27.-28.10.2011. Daugavpilī notika apmācības par radošo resursu lietderīgu izmantošanu

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”), ietvaros 2011. gada 27.-28. oktobrī organizēja bezmaksas apmācības par radošo resursu apzināšanu un pielietošanu.
Nodarbībās piedalījās esošie un potenciālie mākslas skolu un radošo centru skolotāji no Latgales un Visaginas (Lietuva). Apmācību mērķis bija veicināt apmācību dalībnieku izpratni par radošo industriju (RI) attīstību, to nozīmi, specifiku, struktūru un attīstības potenciālu, palīdzēt tiem apzināt savus iekšējos radošos resursus, tos „iesaiņot” un izstrādāt ceļa karti to komercializēšanai, kā arī būtiski uzlabot savu kā indivīda konkurētspēju atbilstoši XXI gadsimta prasībām un iespējām.
Apmācību laikā to dalībnieki mācījās izprast RI būtību un lomu ekonomikas attīstībā, orientēties RI spēlētāju lokā un veidot partnerību savu profesionālo mērķu sasniegšanai, izprast radošuma un inovācijas jēdzienus un to lomu indivīda izaugsmē, iepazīt savus iekšējos radošos resursus un pielietot tos profesionālai izaugsmei, izprast un pielietot RI un ekonomikas saikni un veidot jaunus biznesa modeļus RI komercializācijai, pielietot jaunas radošās domāšanas metodes konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādei RI jomā, formulēt nepieciešamās kompetences sekmīgam komandas darbam, sastādīt risku pārvaldības karti savas idejas komercializācijai, izmantot mūsdienīgus instrumentus biznesa idejas konkurētspējas stiprināšanai u.c. ar RI un to komercializāciju saistītas būtiskas lietas.
Nodarbības vadīja RI jomā pieredzējuši eksperti no biedrības „Zināšanu un inovāciju sabiedrība” (ZINIS): MBA Vita Brakovska, M.Soc.Sc. Viesturs Zeps, M.Soc.Pol. Iveta Cīrule un MA Starptautiskajās attiecībās Liene Kuplā.

Attēlu galerija:

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiek līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne
Latgales Plānošanas reģions
E-pasts: sarmite.teivane@latgale.lv