LIFE OSMO BALTIC

2023. gada 30. novembrī tika parakstīts līgums par Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas LIFE finansētā projekta “Ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku praulgrauža aizsardzībai Baltijā” īstenošanu, LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC.

Projekta īstenošanā iesaistītie partneri:

 1. projekta vadošais partneris – Lietuvas Dabas fonds (LT);
 2. Dabas aizsardzības pārvalde (LV);
 3. Latvijas Valsts ceļi (LV);
 4. Daugavpils Universitāte (LV);
 5. Lietuvas zooloģiskais dārzs (LT);
 6. Žemaitijas nacionālā parka administrācija (LT);
 7. Latgales plānošanas reģions (LV);
 8. Dzukijas Suvalkijas aizsargājamās teritorijas administrācija (LT).

Projekta īstenošanas ilgums: 01.01.2024. – 30.06.2030. (78 mēneši).

Projekta kopējais finansējums ~ 11 005 398,49 EUR

Projektā Latgales plānošanas reģionam attiecināmās izmaksas 562 538,00 EUR, no kurām:

 • LIFE programmas finansējums 421 903,00 EUR – 75%;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums (Nacionālais līdzfinansējums) 101 256,00 EUR – 18%;
 • Pašu līdzekļi un līdzfinansējums 39 379,00 EUR- 7%.

Projekta mērķis ir veikt pasākumus, lai nodrošinātu ES Biotopu direktīvas prioritārās sugas – lapkoku praulgrauža aizsardzību, izveidojot pārrobežu ekoloģisko tīklu, kas savieno šīs sugas Lietuvas un Latvijas populācijas, kā arī plānot un īstenot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus gan Natura 2000 tīklā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām (piemēram, alejās, parkos), paredzot nepieciešamo izpēti un pamatojumu sagatavošanu Natura 2000 tīkla pilnveidei.

Projekta īstenošanas laikā Latgales plānošanas reģions veiks pasākumus lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (syn.barnabita) aizsardzības nodrošināšanai:

 • veidos un apsaimniekos “zaļos koridorus” jeb sugas izplatības ceļus, izvērtējot esošo situāciju, kā arī izstrādājot rekonstrukcijas plānus vērtīgo koku sakopšanai;
 • plānos un īstenos nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novados pašvaldībām piederošos parkos un alejās;
 • rīkos pasākumus Latgales reģionā, kuru ietvaros informēs par dabas daudzveidības nozīmi.

#LifeOsmoBaltic #LIFEprogramme #LIFEproject

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadītāja:
Inguna Bruna
Latgales plānošanas reģions, Life OSMO BALTIC projekta vadītāja
E-pasts: inguna.bruna@lpr.gov.lv
Tālrunis: +371 26050034