„Museum Gateway” (Nr. LLB-2-208)


Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Šī programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Projekta nosaukums: „Museum Gateway” (Nr. LLB-2-208)
Projekta vadošais partneris: Latgales Plānošanas Reģions
Projekta partneri:
PP2:Latgales reģiona attīstības aģentūra;
PP3: Polockas apgabala izpildkomiteja;
PP4: Utenas novadpētniecības muzejs;

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijā.

Specifiskie projekta mērķi: ir muzeju personāla kompetences uzlabošana, kopēja muzeju tūrisma produkta izstrāde, pamata infrastruktūras un muzeju ekspozīciju uzlabošana, kā arī mārketinga aktivitāšu attīstība un ieviešana.

Projekta kopējais budžets: 1 428 494,77 EUR. No šīs summas 90% - 1 285 645,27 EUR (903 556,64 LVL) ir Eiropas Savienības atbalsts.

Projektā ir paredzētas 5 aktivitāšu grupas:

Aktivitāšu grupa I: Vadība, koordinācija un komunikācija:

 • 5 vadības komitejas sanāksmes un 12 projekta ieviešanas grupas sanāksmes;
 • sagatavotas un izsūtītas 5 preses relīzes par projektu latviešu, krievu, baltkrievu un lietuviešu valodās.

Aktivitāšu grupa II: Muzeju personāla kompetences uzlabošana:

 • Muzeju personāla apmācība (trīs apmācību moduļi, 52 apmācību dalībnieki);
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz citu Eiropas Savienības valstu (Austrija, Skotija) muzejiem.
 • Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju apmeklējumi – 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz vismaz 15 muzejiem ar mērķi iegūt labas prakses piemērus un veikt novērtējumus iespējamo uzlabojumu noteikšanai

Aktivitāšu grupa III: Kopēja tūrisma produkta veicināšana:

 • Informācijas par muzejiem un to ekspozīcijām apkopošana;
 • Rekomendāciju izstrādāšana par nepieciešamajiem uzlabojumiem muzeju esošajās ekspozīcijās, novadītas 3 darba grupas;
 • Koncepcijas izstrāde iesaistīto muzeju sasaistei vienā pārrobežu tūrisma produktā

Aktivitāšu grupa IV: Muzeju infrastruktūras un to ekspozīciju uzlabošana:

 • Šmakovkas muzeja izveide;
 • 19 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju infrastruktūras un ekspozīciju uzlabošana – jaunu ekspozīciju elementu un moderna aprīkojuma iegāde.

Aktivitāšu grupa V: Mārketinga aktivitātes:

 • mārketinga plāna izstrāde;
 • Kopējā tūrisma produkta vizuālās identitātes izstrāde – visu iesaistīto muzeju stila grāmatas izveide;
 • Informatīvo materiālu izstrāde – kartes 6 valodās, brošūras 6 valodās, baneri 6 valodās, „vienotā biļete” divu un vairāk muzeju apmeklēšanai par vienu cenu, TV/radio raidījumi, informācijas stendi, publikācijas, suvenīri;
 • Īpašiem vēstures notikumiem veltītu trīs kopīgu pasākumu organizēšana;
 • 3 reklāmas kampaņu organizēšana Latgales, Utenas un Polotskas reģionu muzejiem.