Apraksts


Projekta nosaukums:

Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam

Projekta īstenotājs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta realizācijas laiks:

20 mēneši

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , Saules iela 15, Daugavpils LV-5401, projektu vadītājs Jānis Daugavietis tālr. 29172587, e-pasts: janis.daugavietis@latgale.lv


Projekta īstenošanas gaita


01.10.2010
Sakarā ar projekta uzsākšanu tiek izsludināts speciālistu amatu atlases konkurss:
Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā:
Projektu vadītājus (2)

Prasības:
• augstākā izglītība;
• pieredze ES struktūrfondu, ārējās finanšu palīdzības projektu sagatavošanā un ieviešanā ;
• lieliskas komunikācijas prasmes, iniciatīva un precizitāte;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Outlook);
• prasme strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu .

Vecāko grāmatvedi

Prasības:
• augstākā izglītība;
• atbilstoša kvalifikācija un profesionālā pieredze 1-2 gadi
• lieliskas komunikācijas prasmes, iniciatīva un precizitāte
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS Outlook;) un pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmatūru/ām;

Juriskonsultu

Prasības:
• augstākā izglītība un atbilstoša kvalifikācija
• spēja orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās;
• zināšanas un pieredze publisko iepirkumu likumdošanā un iepirkumu organizēšanā valsts, pašvaldību iestādēs;
• spēja pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos;
• spēja pārstāvēt valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī personas juridisku jautājumu risināšanā;
• teicamas latviešu un krievu valodas prasmes, vēlamas labas angļu valodas prasmes.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba uzsākšana: ar 01.11.2010
Darba vieta: Daugavpils

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2010. gada 15. oktobrim uz e-pasta adresi: rsic@latgale.lv
Adrese Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
Papildu informācija pa telefonu 65428111
Fakss 65423801
www.latgale.lv

01.11.2010
Projekta „Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam” izsludinātajā speciālistu amatu konkursā ir pieteikušies kopā 20 pretendenti.

31.01.2011
Projekta ietvaros piesaistīti 3 speciālisti:

  • projektu vadītājs;
  • grāmatvedis
  • juriskonsuls

17.02.2011
Projekta „Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam” piesaistītajiem speciālistiem līdzdarbojoties, 2010. gada novembra beigās tika sagatavots un iesniegts Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 projekts „Tūre pa Latgali & Pleskavu, akronīms TOUR”
Projekta partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, investīciju un telpiskās plānošanas nodaļa; Pleskavas tūrisma attīstības centrs.
Vispārējais projekta mērķis: attīstīt sadarbību un izveidot patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem.
Projekta budžets: 1 687 885 EUR
Projekts pieņemts un ir vērtēšanas posmā.

16.05.2011
Projekta mērķa grupas atlasei 2011.gada maijā tiek izsludināts atkārtots projekta vadītāja amata vakances konkurss.
Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā:
Projektu vadītāju

Prasības:
• augstākā izglītība;
• pieredze ES struktūrfondu, ārējās finanšu palīdzības projektu sagatavošanā un ieviešanā ;
• lieliskas komunikācijas prasmes, iniciatīva un precizitāte;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Outlook);
• prasme strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu

Darba laiks: Pilna slodze
Darba uzsākšana: ar 01.06.2011
Darba vieta: Daugavpils

Piedāvājam:
• darbu interesantā un dinamiskā vidē
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2011. gada 30.maijam uz e-pasta adresi: rsic@latgale.lv
Adrese Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
Papildu informācija pa telefonu 65423802
Fakss 65423801
www.latgale.lv

06.06.2011
Izsludinātajā projekta vadītāja amata vakances konkursā pieteikušies 2 pretendenti un darba attiecības tiks uzsāktas ar vienu no tiem 01.08.2011.

01.09.2011
Turpinās projekta ieviešana. Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti – projekta vadītāji (2), grāmatvede, juriskonsuls aktīvi darbojas gan pie esošu Latgales plānošanas reģiona projektu ieviešanas, gan jaunu projektu izstrādes.

30.11.2011
Turpinās projekta ieviešana. Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti – projekta vadītāji (2), grāmatvede, juriskonsuls aktīvi darbojas gan pie esošu Latgales plānošanas reģiona projektu ieviešanas, gan jaunu projektu izstrādes.
Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centra darbiniekiem ir sagatavojuši un iesnieguši vērtēšanai Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta iesniegumu „Tehniskā palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”.
Sakarā ar speciālistu piesaistes kavēšanos ir iesniegti un akceptēti projekta ieviešanas laika grafika grozījumi. paredzot projekta īstenošanas termiņu 28.02.2013.

05.01.2012
Turpinās projekta ieviešana. Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti – projekta vadītāji (2), grāmatvede, juriskonsuls aktīvi darbojas gan pie esošu Latgales plānošanas reģiona projektu ieviešanas, gan jaunu projektu izstrādes.

27.03.2012
Ir notikusi projektā iesaistīto speciālistu maiņa – grāmatvedis un projektu vadītājs ir uzteikuši darba attiecības ar Latgales plānošanas reģionu, līdz ar to darba attiecības no 01.03.2012 ir uzsāktas ar jaunu projektu vadītāju, kā arī tiek veiktas pārrunas ar grāmatveža amata vakances pretendentu par darba attiecību uzsākšanu no 01.04.2012.

25.06.2012
Projekta ietvaros piesaistītie 3 speciālisti – grāmatvedis, juriskonsults, projektu vadītājs ir beiguši dalību Latgales plānošanas reģiona ESF projkektā „Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam” un turpina darba attiecības esošo LPR ieviešanā.

24.09.2012
Projektā dalību turpina piesaistītais projektu vadītājs Ina Komarova, kas darbojas reģiona projektu datu bāzes uzturēšanā un informācijas papildināšanā.

20.12.2012
Projektā dalību turpina tikai viens piesaistītais speciālists – projektu vadītāja Ina Komarova, kas darbojas reģiona projektu datu bāzes uzturēšanā un informācijas papildināšanā, kā arī līdzdarbojas Latgales plānošanas reģiona publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.