Par projektu


Projekta nosaukums:

Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam
Vienošanās Nr. Nr. 3DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/050/005 no 30.09.2010

Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds, darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1.apakšaktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Finansējuma saņēmējs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt Latgales plānošanas reģiona administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus.

Projekta realizācijas rezultātā plānots paaugstināt Latgales plānošanas reģiona kompetenci un administratīvo kapacitāti projektu izstrādes un ieviešanas jomā, piesaistot 4 jaunus darbiniekus sekojošās specialitātēs:

  • 2 projektu vadītāji, profesijas kods 2422 01, piesaistīti uz 18 mēnešiem;
  • vecākais grāmatvedis, profesijas kods 2411 01, piesaistīts uz 18 mēnešiem;

juriskonsults, profesijas kods 2619 01, piesaistīts uz 12 mēnešiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Latgales plānošanas reģions:

  • piesaistītie speciālisti, kuriem tiks nodrošinātas darba vietas Latgales plānošanas reģionā;
  • Latgales plānošanas reģiona darbinieki, kuriem būs iespēja celt savu darba efektivitāti un produktivitāti, izmantojot piesaistīto speciālistu darba rezultātus, tādējādi kopējiem spēkiem būtiski uzlabojot Latgales plānošanas reģiona administrācijas darbu.

Projekta netiešā mērķa grupa ir Latgales reģiona pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, izglītības iestāžu darbinieki, veselības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, kultūras u.c. iestāžu darbinieki un to pakalpojumu saņēmēji, uz kuriem tiks vērsti izstrādātie un ieviestie Latgales plānošanas reģiona projekti.

Eiropas Sociālā fonda finansējuma apjoms:

LVL 40500,00

Projekta realizācijas laiks:

20 mēneši

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , Saules iela 15, Daugavpils LV-5401, projektu vadītāja Guna Smelcere tālr. 65428111, e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv