Latgales pašvaldību pārstāvji iepazinušies ar Ventspils, Jēkabpils un Helsinku pieredzi.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” ietvaros novembrī Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību pārstāvji, tai skaitā no trim projekta pilotteritorijām, kā arī projekta eksperti un LPR pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienos apmeklējuši Ventspili, Jēkabpili un Somijas galvaspilsētu Helsinkus, informēja Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Guna Smelcere.


Vizītes laikā Jēkabpilī delegācijas dalībnieki iepazinušies ar jautājumiem, kas saistīti ar Vienas pieturas aģentūras (VPA) izveidi, tās struktūru, darbības principiem, tehnisko aprīkojumu, sniedzamajiem pakalpojumiem, komunikāciju ar pašvaldības struktūrvienībām un valsts institūcijām, zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas VPA darbiniekiem, un citiem jautājumiem. Savukārt Ventspilī pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar elektronisko pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā, apmeklēt Ventspils digitālo centru un Iedzīvotāju informācijas centru Pārventas bibliotēkā.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, daloties vizītes gaitā gūtajās atziņās, uzsvēra, ka viņai kā jaunajai pašvaldības vadītājai (viņa šos pienākumus pilda tikai kopš šā gada jūlija) interesējis gan praktiski iepazīties ar VPA darbību, gan noskaidrot, kā panākt, lai no ES fondiem projektu īstenošanai piesaistītie līdzekļi maksimāli paliktu reģionā.

„Cilvēkiem var rasties dažādi jautājumi pašvaldības un tās struktūrvienību darbiniekiem, vienus var atrisināt, izmantojot elektronisko saraksti, citu risinājumam – nepieciešama konsultācija. VPA speciālistu galvenais uzdevums ir palīdzēt apmeklētājiem rast ātrāko un ērtāko interesējošā jautājuma risinājumu,” ar šādu pārliecību no pieredzes apmaiņas brauciena atgriezusies Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Savukārt četru dienu pieredzes apmaiņas braucienā Helsinku reģionā Somijā LPR pašvaldību vadītāji iepazinās ar Somijas reģionālās attīstības plānošanas sistēmu, Somijas reģionālās pārvaldes, kā arī vietējās administrācijas un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu reorganizācijas pieredzi un ar lielu interesi uzklausīja Kainu reģiona darbības modeļa ieviešanas pieredzi.

Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāju Andri Vaivodu Somijā visvairāk ieinteresējis funkciju sadalījums starp pirmā un otrā līmeņa pašvaldībām un valsti un ar to finansēšanu saistītie jautājumi. Plānošanas reģioni Latvijā faktiski ir veidoti pēc Somijas otrā līmeņa pašvaldību modeļa, tomēr tiem deleģētās funkcijas atšķiras. Tā, piemēram, atšķirībā no somu kolēģiem Latgales plānošanas reģionam joprojām nav tiesību pa tiešo piesaistīt ES fondu līdzekļus dažādu projektu īstenošanai. Tas, pēc A. Vaivoda domām, būtiski kavē reģiona attīstību.

Projekta “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izstrādājot VPA tipveida projektu – VPA izveidošanas rokasgrāmatu kā pilotprojektu trim dažāda lieluma pašvaldībām.

Īstenojot projektu, Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbiniekiem paredzētas arī apmācības par kvalitātes vadības aspektiem VPA darbībā, par VPA tipveida plānu piemērošanu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, par elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Nepieciešamību izveidot VPA Latgales reģionā uzsver arī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne: “Sakarā ar to, ka pašlaik ir notikusi dažāda līmeņa pakalpojumu samazināšana un reģiona iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmējiem nav pieejami daudzi pakalpojumi dzīvesvietā, ir svarīgi apzināt un nodrošināt pēc iespējas vairāk valsts un reģiona iestāžu pakalpojumus tuvāk iedzīvotāju un uzņēmēju dzīvesvietai. Projekta īstenošanas rezultātā Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās tiks veicināta elektronisko pakalpojumu sniegšana un uzlabosies publisko pakalpojumu kvalitāte.”

Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”. Projekts ilgs līdz 2011.gada 30.aprīlim. Projekta “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas Latgales plānošanas reģionā” kopējās apstiprinātās izmaksas ir 25 518 lati.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Guna Smelcere, projekta vadītāja
e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv, tālr. Nr. +371 654 28111