Pure water

 

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums latviešu valodā: „Tīrs ūdens programmas reģioniem”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Pure water for programme regions”

Akronīms: Pure Water

Projekta numurs: LV-RU-003

Projekta periods: 39 mēneši (01.06.2019.-31.08.2022.)

Projekta kopējais budžets: 3 888 888, 89 EUR.

Projekta vadošais partneris: Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums “Gorvodokanal” (Krievija)

Projekta partneris: Latgales plānošanas reģions

Asociētais partneris: Pleskavas apgabala ekonomiskās attīstības un investīciju politikas valsts komiteja

Vispārējais projekta mērķis: uzlabot dzīves drošību un kvalitāti, nodrošinot piekļuvi saldūdens resursiem Latvijas- Krievijas pārrobežu reģionā.

Specifiskie projekta mērķi:

1) Veikt piemērota alternatīvā dzeramā ūdens avota no pazemes izbūvi Pleskavas pilsētā un nodrošināt Pleskavas pilsētas piegādi ar tīru dzeramo ūdeni no pazemes slāņiem. Samazināt piesārņojuma daudzumu piegādātajā ūdenī apdzīvotajā sektorā un pilsētas infrastruktūrā Pleskavā saskaņā ar Krievijas Federācijas standartiem un notekūdeņu novadīšanas daudzumu programmas reģionos.

2) Veicināt zināšanu un kapacitātes paaugstināšanu ar apmācībām, izmantot jaunākās tehnoloģijas un risinājumus ūdens apgādē un notekūdeņu attīrīšanā, un apmaiņas braucieniem vietējo pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem, kas saistīti ar ūdens apgādi Pleskavas reģionā un Latgales reģionā.

3) Veicināt Pleskavas un Latgales reģiona iedzīvotāju izpratni un informētību par nepieciešamību taupīt ūdens resursus un popuarizēt ūdens resursus  Latgales reģionā un Pleskavas reģionā.

Projekts ir vērsts, lai sasniegtu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” prioritātes 2.3. “Atbalsts ilgtspējīgām atkritumu un notekūdeņu pārvaldības sistēmām” galvenos mērķus, jo īpaši- uzlabot kopīgo ūdens resursu kvalitāti un samazināt to piesārņojuma slodzi, palielināt izpratni par vides aizsardzību un efektīvu enerģijas un dabas resursu izmantošanu.

Projektā paredzētas 4 aktivitāšu grupas:

AP1 Projekta vadība un koordinācija –Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, organizētas projekta uzraudzības un projekta darba grupas sanāksmes, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Publicitāte un redzamība- Aktivitātes ietvaros tiks organizēta iedzīvotāju informēšanas kampaņa Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā: publikācijas masu informācijas līdzekļos, preses relīzes pašvaldību mājas lapās, TV sižeti reģionālajā televīzijā.

AP3 Infrastruktūras uzlabošana- Aktivitātes ietvaros tiks veikti būvniecības darbi alternatīvā dzeramā ūdens avota no pazemes izbūvei Pleskavas pilsētai.

AP4 Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana –Aktivitātes ietvaros tiks organizētas apmācības Latgales reģiona un Pleskavas reģiona pašvaldību darbinieku, ar ūdens apgādi saistīto institūciju darbinieku kapacitātes paaugstināšanai. Tiks organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. Tiks rīkots festivāls ūdens resursu popularizēšanai Latgales reģionā un rīkota “Ūdens diena” Pleskavā. Latgales reģionā tiks izveidota un uzstādītā interaktīvā ekspozīcija par ūdens resursiem.

Kontaktpersona: Projekta vadītāja Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts:natalija.kurakina@lpr.gov.lv, Latgales plānošanas reģions.