Par projektu

Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs kopā ar partneri no Latvijas, Latgales plānošanas reģionu, uzsāk projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (projekta akronīms Open leadership) īstenošanu. Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Projekta kopējais finansējums: 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2017.-30.04.2019.

Projekta partneris Lietuvā: Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs, piesaistot Zarasu, Visaginas, Ignalinas, Kupišku, Moletu, Utenas un Anīkšču rajonu pašvaldības.

Projekta partneris Latvijā: Latgales Plānošanas reģions, piesaistot Daugavpils pilsētas, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Līvānu, Aglonas, Balvu, Krāslavas un Riebiņu novadu pašvaldības.

Projekta mērķis: stiprināt publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti projekta partneru institūcijās un Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu pašvaldībās, veicinot sadarbību un palielinot darbinieku kapacitāti.

Projekta pieteikuma tapšanas laikā tika izveidota aptauja, kas atklāja galvenās problēmzonas un darbinieku vajadzības pašvaldībās Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā, kas kalpoja par pamatu izvēlētajām aktivitātēm. Lai uzlabotu publisko pakalpojumu efektivitāti partneru institūcijās un stiprinātu sadarbību starp institūcijām gan vietējā, gan reģionālā un starptautiskā līmenī, projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas aktivitātes – starptautiskas konferences, reģionāla līmeņa konferences, darbnīcas, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni gan Latvijas mērogā, gan pie vadošā partnera pašvaldībām Lietuvā. Projekta ietvaros tiks izveidotas arī starptautiskas darba grupas, aptverot tādas sfēras kā tūrisms, kultūra, IT un citas.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti pašvaldībās un plānošanas reģionā, projekta dalībnieki tiks iepazīstināti ar inovatīvu pieeju – LEAN vadības sistēmu. Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām šī vadības sistēma nav pazīstama, atšķirībā no partneriem Lietuvā, tāpēc projekta ietvaros ir plānots pieaicināt LEAN vadības sistēmas ieviesējus – praktizējošus speciālistus – aktivitāšu īstenošanā, izskaidrojot tās galvenos pamatprincipus un rīkus, kā to var integrēt institūciju darbā, uzlabojot to efektivitāti. Lietuvas partnera piesaistītajās pašvaldībās LEAN vadības sistēma jau tiek ieviesta. Tā paredz izvērtēt katras iestādes departamenta vai nodaļas darbu, tā efektivitāti, lai izslēgtu soļus vai konkrētas procedūras, kas nav nepieciešamas, bet pilnveidotu esošās vai ieviestu funkcijas vai struktūrvienības, kas veicinātu uz klientiem orientētu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, ņemot vērā vairākus faktorus, t.sk. arī iedzīvotāju skaitu.

Projekta īstenošanas laikā īpaši svarīgi būs veicināt institūciju sadarbību vietējā, reģionālā un starptautiskā mērogā. Kopējas apmācības, darba grupu tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni nodrošinās tālāku ilgtermiņa attīstību un sadarbību. Tā ļaus saglabāt resursus un izvairīties no institūciju pakalpojumu kvalitātes svārstībām, mainoties politiskajiem pārstāvjiem pašvaldībās.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.