Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde

  

I Atsauce uz NFI

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Norvēģijas līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – Programma) mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

Detalizētāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu pieejama: www.norwaygrants.lv.

Papildus informācija par Programmu pieejama: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951.

II Projekta apraksts

Projekta nosaukums: „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

Kopējās izmaksas: EUR 1 172 029 ekvivalents latos.

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.

Mērķa grupas ir pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts institūcijas, uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, potenciālie investori, uzņēmēji un fiziskas personas.

Galvenās aktivitātes:
Reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas attīstība
Aktivitāte ietvers divus galvenos darbību virzienus:

  • uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas ieviešana pilot-reģionā – Latgales plānošanas reģionā. Ņemot vērā, ka Latgales plānošanas reģions ir visvājāk attīstītais plānošanas reģions Latvijā ar ilglaicīgu negatīvu ekonomisko, sociālo un demogrāfisko tendenču kopumu, aktivitātes ietvaros plānotie pasākumi (pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju vizītes uz kaimiņvalstīm, dalība un pašvaldību pārstāvēšana investīciju forumos, investīciju kataloga izstrāde Latgales reģionam, jaunas tīmekļa vietnes www.investlatgale.com izstrāde, Latgales reģiona pārstāvniecības izveide Rīgā u.c.) būs mērķēti, lai aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni;
  • reģionālo konkursu rīkošana inovatīvām biznesa idejām, lai veicinātu uzņēmējdarbību.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
1. pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta pieredzes apmaiņas pasākumi par Norvēģijā plānotiem un īstenotiem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem. Pasākumu ietvaros tiks aplūkota Norvēģijas pašvaldību loma un pieredze reģiona uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, uzsvaru liekot uz pašvaldību attīstības programmām un atbalsta pasākumiem vietējo uzņēmumu attīstības veicināšanā);
2. organizēti 12 semināri par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu (semināru un diskusiju galvenais mērķis būs aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprinās pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā);
3. nodrošināti 4 pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju braucieni un kaimiņvalstīm (vizītes tiks organizētas ar mērķi popularizēt vietējo produkciju un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu);
4. dalība 4 investīciju forumos (projekta īstenošanas periodā plānots piedalīties četros investīciju forumos, kuros LPR pārstāvēs gan reģionu, gan pašvaldības kopumā. Forumi, kuros tiks nodrošināta dalība, būs vērsti uz ekonomiskās sadarbības, inovāciju veicināšanu un reģiona ekonomiskā potenciāla popularizēšanu);
5. izstrādāts investīciju katalogs (investīciju katalogs kalpos par būtisku mārketinga materiālu, LPR piedaloties investīciju forumos un vizītēs uz kaimiņvalstīm. Investīciju katalogam tiks nodrošināta arī elektroniskā versija, kas būs pieejama gan LPR tīmekļa vietnē www.latgale.lv, gan vēlāk jaunā tīmekļa vietnē - www.investlatgale.com);
6. izstrādāta tīmekļa vietne www.investlatgale.com (tīmekļa vietne tiks izstrādāta, lai nodrošinātu aktuālās informācijas pieejamību, kas būtiska uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem un pašvaldībām. Tīmekļa vietne www.investlatgale.com piedāvās iespēju potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties iespējamos investīciju objektus Latgalē, kā arī potenciāliem Latgales investīciju meklētājiem tiešsaistē piedāvāt savus investīciju objektus investoriem);
7. izveidota Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā (projekta ietvaros tiks radīts daudzfunkcionāls centrs, kurā tiks prezentēti aktuālie investīciju projekti, t.sk. investīciju un nekustamo īpašumu attīstības projekti, kam ir svarīga loma infrastruktūras ilgtermiņa attīstībā, Latgales reģiona investīciju katalogi, potenciāliem investoriem tiks piedāvātas investīciju iespējas e-vidē (e-katalogs). Pārstāvniecībā plānots prezentēt Latgales vietējo uzņēmēju (lielo/mazo/vidējo) un amatnieku produkciju, atvieglojot tiem piekļuvi Latvijas un Eiropas Kopienas tirgiem. Paralēli tiks piedāvātas konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem);
8. organizēti 5 reģionālie konkursi inovatīvām biznesa idejām (VARAM kā projekta īstenotājs organizēs piecus reģionālos konkursus inovatīvām biznesa idejām. Konkursā tiks aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir inovatīva un dzīvotspējīga biznesa ideja. Lai pievērstu uzmanību reģionālās attīstības jautājumiem un orientētos arī uz reģionos esošo potenciālu, biznesa ideju konkurss tiks rīkots katrā plānošanas reģionā).

Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā
Aktivitātes ietvaros tiks īstenoti vairāki pasākumi, kuri vērsti uz kapacitātes stiprināšanu un pašvaldību iespēju palielināšanu uzņēmējdarbības veicināšanā:

  • lai uzlabotu Latvijas pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanā, tiks organizētas pašvaldību speciālistu apmācības;
  • lai paplašinātu pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā un privāto investīciju piesaistīšanā, tiks sniegts atbalsts lielākajām pašvaldībām ārējiem mārketinga pasākumiem (piedāvājot tiem sagatavot mārketinga materiālus angļu valodā un piedalīties starptautiskajās izstādēs) un investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem;
  • aktivitātes īstenošanas procesā tiks iesaistīta arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – pirmkārt, tiks izmantota LIAA pieredze investīciju piedāvājumu sagatavošanā, nodrošinot savstarpēju sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju investīciju piedāvājumu sagatavošanas procesā. Otrkārt, investīciju piedāvājumi tiks izplatīti caur LIAA, kas nodarbojas gan ar ārējā mārketinga atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, gan apkalpo investorus, kurus interesē investēšanas iespējas Latvijā. Būtisks resurss ir LIAA pārstāvniecības ārvalstīs (jo īpaši Norvēģijā), kuras tiks izmantotas kā viens no kanāliem investīciju piedāvājumu izplatīšanā ar mērķi piesaistīt investorus.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
1. nodrošināti pieredzes apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta pieredzes apmaiņas pasākumi, lai mācītos Norvēģijas pieredzi un labo praksi uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, iepazītos ar Norvēģijas atbildīgo institūciju, t.sk. ar LIAA pārstāvniecības Norvēģijā veiktajiem pasākumiem, piemēriem un pieredzi mārketinga materiālu un investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem);
2. īstenota „Zināšanu eņģeļi” apmācību programma pašvaldībām („Zināšanu eņģeļu” programma ietvers simulācijas spēles, praktiskās organizācijas komandās, komandu darba prezentācijas, diskusijas pašvaldību darbiniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības plānošanas jautājumiem. Programma tiks īstenota 2014.-2015.gadā, nodrošinot 15 apmācību seminārus. Plānots, ka apmācību programmā kopumā tiks apmācīti 375 pašvaldību darbinieki);
3. izstrādāti 30 pašvaldību mārketinga materiāli angļu valodā (lai pašvaldībām sniegtu iespēju popularizēt to teritorijā pieejamos resursus un piesaistītu investīcijas, 30 Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem tiks nodrošināta iespēja izstrādāt investīciju piesaistes mārketinga materiālus angļu valodā. Pašvaldību mārketinga materiāli ir nepieciešami kā reprezentācijas materiāls to dalībai starptautiskas nozīmes pasākumos, t.sk. izstādēs, kur mērķauditorija ir ārvalstu investori);
4. izstrādāti 30 pašvaldību investīciju piedāvājumi potenciālajiem investoriem (30 Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem tiks izstrādāti investīciju piedāvājumi investoru piesaistei. Investīciju piedāvājumi tiks izmantoti, pašvaldībām piedaloties starptautiskas un vietējas nozīmes izstādēs un forumos, kā arī kalpos kā uzskatāms informācijas materiāls sadarbībai ar potenciālajiem investoriem);
5. nodrošināta pašvaldību dalība 18 starptautiskajās izstādēs (atbalsts 9 Latvijas nacionālas nozīmes attīstības centriem – republikas pilsētām dalībai starptautiskās izstādēs (dalības maksas segšanai). Dalība izstādēs tiek vērtēts kā efektīvs instruments vietējo resursu popularizēšanā un potenciālo investoru meklēšanā un uzrunāšanā. Plānots, ka 9 republikas pilsētas varēs piedalīties starptautiskās izstādēs – katra divas reizes, vai arī, savstarpēji sadarbojoties, kopīgi vairākās izstādēs).

Atbalsta pasākumu izstrāde attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei

  • Norvēģijas pieredzes mācīšanās un labās prakses pārņemšana atbalsta pasākumu izstrādei un īstenošanai attālos un mazattīstītos reģionos, lai piesaistītu kvalificētu darbaspēku pakalpojumu sniegšanai un radītu papildus stimulu uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk piesaistot darba devējiem nepieciešamos speciālistus, mazinot nodokļu slogu, atbalstot uzņēmējdarbības uzsācējus, novēršot tirgus nepilnības u.tml.
  • Aktivitātes īstenošanas procesā tiks veikta dažādu atbalsta pasākumu izvērtēšana un izstrādātas teritoriāli diferencētas nozaru atbalsta pasākumu rekomendācijas.
  • Aktivitātes galvenais mērķis ir sagatavot ieteikumus atbalsta pasākumiem speciālistu piesaistei pakalpojumu nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas attāliem un mazattīstītiem reģioniem un pašvaldībām, kas saskaras ar tādām problēmām kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, darbaspēka trūkums, uzņēmējdarbības pasivitāte un citām problēmām.

Plānotie rezultāti aktivitātes ietvaros:
1. nodrošināti pieredzes apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts pieredzes apmaiņas pasākums, lai mācītos un gūtu pieredzi atbalsta pasākumu izstrādāšanā pakalpojumu nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai attālos un mazattīstītos reģionos);
2. izstrādāts pētījums par Norvēģijas labo praksi atbalsta pasākumu izstrādei attāliem un mazattīstītiem reģioniem (pētījums aplūkos jautājumus par mērķteritorijas identifikāciju, nozaru politikas izvērtējumu, stimulu un atbalsta pasākumu izstrādi. Pētījuma izstrādei ir būtiska nozīme Latvijas atbalsta politikas plānošanā un izstrādē attāliem un mazattīstītiem reģioniem. Balstoties uz izstrādāto pētījumu un ieteikumiem, rekomendētie atbalsta pasākumi tiks izvērtēti un izmantoti par pamatu Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam rīcības plāna pilnveidošanai);
3. nodrošinātas 4 diskusijas par atbalsta pasākumu izstrādi attāliem un mazattīstītiem reģioniem (aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas četras Norvēģijas ekspertu vizītes Latvijā. Norvēģijas ekspertu vizīšu darba tematika būs saistīta ar pētījumu par Norvēģijas labo praksi un atbalsta pasākumiem attāliem un mazattīstītiem reģioniem, kā arī ietvers informāciju par progresu augstākminētā pētījuma izstrādē. Vizīšu ietvaros tiks rīkotas diskusijas ar Latvijas ekspertiem par Norvēģijas pieredzi kontekstā ar Latvijas situāciju un noslēguma vizītē tiks prezentēts Norvēģijas izstrādātais pētījums un organizēta diskusija par iespējamiem atbalsta pasākumiem Latvijā attāliem un mazattīstītiem reģioniem).

Plānotie rezultāti programmas līmenī:
1. pilnveidots 1 plānošanas dokuments valsts līmenī;
2. organizēti 4 pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;
3. izveidotas 6 stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

III Partneri Norvēģijā

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar trim Norvēģijas institūcijām: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministriju, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldību un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldību.

Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par reģionālo un lauku attīstības politiku valstī, vietējo pārvaldi, t.sk. vietējo pašvaldību finansēšanas jautājumiem un vēlēšanām, kā arī par mājokļu un būvniecības politiku. Ministrijas ietvaros darbojas Reģionālās attīstības departaments, kas līdzdarbosies projekta īstenošanā.

Reģionālās attīstības departaments ir atbildīgs par reģionālās attīstības un lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, kas orientēti uz uzņēmējdarbības, t.sk. rūpniecības, pētniecības attīstību, pievilcīgas dzīves un biznesa vides veidošanu. Speciāli atbalsta pasākumi ir orientēti uz teritorijām, kurās ir izteiktas depopulācijas tendences un neattīstīta rūpnieciska bāze. Viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir vērsts uz ražošanas stimulēšanu, ir diferencētas darba devēju sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija sniegs ieguldījumu projekta mērķu un rezultātu sasniegšanā, daloties pieredzē un sniedzot informāciju par labās prakses piemēriem reģionālās politikas jautājumos, t.sk. atbalsta pasākumiem attāliem un mazattīstītiem reģioniem, kā arī teritorijām ar neattīstītu rūpniecisko bāzi.

Informācija par Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministriju pieejama: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldība atrodas Norvēģijas dienvidu daļas vidū, Opplandes pašvaldības centrālā administrācija atrodas Lilihamerē. Apgabals sastāv no 26 pašvaldībām.

Opplandes pašvaldība ir atbildīga par reģionālās attīstības veicināšanu, risinot administrācijas un vietējās attīstības, vides, nodarbinātības un ekonomiskās attīstības u.c. jautājumus. Opplandes pašvaldība ir atbildīga arī par reģionālo plānošanu. Vietējām institūcijām plānošanas procesā ir jāvadās pēc Opplandes pašvaldības izstrādātām vadlīnijām un mērķiem un no tās ir arī atkarīgs, vai plānošanas procesā būtu jāņem vērā reģionāli apsvērumi. Opplandes pašvaldības loma ir darboties aktīvi arī kā radošuma un inovāciju veicinātājam.

Projekta ietvaros Opplandes pašvaldība nodrošinās projekta koordinēšanu Norvēģijā, koordinatora algošanai saņemot projekta finansējumu. Tāpat arī aktivitāšu īstenošanai Opplandes pašvaldība piesaistīs reģionālā līmeņa pašvaldības ekspertus.

Informācija par Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: http://www.oppland.no.

Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldībā ietilpst 15 pašvaldības, apgabals ir izvietots Norvēģijas dienvidu daļā. Aust-Agder pašvaldības administrācijā strādā ap 110 darbinieki un tās padome sastāv no 35 ievēlētiem pārstāvjiem.

Aust-Agder pašvaldība ir atbildīga par publiskajiem pakalpojumiem, reģionālo attīstību un tās plānošanu, tajā skaitā par tādiem pakalpojumiem kā komunikācijām, kultūru, sabiedrības veselību, vidi, izglītību, uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanu, kā arī industriālo attīstību reģionālā līmenī.

Aust-Agder pašvaldībai ir liela pieredze dažādos starptautiskajos projektos, ieskaitot attīstības iniciatīvas Tanzānijā un dalību vairākos Interreg projektos un dalību citos Eiropas Savienības finansētos projektos. Lai arī tās galvenā loma ir reģionālās attīstības veicināšana, Aust-Agder pašvaldība atbalsta vairākus reģionālos projektus, investīciju un izpētes iniciatīvas, ieskaitot publisko – privāto partnerību. Aust-Agder pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību 1996.gadā. Šis sadarbības līgums ir pagarināts līdz 2015.gadam.

Informācija par Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: http://www.austagderfk.no/Information-in-English/.

IV Partneri Latvijā

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioniem.
Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioni saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu ir atvasinātas publiskas personas, kas nodrošina reģionālās attīstības plānošanu, koordinēšanu, kā arī sadarbību ar pašvaldībām un citām valsts pārvaldes institūcijām. Plānošanas reģionu funkcijās ietilpst plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšana, attīstības koordinācija, plānošanas reģionu reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana.

Informācija par plānošanas reģioniem pieejama:
www.latgale.lv
www.kurzemesregions.lv
www.zemgale.lv
www.vidzeme.lv
www.rpr.gov.lv

V Kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu)
Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece –
Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
Laura Anteina
Tālr. 66016786
E-pasts: laura.anteinavaram.gov.lv

Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākā eksperte (projekta koordinatore)
Alise Vecozola
Tālr. 66016763
E-pasts: alise.vecozolavaram.gov.lv

Norvēģijas partneru kontaktinformācija:
Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija (iesaistīta aktivitātes „Atbalsta pasākumu izstrāde attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei” īstenošanā)
Vecākais speciālists Arve Skjerpen
Tālr. + 47 22 24 70 63
E-pasts: Arve-Cato.Skjerpenkrd.dep.no
Tīmekļa vietne: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība (iesaistīta visu projekta aktivitāšu īstenošanā)
Starptautisko attiecību konsultante (projekta koordinatore) Turid Knutsen-Løvik
Tālr. +47 61 28 93 78
E-pasts: turid.knutsen-lovikoppland.org
Tīmekļa vietne: http://www.oppland.no

Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība (iesaistīta pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā)
Vecākā konsultante Ann Camilla Schulze-Krogh
Tālr. +47 37 01 73 61
E-pasts: Ann.Camilla.Schulze-Kroghaustagderfk.no
Tīmekļa vietne: http://www.austagderfk.no/Information-in-English/

Latvijas partneru kontaktinformācija:
Latgales plānošanas reģions (iesaistīts aktivitātes „Reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas attīstība” īstenošanā)
Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne
Tālr. 67224044
E-pasts: iveta.malinalatgale.lv

Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs
Tālr. 65423801
E-pasts: vladislavs.stankevicslatgale.lv
Tīmekļa vietne: http://www.latgale.lv

Kurzemes plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administriācijas vadītājs Kristiāns Godiņš
Tālr. 67331492
E-pasts: kristians.godinskurzemesregions.lv

Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa
Tālr. 63321324
E-pasts: dace.strazdinakurzemesregions.lv
Tīmekļa vietne: http://www.kurzemesregions.lv

Zemgales plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītāja Santa Ozola
Tālr. 63027549
E-pasts: santa.ozolazpr.gov.lv

Attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane
Tālr. 63025828
E-pasts: dace.vilmanezpr.gov.lv
Tīmekļa vietne: www.zemgale.lv

Vidzemes plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede
Tālr. 64116008
E-pasts: guna.kpvidzeme.lv

ES struktūrfondu informācijas centra projektu speciālists Kristaps Ročāns
Tālr. 64116006
E-pasts: kristaps.rocansvidzeme.lv
Tīmekļa vietne: http://www.vidzeme.lv

Rīgas plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administriācijas vadītājs Jānis Miezeris
Tālr. 67559817
E-pasts: janis.miezerisrpr.gov.lv

ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja Dace Grīnberga
Tālr. 67559820
E-pasts: dace.grinbergarpr.gov.lv
Tīmekļa vietne: http://www.rpr.gov.lv