Pure water II

Programma: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība. Programmas mājas lapa www.interreg.lv

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums:  LVIII-065 „Ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana Latgales reģionā” (akronīms: Pure Water II) „Sustainable managemnet of water resources in the Latgale reģion”

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions (LB)

Projekta partneris: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība (PP2)

Projekta īstenošanas periods: 05.05.2023.-15.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas ir 115 660,00 EUR. Programmas līdzfinansējums ir 104 094,00 EUR.

Projekta mērķis: Uzlabot projekta Pure Water rezultātu atpazīstamību, turpināt iesāktās aktivitātes un ieviest jaunas iniciatīvas kapacitātes stiprināšanai un sabiedrības izpratnes veicināšanai par ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu Latgales reģionā.

Projektā paredzētas šādas aktivitāšu grupas, ko īstenos Latgales plānošanas reģions:

AP1 Projekta vadība un koordinācija – aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, organizētas projekta uzraudzības un projekta darba grupas sanāksmes, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana;

AP2 Publicitāte un atpazīstamība – aktivitātes ietvaros tiks organizēta iedzīvotāju informēšanas kampaņa Latgales reģionā: publikācijas masu informācijas līdzekļos, zīmējumu konkursa organizēšana bērniem un jauniešiem, izglītojošā video par ūdens resursiem izstrāde, reprezentācijas materiālu izstrāde projekta atpazīstamības veicināšanai, Latgales Ūdens festivāla organizēšana ūdens resursu popularizēšanai Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros. PP2 paredzēts izveidot augstvērtīgas interaktīvas krāsojamo vides objektu izveidi sabiedrībai; apgleznot betona sienu/žogu gar Zemnieku ielu, Rēzeknē (218,40 kv.m), izveidojot Ūdens pasaku pilsētvidē.

AP3 Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana – aktivitātes ietvaros ar ūdens apgādi saistīto institūciju darbinieku kapacitātes paaugstināšanai, tiks organizēts apmācību brauciens uz Zviedriju Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem. PP2 izstrādās izglītojošo interaktīvo digitālo ekspozīciju, kas tiks uzstādīta Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, Rēzeknē.

Projekta vadītāja: Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts:natalija.kurakina@lpr.gov.lv, Latgales plānošanas reģions.