveidīgas iespējas sadarbībai gan ekonomiskā, gan kultūras, gan izglītības jomā, tomēr tieši jaunas ekonomiskās iespējas veicinās reģionu kopēju un citu saistīto nozaru izaugsmi.

„Latgales un Ignalinas AES reģionu investīciju piesaistes rokasgrāmata” lejupielādei pieejama šeit:

Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu investīciju objektu datu bāze: inppregion.lt/iaeobjects/


Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros projekta noslēguma periodā notika divi pieredzes apmaiņas braucieni starp lietuviešu un latviešu pierobežas reģionu uzņēmējiem un pašvaldībām.

Pieredzes apmaiņas braucienu mērķis bija iepazīties ar pierobežas uzņēmējdarbības attīstību, dalīties pieredzē, smelties jaunas idejas, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību kopējā pierobežas reģionā. Brauciena dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja iespēju iegūt citu valstu pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā.

Dalībniekus iepazīstināja ar Zarasu pilsētas investīciju projektiem un infrastruktūru tūrisma biznesa sekmīgai attīstībai. Lietuvieši dalījās pieredzē parādot arī vietējās ražotnes SIA „Visagino linija“ potenciālu. Lietuvā brauciena dalībnieki apmeklēja tradicionālās „Šakotes“ cepšanas rūpnīcu SIA „Romnesa“. Ģimenes biznesa veidošanas piemēru demonstrēja 300 gadus vecu ūdens dzirnavu īpašnieki, kas izmantojot esošos dabas un nekustamā īpašuma resursus, maļ rudzu un kviešu graudus un pārdod gan rupjā maluma, gan baltos ekstra miltus. Savukārt Ignalinā Latgales pārstāvji varēja iepazīties ar sporta un izklaides centru, un novērtēt pašvaldības ieguldījumu infrastruktūrā.

Savukārt Lietuvas pierobežas pārstāvjus vairāk interesēja tūrisma bizness un latgaliešu pieredze tā attīstībā. Lietuviešu uzņēmēji un pašvaldības iestāžu pārstāvji apmeklēja Daugavpils cietoksni un Daugavpils Māla mākslas centru. Personīgajā pieredzē ģimenes tūrisma biznesa veidošanā dalījās zirgu sētas „Klajumi” īpašniece Ilze Stabulniece. Atpūtas parks „Silene“ pārsteidza lietuviešus ar jaunas atpūtas un izklaides iespējām.

Lai aplūkotu fotogrāfijas, uzklikšķiniet uz bildes:


Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales–Utenas pārrobežu reģionā/akronīms Region Invest” LLII-119 ietvaros tika veikts pētījums “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas”.

Projekta pētījuma “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas” mērķis ir apzināt un pamatot uzņēmējdarbības un augstskolu (akadēmiskā sektora) sadarbības problēmas un inovāciju trūkuma iemeslus Latgales (Latvijā) – Utenas (Lietuvā) pierobežas reģiona teritorijā (pētījuma teritorijā). Uzmanība tika koncentrēta uz pētījumiem, kas atspoguļo situāciju uzņēmējdarbībā Latvijā un Lietuvā. Pētījuma izlases apjoms: 200 mērķa grupai atbilstoši respondenti kvantitatīvajā pētījumā, 14 pētnieki kvantitatīvajā pētījumā un 20 dalībnieki četrās fokusa grupas diskusijās, 20 kvalitatīvi un kvantitatīvi izvērtētas studiju programmas. Pētnieku pārstāvētie novadi, pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Rēzekne, Utena.