25.04.2012. Tika veikts pētījums par radošo industriju nozares attīstību

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros piedalījās vērienīga pētījuma „Radošo industriju nozares attīstība” izstrādē. Pētījuma mērķis bija radošo industriju piedāvājuma, pieprasījuma un attīstības potenciāla pētījuma teritorijā – Kurzemes, Zemgales, Latgales un Šauļu (Lietuva) reģionos izvērtējums, lai veicinātu jaunu produktu un pakalpojumu izveidi radošo industriju sektorā.

Lai nodrošinātu pētījuma datu ieguvi, tika veikta gan dokumentācijas izpēte, gan kvantitatīva darba devēju – uzņēmēju aptauja pētījuma pārklājuma teritorijās (606 respondentu izlase); iedzīvotāju aptauja (1010 respondentu izlase); skolēnu (356 respondenti) interneta aptauja; studentu aptauja (395 respondenti).

Apkopojot iegūtos datus pētījumā ir izvērtēti nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumenti, kuros ir iniciatīvas radošo industriju atbalstam; veikta radošo industriju nozaru un darba tirgus izpēte reģionos; atspoguļots reģiona tēls radošo industriju kontekstā un pieejamā infrastruktūra; uzskaitīts valsts, reģiona un pašvaldības atbalsts radošo industriju attīstībai un nosacījumi tā saņemšanai reģionos, kā arī sniegts ieskats ārvalstu pieredzē. Savukārt pētījuma noslēgumā sniegts radošo industriju analītisks novērtējums – kopsavilkums, kurā uzskaitīti arī galvenie šķēršļi radošo industriju attīstībai novadu līmenī Latvijas teritorijā (Kurzeme, Zemgale, Latgale).

Pētījumā iegūtie rezultāti tiks prezentēti projekta ietvaros organizētajās konferencēs, forumā, kurā tiks pārstāvēti dažādi sociālie partneri- izglītības iestāžu pārstāvji, studenti, valsts pārvalde, ikviena radošajās industrijās ieinteresētā persona. Papildus pētījuma rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Kultūras ministrijai jomas attīstības nodrošināšanai. Nākotnē izpēte kalpos par pamatu izglītības programmu izstrādei, tirgus noteikšanai un mērķtiecīga biznesa stratēģijas izvēlei, kā arī turpmākai sadarbībai starp Latvijas un Lietuvas partneriem.

Pētījumā piedalījās Zemgales plānošanas reģions, Latgales Plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions un Šauļu attīstības aģentūra.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Latgales plānošanas reģions
t.: 29217010