Par projektu

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds


Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā, akronīms REGION INVEST

Projekta nosaukums angļu valodā: Fostering Capacity for Business Development in Latgale – Utena Cross Border Region

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta mērķa grupas:
* biznesa informācijas centru, biznesa asociāciju, pašvaldību pārstāvji,
* uzņēmumi ar inovāciju un augsto tehnoloģiju potenciālu,
* uzņēmējdarbības sektora pārstāvji,
* reģiona iedzīvotāji, kas saņem atbalstu caur pārrobežu pētniecības un tehnoloģiju stratēģijām uzņēmējdarbības, pētniecības un informācijas izplatīšanas jomās,
* projekta partneru iestādes, kas palielina savu pieredzi un paaugstina savu kvalifikāciju un kapacitāti biznesa attīstības, eksporta, investīciju, biznesa inkubācijas aprīkojuma uzlabošanā un veicināšanā, balstoties uz vienotu pārrobežu pieeju,
* Daugavpils Universitātes studenti, kas apmeklē projektu vadības kursus, iegūst bakalaura grādu un maģistra grādu biznesa administrācijā no Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona (bet ne tikai) un ir inovatīvi un konkurētspējīgi uzņēmējdarbībā (vidējā termiņā).

Projekta vispārējais mērķis: veicināt biznesa stabilizāciju un attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijā caur vienotu pārrobežu reģiona pieeju sekmēt eksportu un ražošanu, kā arī sadarbību starp uzņēmējdarbības un akadēmisko sektoru Baltijas Ezeru zemes ekonomiskās attīstības telpā.

Specifiskie mērķi:
1. Uzlabot esošo uzņēmēju un biznesa iesācēju spējas un zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, tās uzsākšanā un eksporta plānošanā, nodrošinot 3 apmācību moduļus uzņēmējiem, kā arī papildināt 3 studiju programmas – akadēmisko bakalaura studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”, maģistra programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, kā arī „Projektu vadības” kursus Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.
2. Izveidot Baltijas Ezeru zemes pētniecības un tehnoloģiju tīklu, iesaistot biznesa, akadēmisko un publisko sektoru inovāciju un augstāko tehnoloģiju attīstībā uzņēmējdarbībā Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, organizējot tehnoloģiju seminārus un kontaktbiržas , ko vadīs Daugavpils universitātes pētnieki.
3. Attīstīt vienotu stratēģisku pieeju Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijā vienotām eksporta, investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības aktivitātēm, izveidojot potenciālo objektu investīciju portfeļus un nodrošinot tiešā mārketinga pasākumus.
4. Uzlabot ar biznesu un zinātni saistīto infrastruktūru, renovējot 69.10 m2 lielu Daugavpils Universitātes auditoriju – pētniecības centru ar videokonferences aprīkojumu.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP I Vadība un koordinācija:
5 projekta vadības komitejas sanāksmes, 8 projekta darba grupas sanāksmes, 12 individuālie partneru ziņojumi un 4 progresa ziņojumi, 18 preses relīzes, papildinātas un aktualizētas 3 partneru mājas lapas.

WP II Mārketinga pasākumi:
1. Projekta brošūra.
2. Publikācijas nacionālajos un vietējos masu mēdijos.
3. Preses relīzes.
4. Biznesa Foruma organizēšana.
5. Pieredzes apmaiņas braucieni.
6. Tehnoloģiju semināri un kontaktbiržas, pētniecības un tehnoloģiju tīkla izveidošana.

WP III Biznesa atbalsta pakalpojumi:
1. 3 studiju programmu sagatavošana.
2. Vienota investīciju objektu priekšizpēte ar kopējas datu bāzes izveidi.
3. Pētījums “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas”.
4. Apmācības, 3 moduļi LV-LT „Biznesa vadība”, „Bizness iesācējiem”, „Eksporta plānošana”.
5. Pētniecības un tehnoloģiju attīstības stratēģija pārrobežu reģionam (vidēja termiņa).
6. Rokasgrāmata biznesa iesācējiem un novērtēšanas metodoloģija.
7. Dalība 2 izstādēs, popularizēti investīciju objekti.
8. Konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un eksporta plānošanu.

WP IV Biznesa un zinātnes atbalsta infrastruktūra:
Daugavpils Universitātes auditorijas (69.10 m2) renovācija un video aprīkojuma iegāde.

Projekta periods:
24 mēneši


Kontaktinformācija:
Latgales plānošanas reģions
Tālr. +371 65423801
E-pasts: latgale@latgale.lv