Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai

Projekta nosaukumsPašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai
Projekta Nr.3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001
ProgrammaEiropas Savienības Atveseļošanas fonds
Projekta vadošais partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projekta partneriLatgales plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģions

Projekta mērķisCelt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.
Mērķa grupasVisu Latvijas Republikas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, kas strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, nozaru eksperti un pašvaldību pakalpojumu sniedzēji, kā arī pašvaldību vadībā esošās amatpersonas un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņēmēji.
Projekta galvenās aktivitātes
  1. Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumu veikšana, identificējot izaicinājumus un trūkumus publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī metodoloģiskā atbalsta nodrošināšana plānošanas reģionu un pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšanai un publisko pakalpojumu efektivitātes celšanai.
  2. Kapacitāti stiprinošu pasākumu (semināru, apmācību, pieredzes apmaiņas vizīšu, ideju hakatonu u.tml.) nodrošināšana plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem, organizējot mācības vismaz 1300 plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem viņu kapacitātes paaugstināšanai, tostarp vismaz 260 personām Latgales plānošanas reģionā.
  3. Publicitātes pasākumu nodrošināšana, informējot iedzīvotājus par īstenotajām projekta aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.
Rezultāti
  1. Nodrošināti reģionālajai un vietējai specifikai piemēroti risinājumi efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes uzlabošanā.
  2. Veicināta administratīvi reģionālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību darbības efektivitāte.
  3. Nodrošināta pašvaldībām likumā noteikto autonomo funkciju izpilde salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas – 3 025 000 EUR, no tām Atveseļošanas fonda finansējums – 2 500 000 EUR un valsts budžeta līdzekļi (pievienotās vērtības nodokļa izmaksām) – 525 000 EUR.

Latgales plānošanas reģiona izmaksas – 443 734 EUR, no tām Atveseļošanas fonda finansējums – 366 722 EUR un valsts budžeta līdzekļi – 77 012 EUR.

Projekta normatīvais ietvarsInformatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu”, apstiprināts ar Ministru kabineta protokol lēmumu nr. 56. 2022.gada 8.novembrī (pieejams šeit: likumi.lv/ta/id/337132-ministru-kabineta-sedes-protokols).
Ieviešanas laiks13.06.2023. – 30.06.2026.
Kontaktpersona Latgales plānošanas reģionāMarika Dembovska

Tel. +371 22020475

E-pasts: marika.dembovska@lpr.gov.lv