Pure water

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums latviešu valodā: „Tīrs ūdens programmas reģioniem”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Pure water for programme regions”

Akronīms: Pure Water

Projekta numurs: LV-RU-003

Projekta periods: 39 mēneši (01.06.2019.-31.08.2022.)

Projekta vadošais partneris: Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums “Gorvodokanal”

Projekta partneris: Latgales plānošanas reģions

Vispārējais projekta mērķis: uzlabot dzīves drošību un kvalitāti, nodrošinot piekļuvi saldūdens resursiem Latvijas reģionā.

Specifiskie projekta mērķi:

1) Veicināt zināšanu un kapacitātes paaugstināšanu ar apmācībām, izmantot jaunākās tehnoloģijas un risinājumus ūdens apgādē un notekūdeņu attīrīšanā, un apmaiņas braucieniem vietējo pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem, kas saistīti ar ūdens apgādi Latgales reģionā.

3) Veicināt Latgales reģiona iedzīvotāju izpratni un informētību par nepieciešamību taupīt ūdens resursus un popuarizēt ūdens resursus  Latgales reģionā.

Projekts ir vērsts, lai sasniegtu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” prioritātes 2.3. “Atbalsts ilgtspējīgām atkritumu un notekūdeņu pārvaldības sistēmām” galvenos mērķus, jo īpaši- uzlabot kopīgo ūdens resursu kvalitāti un samazināt to piesārņojuma slodzi, palielināt izpratni par vides aizsardzību un efektīvu enerģijas un dabas resursu izmantošanu.

Projektā paredzētas šādas aktivitāšu grupas, ko īstenos Latgales plānošanas reģions :

AP1 Projekta vadība un koordinācija –Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, organizētas projekta uzraudzības un projekta darba grupas sanāksmes, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Publicitāte un redzamība- Aktivitātes ietvaros tiks organizēta iedzīvotāju informēšanas kampaņa Latgales reģionā: publikācijas masu informācijas līdzekļos, informatīvo video un inforgrafiku izstrāde.

AP4 Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana –Aktivitātes ietvaros tiks organizētas apmācības Latgales reģiona pašvaldību darbinieku, ar ūdens apgādi saistīto institūciju darbinieku kapacitātes paaugstināšanai. Tiks rīkots festivāls ūdens resursu popularizēšanai Latgales reģionā. Latgales reģionā tiks izveidota un uzstādītā interaktīvā ekspozīcija par ūdens resursiem.

Kontaktpersona: Projekta vadītāja Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts:natalija.kurakina@lpr.gov.lv, Latgales plānošanas reģions.