Apraksts


Latgalē sākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „ Radošu industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries ieviešanas Nr.: LLIII-194)

Mazliet vairāk nekā gads bija nepieciešams, lai vadošā partnera speciālisti jaunajam projektam Latvijas un Lietuvas pusē sameklētu pietiekami daudz ieinteresētus partnerus, vienotos par projektā veicamajām aktivitātēm, to sagatavotu un iesniegtu programmas projektu konkursam, sagaidītu izvērtēšanas rezultātus un ar visiem 15 partneriem noslēgtu līgumu par projekta ieviešanu.

Tādējādi projektā iesaistītie partneri, tai skaitā Latgales plānošanas reģions, ir spēruši vēl vienu soli uz priekšu, lai veicinātu uzņēmējdarbību, kas balstīta uz jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu, radošu ideju novešanu līdz ražošanai. Bet, lai radošajām ražotnēm radītu labvēlīgu vidi reģionos, palielinot to īpatsvaru abu kaimiņvalstu tautsaimniecībā un veidojot nepieciešamo infrastruktūru pašvaldībās, iecerēts strādāt ar profesionālās mākslas un mūzikas izglītības iestādēm, to darbiniekiem un pedagogiem, skolēniem un studentiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ar citiem interesentiem. No Latvijas puses projektā iesaistījies ir arī Kurzemes un Latgales plānošanas reģions, Jelgavas un Ventspils pašvaldība, Aizkraukles, Kuldīgas, Rundāles un Ozolnieku novada pašvaldība, kā arī Liepājas un Pļaviņu Mākslas skola. Savukārt Lietuvas pusi projektā pārstāvēs Šauļu reģiona Attīstības aģentūra, Birštonas pašvaldība, Klaipēdas Universitāte, Rokišķu Jauniešu centrs un Visaginas Bērnu centrs.

Ieviešot projektu, plānota radošo industriju infrastruktūras uzlabošana uz esošo mākslas, mūzikas skolu, kā arī jaunrades centru bāzes, renovējot un aprīkojot telpas atbilstīgi radošo darbnīcu vajadzībām. Radošo ideju komercializācijas un minēto mērķa grupu sadarbības veicināšanai paredzēts organizēt 10 seminārus un divas konferences, vairāk nekā 20 dažādus mācību kursus un meistarklases, četrus radošus plenērus, kā arī tikpat daudz nometnes, konkursus un izstādes. Tāpat iecerēts veikt pētījumu par audiovizuālās mākslas, multimediju, dizaina un citu radošo industriju attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ar mērķi apzināt šinīs jomās darbojošos uzņēmējus un izglītības programmu piedāvājumu, katrā no projektā iesaistītajiem reģioniem noteikt nozares ar lielāko attīstības potenciālu.

Savukārt pašvaldībās izveidotā atbalsta infrastruktūra interesentiem sniegs iespēju attīstīt savu radošo potenciālu un radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību, Bet iegūtās zināšanas par radošo industriju nozīmi un attīstību vecinās nodarbinātības palielināšanos pierobežas teritorijās, vairos to pievilcību gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū, jo arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs valda uzskats, ka jaunrades radošais potenciāls var sniegt būtisku pienesumu kā sociālajā, tā ekonomiskajā izaugsmē.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No šīs summas lielākā daļa – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Projekta ieviešana ilgs līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Projekta ziņas